Elevhälsan - Råd och anvisningar ang. barn med diabetes i förskola, skola och fritidsverksamhet i Sollentuna kommun. Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Råd och anvisningar ang. barn med diabetes i förskola, skola och fritidsverksamhet i Sollentuna kommun.

Publicerad: 2010-06-03
Skolhälsovården och Elevstöd i Sollentuna kommun har i samarbete med Barndiabetesmottagningen på Karolinska i Solna och Huddinge utarbetat information och riktlinjer för att barnen med diabetes skall ha en medicinskt trygg och säker vistelse i förskolan/skola och på fritids, samt kunna delta på goda villkor i alla skolans aktiviteter.

Bakgrund:

Ca 770 barn under 18 års ålder får typ 1 diabetes i Sverige varje år. Det finns ca 7700 barn med typ 1 diabetes i Sverige. Orsaken till att barn får diabetes är väsentligen okänd och sjukdomen ökar. Det blir allt vanligare att också små barn får insulinberoende diabetes. Typ 1 diabetes behandlas alltid med insulininjektioner och det finns idag ingen botande behandling.

Behandlingsmål:

Målet med behandlingen är att blodsockernivån skall vara så nära den normala som möjligt, dvs. 4-6 mmol/L. Det leder till lägre risk för komplikationer på sikt, men det är också mycket viktigt för att barnet skall kunna koncentrera sig i skolan och orka med både skolarbete, kamratrelationer, sport och andra fritidsaktiviteter på lika villkor som friska barn.

Med insulinbehandlingen försöker man efterlikna kroppens egen insulinproduktion. Det innebär att alla barn har måltidsinsulin när de äter, dvs. måste ta sprutor i skolan, oftast flera gånger dagligen. Blodsockret bör hos de flesta barn kontrolleras med "stick i fingret" flera gånger under dagen och värdena skrivas upp i en dagbok, tillsammans med annan aktuell information, för att föräldern skall förstå hur barnet mått under dagen.

Akuta tillstånd som kan inträffa i förskolan/skolan:

Om obalans uppstår mellan insprutat insulin, uppäten mat och fysisk aktivitet kan svängande blodsocker uppstå. Låga blodsocker måste behandlas omedelbart. Låga blodsocker, hypoglykemier eller "känningar" kan visa sig som darrighet, trötthet, irritabilitet, hunger, ilska eller blekhet, men kan vara svåra att se på ett litet barn. Om det låga värdet inte behandlas snabbt med tillförsel av något sött (druvsocker eller söt saft) kan farliga situationer med omtöckning, förvirring, och i sällsynta fall, medvetslöshet med kramper uppstå. Om rutiner förändras, t.ex. vid utflykter, ökar risken för svängande blodsocker. Man måste då öka beredskapen för att kunna behandla hypoglykemier. Ett barn med lågt blodsocker får aldrig lämnas ensamt utan vuxenuppsikt, till situationen klarats upp.

Egenvård:

Injektioner, blodsockerkontroller, kostanpassning och akut behandling av låga blodsocker räknas som diabetesegenvård. Ansvaret för denna skall enligt Skolverket övergå till skolans personal när inte en förälder finns tillgänglig att ge behandlingen.

Utbildning för personal:

Föräldrarna är den främsta kunskapskällan om sitt barns diabetes och dess behandling. Vid Karolinska Universitetssjukhusets barndiabetesmottagningar i Solna och Huddinge anordnas regelbundet utbildning för förskole/skolpersonal i grupp. För barn med nydiagnostiserad diabetes, yngre barn, eller då ett barn startar insulinpumpbehandling, kan vid behov enskild undervisning om barnets behandling ges av diabetesteamet, ofta i samråd med skolsköterskan.


Denna information och dessa riktlinjer är utarbetade av Skolhälsovården och Elevstöd i Sollentuna kommun i samarbete med Barndiabetesmottagningen på Karolinska i Solna och Huddinge för att barnen med diabetes skall ha en medicinskt trygg och säker vistelse i förskolan/skola och på fritids, samt kunna delta på goda villkor i alla skolans aktiviteter.

Litteratur: Diabetes i skolan, Svenska Diabetesförbundet (2007), PM från Skolverket 2007.

