Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2017-12-04 10:18

Förbud mot barnaga – inte självklart i alla länder

Förra veckan tog BEO emot besök från utländska barnrättsexperter från fem olika länder – Indonesien, Kazakstan, Mexico, Storbritannien och Tanzania. Besöket var en del av Sveriges arbete inom Agenda 2030, där ett av målen är att eliminera våld mot barn. Några av länderna som var här har en lag mot aga i skolan, några har det inte. Gemensamt för länderna var att de vill stärka internationella ansträngningar att införa förbud mot aga i skolan och hemmet och att de vill veta mer om hur Sverige arbetar med frågorna. Vi tycker att detta är ett oerhört viktigt ämne och berättade hur lagstiftningen i Sverige ser ut och hur den har utvecklats historiskt. Vi delade också med oss av hur den svenska skolans värdegrund ser ut, hur man anmäler kränkningar och vilka påföljder det kan få. Besöket var ett initiativ från Svenska institutet i samarbete med Rädda barnen, The Global Initiative to End All Coporal Punishment och relevanta svenska ambassader.

I Sverige blev det förbjudet att fysiskt bestraffa barn i skolan år 1958 och ungefär 20 år senare blev det förbjudet även i hemmet. Förbudet trädde ikraft som en följd av stora debatter i samhället och på politisk nivå. Lagstiftningen visade sig ha stor effekt både på antalet bestraffningar och attityden mot barnaga. Under 60-talet blev fler än 90 procent av alla förskolebarn utsatta för bestraffningar av olika slag, men idag har siffran sjunkit drastiskt. Nu är den endast några få procent visar Allmänna Barnhusets skrift ”Våld mot barn 2006-2007 – en nationell kartläggning”.

När Astrid Lindgren år 1978 tog emot the tyska litteraturpriset “German Book Trade Peace Prize” för sin enastående litteratur höll hon ett minnesvärt tacktal där hon sade "Above all, I believe that there should never be any violence." Det var ett ganska kontroversiellt uttalande då, men en självklarhet för många idag. Attityden mot barnaga har förändrats drastiskt de senaste 50 åren. På 60-talet var över hälften av Sveriges befolkning positiva till aga av förskolebarn och under början av 00-talet hade siffran minskat med över 80 procent.

Jag tycker att Sverige har en stark och tydlig lagstiftning mot kränkningar och våld. Nästa steg i att stärka barns rättigheter i Sverige är enligt min mening att barnkonventionen blir svensk lag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Det skulle i praktiken innebära att många vuxna måste förhålla sig till barnkonventionen på ett annat sätt än idag. Det ställer större krav på beslutsfattare som avgör ärenden som rör barn och innebär att de måste beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen.

Läs gärna om the Global Initiative to End all Corporal punishment här: www.endcorporalpunishment.org

På Barnombudsmannens webbsida finns information om barnkonventionen och hur den kan genomföras inom myndigheter, kommuner och landsting/regioner: https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/

Postat 2017-10-30 15:11

Vi vill utreda sexuella trakasserier i skolan

Ni har säkert precis som jag förtvivlat läst inlägg i #metoo-kampanjen under de senaste veckorna. Inlägg efter inlägg om människor – en stor del unga - som blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp. Jag är frustrerad och arg, men inte förvånad. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg miljö utan kränkningar och trakasserier för barn och unga. Ändå ser vi exempel på situationer där skolan och samhället misslyckas gång på gång.

Jag har många gånger lyft vikten av att arbeta förebyggande mot kränkningar och trakasserier i skolan. Även vårdnadshavare har självklart också ett ansvar. Men när man som elev blir utsatt och skolan inte tar detta på allvar, måste det finnas myndigheter som på ett effektivt sätt hjälper till. Idag är det inte alltid så.

I mitt förra blogginlägg skrev jag om Barn- och elevombudets (BEO) remissvar till utredningen ”Bättre skydd mot diskriminering”. Idag är det Diskrimineringsombudsmannen (DO) som utreder anmälningar som handlar om trakasserier och diskriminering, där ingår sexuella trakasserier. BEO har bara mandat att utreda det som kallas kränkande behandling. I skollagens mening är det ”ett uppträdande som kränker en elevs värdighet utan att vara diskriminering”.

DO utreder inte anmälningar i samma utsträckning som BEO och de har inte heller samma möjligheter som vi har till sanktioner mot en huvudman som inte lever upp till bestämmelserna om diskriminering i skolan. Elever riskerar att inte få upprättelse eller hamna mellan stolarna.

Tänk dig att du går över skolgården på väg till nästa lektion i ett annat hus. När du passerar halva vägen ropar någon ”hora” bakom din rygg. Du vänder dig om och ser ett gäng med killar som skrattar åt dig. Du vänder dig igen och fortsätter gå när någon ur gänget ropar ”Fy fan vad du är tjock”. Kommentarerna är självklart inte isolerade från varandra. Båda kommentarerna gör väldigt ont. Men om du skulle anmäla, skulle två myndigheter utreda händelsen. DO skulle anmäla det som kännetecknar sexuella trakasserier och vi på BEO skulle utreda den andra kränkningen. Det är så skevt och inte barnets bästa.

Jag hoppas att regeringen prioriterar den här frågan och att BEO snart kan utreda även dessa ärenden. Även elever som blir utsatta för sexuella trakasserier förtjänar snabba beslut som gör skillnad.

Postat 2017-09-18 13:27

Bättre skydd mot diskriminering i skolan

Idag har vi lämnat synpunkter till en utredning vars förslag kan göra stor skillnad för elever som blir utsatta för diskriminering i skolan. Utredningen heter ”Bättre skydd mot diskriminering” (SOU 2016:87).

Utredaren föreslår att Skolinspektionen ska få ansvar för att utreda diskriminering (vilket omfattar även trakasserier och sexuella trakasserier) som sker i skolan. Idag är det Diskrimineringsombudsmannen (DO) som utreder detta. Utredaren föreslår också att regelverket om diskriminering i skolan ska flyttas till skollagen, istället för att finnas i diskrimineringslagen. I praktiken anser jag att det skulle innebära en ökad rättssäkerhet och likvärdighet för eleverna, men också att utsatta elever skulle få hjälp snabbare.

När vi handlägger ärenden som kommer till BEO är det ibland svårt att utskilja om kränkningarna har en diskriminerande innebörd eller inte. Det kan innebära att vi måste göra omfattande utredningar för att vi ska kunna få klarhet i vilken lag som är tillämplig och därmed vilken myndighet som ska handlägga ärendet.

Många som kontaktar oss uttrycker att det känns naturligt att vända sig till BEO med frågor om kränkningar i skolan. Men vi märker att många elever och vårdnadshavare tycker att det är svårt att förstå varför två olika myndigheter ska utreda diskriminering och kränkningar. De har också svårt att skilja på innebörden i begreppen.

För mig är det särskilt viktigt att lyfta fram att varje kränkning är en del av elevens utsatthet, oavsett om eleven har blivit utsatt för trakasserier enligt diskrimineringslagen eller för kränkande behandling enligt skollagen. Den nuvarande uppdelningen mellan regelverken medför att varken vi eller DO får en samlad bild av elevens utsatthet i skolan. Nuvarande uppdelning mellan myndigheterna kan också leda till att vissa delar handläggs parallellt av myndigheterna medan andra delar faller mellan stolarna.

BEO utreder nästan alla anmälningar som kommer in, till skillnad från DO. Om vi inte utreder en anmälan beror det på att den är för vag och oprecis för att kunna utredas vidare, även efter en komplettering. Jag kan också se att DO inte har samma möjligheter som vi när det gäller att rikta andra sanktioner än ersättningskrav mot en huvudman som inte lever upp till bestämmelserna om diskriminering i skolan. BEO framställer även i betydande utsträckning ersättningskrav mot huvudmän som inte följer bestämmelserna. Vi har redan i år framställt närmare 60 skadeståndsanspråk för elevers räkning och många elever upplever att ett skadestånd känns som en upprättelse för de kränkningar som de har blivit utsatta för.

Jag hoppas nu att regeringen flyttar ansvaret för diskrimineringsfrågor i skolan till Skolinspektionen. Det är den bästa lösningen sett utifrån barnens bästa. Förslagen innebär även en mer effektiv handläggning, vilket är till stor fördel för den elev som blivit utsatt för diskriminering och kränkande behandling. Det innebär att fler elever kan få möjlighet till en trygg skolgång.