 Rev.090810

Förslag till planering när en elev med diabetes kommer till förskolan/skolan:

· Föräldrarna tar kontakt med skolsköterskan eller ansvarig lärare. Denne kontaktar barnets diabetessköterska på sjukhuset, om möjlighet finns bokas tid för möte tillsammans med föräldrarna. Vid detta möte skall information till skolan om det enskilda barnets diabetes ges, behov av egenvård på skolan diskuteras och en praktisk planering göras.

· En grupp av kontaktpersoner på förskolan/skola/fritids (2-3 stycken) skall utses, varav en alltid skall finnas i närheten av barnet. Dessa får utbildning i diabetes.

· Kontaktpersoner och måltidspersonal bör gå på barndiabetesmottagningens utbildning om diabetes (anordnas 4-5 gånger/termin). Om möjlighet finns är det positivt att fler än kontaktpersonerna får gå denna halvdagsutbildning.

· Kontaktpersonerna ansvarar för provtagning, injektioner, måltider, information och kontakt med föräldrar.

· Barn 0-9 år behöver ofta extra resursstöd för dessa tidskrävande insatser.

· Barn från 10 års ålder kräver fortfarande extra tillsyn och ett bra samarbete skolpersonal, föräldrar och behandlande personal är fortfarande nödvändigt!

· Äldre elever behöver också en kontaktperson t.ex. om han/hon får "känning". De behöver också förståelse för skolfrånvaro vid besök till läkare, diabetessköterska och dietist.

När du får ett barn med diabetes i din grupp bör du veta följande:

· Barn i förskolan och under hela år 1-3 behöver hjälp med all praktisk egenvård, dvs. injektioner, blodprovstagning, tidpassning av mat och extra stöd vid idrott och utflykter.

· Insulininjektioner bör övervakas noggrant också till äldre barn, även när de lärt sig att ge injektionerna själv. Möjlighet till påminnelser om provtagning, injektioner och stöd vid måltider måste finnas också i åk 4-6. Vissa barn behöver även i denna ålder praktisk hjälp med injektioner och provtagning.

· Antalet dagliga blodprovskontroller bestäms i samråd med föräldrarna.

· Behov av extra föräldrakontakt och extra möten är stort. Föräldrarna bör få nedskrivet varje dag hur dagen för barnet har varit, vad barnet ätit, om extra mellanmål behövts, tagna blodsockervärden och injektioner som givits (tid och mängd). Detta skrivs i kontaktbok el. på dator, efter överenskommelse med föräldrar.

· Idrottslektioner bör förläggas när barnet nyligen ätit (1:a-2:a lektionen efter frukost eller lunch) för att undvika hypoglykemier.

· Vid utflykter måste alltid finnas minst två vuxna personer närvarande för att kunna behandla en ev. hypoglykemi (lågt blodsocker) och samtidigt ansvara för de övriga barnen. Den personal som tar med barnet på utflykt bär ansvar för att mellanmål, insulin, mätare och druvsocker packas ned. Mobiltelefon skall alltid finnas tillgänglig för personalen.

· I närheten där barnet vistas bör finnas ett förråd av druvsocker och ev. söt dryck för behandling av hypoglykemi.

· Skolmåltiderna bör vara sammansatta enligt Livsmedelsverkets riktlinjer för skolluncher och ev. anpassas ur diabetessynpunkt. Föräldrarna bör i början av terminen ha kontakt med skolmåltidspersonalen för anpassning av måltider. Luncherna bör ligga på så lika tid som möjligt under veckans dagar, även för äldre elever, för att insulinet ska kunna ställas in bra och barnet ska kunna må bra.

· Glutenöverkänslighet är vanligt hos barn med diabetes (ca 10%). Diagnosen innebär strikt glutenfri kost livslångt och extra behov av tillsyn i samband med alla måltider.

FUNGERANDE KOMMUNIKATION ÄR AVGÖRANDE

FÖR OM FÖRÄLDRAR OCH BARN KÄNNER SIG TRYGGA

Blankett till skolhälsovården ang. barn med diabetes (ifylls av föräldrarna):

 

 

 

  


annonser

Föreläsare

Ämnen

handledning  hälsa  utveckling  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se