Vill du läsa hela vårt remissvar? Klicka här:

Yttrande över betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

kränkningar mobbning skolinspektionen
Postat 2017-08-14 14:10

Viktigt att vinna elevernas förtroende

För många barn och unga är sommarlovet en tid som förknippas med glädje, skratt och lek. Nu när skolorna drar igång är en del elever nyfikna och lite nervösa inför att börja på en ny skola, andra längtar efter att få träffa sina klasskamrater igen. Men allt för många elever har en stor klump i magen inför skolstarten.

Jag har flera gånger skrivit om den viktiga anmälningsplikten, det vill säga att all personal i skolan ska anmäla kränkningar till rektor och huvudman. Ibland när jag är ute på skolor säger personalen att det är svårt att få reda på när en elev blivit utsatt för kränkningar, särskilt på nätet. Ofta vill inte eleven själv berätta om att han eller hon är utsatt, utan det är någon annan elev som kommer och berättar det för personalen.

För att en elev som blir utsatt ska känna förtroende för att våga berätta om sin situation behövs tillit mellan personal och elev. I Skolinspektionens granskning om nätkränkningar fanns det ett fåtal skolor som hade ett främjande arbete som på ett tydligt sätt bidrog till att skapa en trygg miljö för eleverna. Det som utmärkte dessa skolor var att det fanns många lärare i elevernas närvaro, vilket gav goda möjligheter för personalen och eleverna att diskutera elevernas vardag, i skolan och på nätet. Det genomfördes insatser för att eleverna skulle lära känna varandra och äldre elever fungerade som goda förebilder för yngre. Både personal och elever berättade att de upplevde relationerna som tillitsfulla på skolan och att det bidrog till att eleverna vågade och ville berätta för personalen om upplevda kränkningar.

Forskning visar att relationsfrämjande insatser mellan elever och en aktiv elevmedverkan är verksamma mot kränkningar på nätet. Relationsfrämjande insatser syftar till att skapa närhet och tillitsfulla relationer mellan elever. Det kan handla om att låta elever öva sin sociala kompetens, göra saker tillsammans och fundera över värderingar och mellanmänskligt samspel. För att skapa relationer krävs ett systematiskt och genomtänkt främjande värdegrundsarbete.

I Skolverkets lärportal finns en modul som heter ”Främja likabehandling”. Modulen består av åtta delar. Om man väljer att genomföra alla delar tar det ca 30 timmar. Det går också att välja att genomföra enstaka delar, exempelvis om tillitsfulla relationer. Materialet är öppet för alla och fungerar bäst i webbläsaren Google Crome. Kanske kan det vara något för dig och ditt arbetslag att arbeta med i höst? Läs mer här: https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/delaktighet-inflytandet-likabehandling

Postat 2017-07-11 09:00

Hälsningar från Almedalen

Den här veckan har jag varit i Almedalen och föreläst, men också lyssnat på kloka företrädare för elevhälsan, elevkårer och skolor.

Vi anordnade ett seminarium om nätkränkningar på Barnrättstorget. Barnrättstorget är en mötesplats där olika organisationer sprider kunskap och byter erfarenheter kring barnrättsfrågor. Detta är den viktigaste platsen i Almedalen enligt mig.

På seminariet hade vi bjudit in två skolkuratorer, en elev och ordföranden för Sveriges elevkårer. Vi var alla överens om att eleverna behöver få mer utrymme i det förebyggande arbetet mot nätkränkningar. Det är eleverna som vet vilka sociala medier som är vanliga och det är också eleverna som ser när en klasskompis blir utsatt. Personalen behöver prata med eleverna om normer och språkbruk.

Vill du veta mer om seminariet så finns min powerpoint här: Skolinspektionen: Ta del av materialet från Almedalen

Jag hoppas att ni som läser får en skön semester!

Almedalen kränkningar
Postat 2017-06-19 12:43

Kränkningar i samband med verksamheten – var går gränsen?

Jag får ofta frågan om vad som menas med att kränkningar som har ett samband med verksamheten ska utredas och åtgärdas. Vad innebär det? Jag ska försöka beskriva och förtydliga vad det innebär i praktiken, att en kränkning har samband med verksamheten, utifrån de förarbeten och den praxis som finns.

Om kränkningar äger rum i eller i samband med verksamheten är huvudmannen skyldig att skyndsamt utreda det inträffade och vidta åtgärder för att få kränkningarna att upphöra. Det kan handla om att en elev blivit kränkt på väg till eller från skolan, exempelvis vid färd i en skolbuss eller kränkningar i samband med en skolutflykt eller en skolfest.

Jag får ofta frågor om kränkningar i sociala medier. Verbala och fysiska kränkningar i verksamheten går ofta hand i hand med kränkningar på nätet. Sociala medier gör att gränserna mellan skolan och fritiden suddas ut. Om kränkningar som begås på barnens och elevernas fritid även fortsätter i verksamheten ska dessa utredas på samma sätt som de trakasserier och kränkningar som förekommer i verksamheten. Om kränkningar på nätet kan anses ha samband med verksamheten eller inte måste bedömas i den aktuella situationen.

I ett av de ärenden som vi fått in hade en elev utsatts för kränkningar som delvis hade förekommit på internet. Skolan kände till kränkningarna, men ansåg att de inte hade ansvar för händelser utanför skolans område. Vi ansåg dock att skolan är skyldig att utreda påstådda kränkningar som sker på elevens fritid, om händelserna har kopplingar till verksamheten i skolan. För oss var det uppenbart att en sådan koppling fanns. I det här fallet bedömde vi att skolan brustit i sin utredningsskyldighet.

Vi ser ofta att skolor brister i att ta ansvar för det som sker på nätet. I våra utredningar möter vi ibland skolansvariga som har inställningen att kränkningar av elever på nätet inte är skolans ansvar, utan något som är upp till vårdnadshavare att hantera. Vårdnadshavare har alltid ett ansvar för sina barns välmående och för vad barnen gör. Men skolan har ansvar för att varje elev har en trygg lärmiljö och alla vuxna på skolan ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Enligt läroplanen ska skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Skolans skyldighet att agera inträder när någon i personalen får veta att en elev anser sig utsatt för kränkande behandling. Eftersom personal inte har möjlighet att ha lika stor närvaro digitalt som fysiskt, måste skolorna hitta nya sätt att få kännedom om vad som sker på nätet så att kränkningar kan upptäckas även där. Skolor behöver arbeta förebyggande och se till att det finns tillräckliga kunskaper om elevers nätvanor. För att få elever att berätta om kränkningar på nätet behöver personalen arbeta med att skapa tillitsfulla relationer med eleverna. Det är också viktigt att prata om normer och värden i verksamheten för att utmana de normer som finns och som kan leda till att kränkningar på nätet uppstår.

Är du intresserad av att veta mer om hur skolor kan arbeta mot kränkningar på nätet? Den 4 juli kl. 12.40-13.20 kommer jag att ha ett seminarium om nätkränkningar i Almedalen och du är varmt välkommen att komma och lyssna. Det kommer även att finnas representanter från Sveriges elevkårer och grundskolor på Gotland på plats. Vi ses på Barnrättstorget, St Hansgatan 21!

Här kan du läsa mer om BEO:s och Skolinspektionens seminarier under Almedalsveckan: https://skolinspektionen.se/almedalen2017

Postat 2017-05-22 13:01

Hur arbetar olika myndigheter för att skapa en god utbildning för barn och elever?

Det finns flera myndigheter som arbetar för att barn ska få en bra skolgång, men som samtidigt har olika uppdrag. Ibland kan det vara svårt att veta vilken myndighet man ska vända sig till i olika situationer. Vart ska man hänvisa en elev som upplever att hen blivit utsatt för diskriminering och vill göra en anmälan? Vart vänder man sig om man har frågor om skollagen? Var kan personal inom elevhälsan få stöd för att anpassa undervisningen för elever med funktionsnedsättning? Jag ska försöka reda ut det här.

Barn- och elevombudet (BEO)

BEO är en del av Skolinspektionen och vi arbetar med att informera och ge råd till skolor utifrån skollagens krav mot kränkande behandling. Om en elev blivit utsatt för kränkande handling är det möjligt att göra en anmälan till BEO. Vi utreder till skillnad från Skolinspektionen endast ärenden där elever blivit utsatta för kränkande behandling eller mobbning. Vi företräder även barn eller elever i domstol i vissa fall. Läs mer: https://beo.skolinspektionen.se/ 

Skolinspektionen

Skolinspektionen granskar regelbundet skolor och huvudmän för att alla elever ska ha en god utbildning i en trygg miljö. De tar även emot anmälningar, gör kvalitetsgranskningar och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Läs mer: www.skolinspektionen.se

Barnombudsmannen (BO)

BO:s huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i barnkonventionen. BO kan uppmana myndigheter, kommuner och landsting att lämna uppgifter om vad de gör för att leva upp till barnkonventionen i den egna verksamheten, men de utreder inte anmälningar. Läs mer: www.barnombudsmannen.se

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

DO arbetar mot diskriminering och för alla människors lika rättigheter och möjligheter. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med exempelvis kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Om en elev upplever att hen blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier kan man vända sig till DO med en anmälan. Läs mer: www.do.se

Skolverket

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Det gör Skolverket genom att exempelvis ta fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Om skolpersonal har frågor om skollagen eller andra regler som rör skolan kan man vända sig till upplysningstjänsten på Skolverket. Läs mer: www.skolverket.se

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket följer upp att arbetsmiljölagen följs på landets skolor. De inspekterar att arbetsmiljön på skolor och skolgårdar är säker och de tar emot anmälningar. Varje skola, från och med årskurs 7 och upp till gymnasiet, har rätt att utse ett elevskyddsombud som medverkar i skolans arbete med arbetsmiljö. Läs mer: www.av.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör SPSM genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Läs mer: www.spsm.se

Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN)

ÖKN tar emot och utreder anmälningar som exempelvis rör åtgärdsprogram och mottagande i särskola. Läs mer: www.overklagandenamnden.se

Hur kommer det att se ut i framtiden?

Det är svårt att veta hur myndigheterna som arbetar för barn och ungdomar kommer se ut i framtiden. Det finns statliga utredningar som undersöker några av myndigheternas uppdrag.

Regeringen har bestämt att en särskild utredare ska se över ansvarsfördelningen och organiseringen av alla skolmyndigheter. Syftet är att föreslå en ny struktur för myndigheterna och en ansvarsfördelning som på ett effektivare sätt kan bidra till en bättre skola.

Det finns även en utredning som föreslår att BEO ska utreda anmälningar om diskriminering i skolan, istället för DO. Om en elev blir utsatt för både kränkande behandling och diskriminering i skolan idag så utreder två myndigheter händelserna utifrån olika lagar. Det kan vara väldigt jobbigt för en elev att behöva vänta på besked från två myndigheter. I dessa ärenden är ofta eleven väldigt utsatt. Det är viktigt att få en helhetsbild av vad en elev har blivit utsatt för. Det här är en viktig utredning som syftar till att stärka elevers rättigheter i skolan och jag ser fram emot att lämna synpunkter till regeringen när vi på BEO får möjlighet.

 

 

Postat 2017-04-25 12:26

Vad händer när BEO har fattat beslut?

När vi har tagit emot en anmälan, gjort en utredning och fattat beslut får både den som gjort anmälan och huvudmannen (den som driver skolan) beslutet. Om skolan inte har gjort vad de är skyldiga till enligt skollagen kan vi ge kritik i form av en anmärkning eller ett föreläggande. Syftet med att ge kritik är självklart att elevens situation ska bli bättre. Om vi bedömer att det finns förutsättningar kan vi även begära att huvudmannen ska betala skadestånd till eleven. Det kan till exempel handla om att eleven kränkts och huvudmannen vetat om det, men inte gjort tillräckligt för att det ska upphöra.

Vi ser att elevens situation oftast blir bättre efter att vi gett kritik. Skolorna sätter in effektiva åtgärder, följer upp och utvärderar elevens skolsituation för att säkerställa att kränkningarna upphör.

Många huvudmän ser också över sin verksamhet på organisatorisk nivå för att förhindra att liknande situationer uppstår igen. Det kan handla om att de lyfter frågan om anmälningsplikten på arbetsplatsträffar eller uppdaterar skolornas formulär om utredningar och åtgärder. Jag tycker dock att detta är något som huvudmannen bör arbeta med kontinuerligt och inte endast i samband med ett kritikbeslut från oss.

Jag är självklart glad för att vi gör skillnad för elever, men också väldigt bekymrad. BEO har under det senaste året haft några ärenden där vi, vid upprepade tillfällen, krävt skadestånd för samma elever. Det är obegripligt att vissa huvudmän inte tar fullt ansvar för sina elevers viktiga skolgång, trots kritik från oss.

Vi fick till exempel in en anmälan där en elev vid upprepade tillfällen under ett helt läsår blivit utsatt för grova fysiska och verbala kränkningar i skolan och på nätet. Eleven hade bland annat fått utstå knuffar, sparkar och hot. Vi bedömde att skolan inte hade utrett kränkningarna i tillräcklig utsträckning och därför inte satt in tillräckliga åtgärder. Skolan hade inte heller tagit något samlat grepp om elevens utsatta skolsituation.

Vi beslutade oss för att ge kritik till huvudmannen och vi krävde även att de skulle betala skadestånd till eleven. Syftet med ett krav på skadestånd är att eleven som blivit utsatt ska få kompensation men skadeståndet är också ett verktyg för att få skolorna att arbeta mer aktivt mot kränkande behandling. I de flesta fall fungerar det och eleven får en bättre skolsituation.

Men i det här fallet tog det inte slut här. Några månader senare fick vi in en ny anmälan av samma vårdnadshavare. De berättade att kränkningarna fortsatte. Eleven hade blivit utsatt för kränkningar av samma grova karaktär som tidigare. Skolan hade satt in vissa åtgärder, så som fler vuxna på raster, fler elevassistenter och utbildningar. Vi bedömde dock att de inte gjort tillräckligt för att få kränkningarna att upphöra. Återigen fick huvudmannen kritik för bristande utredningar och för att de inte hade satt in tillräckligt effektiva åtgärder. Samma huvudman fick alltså ett nytt föreläggande och vi krävde att de skulle betala ännu ett skadestånd till eleven. Det är enligt min uppfattning synnerligen allvarligt att huvudmannen, trots kritik och skadeståndsbelopp, inte lyckats stoppa kränkningarna så att eleven kan få sin utbildning i en trygg miljö. Vi har haft kontakt med elevens vårdnadshavare efter att det senare skadeståndet betalats ut. BEO kommer att fortsätta att följa utvecklingen tills skolan uppfyller sin skyldighet att få ett stopp på kränkningarna.

Jag har så långt jag kunnat tagit bort alla uppgifter som gör att man kan identifiera eleven som ärendet ovanför handlar om.

Postat 2017-03-29 08:20

Ingen elev ska känna sig otrygg i skolan

Skolinspektionen har frågat 80 000 elever i årskurs nio om hur de upplever tryggheten, studieron och ordningsreglerna på sin skola. Resultaten är en temperaturmätare av hur elever upplever sin skolsituation idag.

De flesta elever, 85 %, uppger att de känner sig trygga i skolan. Det är självklart bra att de flesta är trygga i skolan, men det räcker inte. Varenda elev har rätt att vara det. Elever ska aldrig behöva känna sig oroliga för att gå till skola eller för att befinna sig i skolan. Cirka 12 procent av eleverna uppger att de inte känner sig trygga i skolan. 16 procent svarar att de är rädda för andra elever och lika många säger att det finns personal de är rädda för. Elever måste befinna sig i skolan på grund av skolplikten. Det är skolans ansvar att se till så att alla elever är trygga.

Barn- och elevombudet får många anmälningar om elever som varit utsatta för psykiska och fysiska kränkningar under en lång tid. Skolorna måste lägga ner tid och resurser på att dessa elever som är eller varit otrygga ska kunna må bra i skolan och få tillbaka förtroendet för personalen och sina kamrater.

Att vara otrygg i skolan påverkar ofta hela skolupplevelsen. Det vet vi utifrån Skolenkäten och anmälningar som vi tar emot. Elever som tidigare upplevt skolan som trygg och rolig berättar att när kränkningar börjar så förändras hela upplevelsen av hur det är att gå i skolan. Elever som är otrygga upplever i lägre grad att de har studiero eller att ordningsreglerna följs. Vi ser också att dessa elever har en mer negativ syn på skolarbetet. De upplever att skolarbetet är svårare och inte lika roligt och intressant. Drygt 70 procent bland de trygga eleverna tycker att skolarbetet är intressant jämfört med 46 procent bland de som känner sig otrygga.

En förutsättning för att skapa trygghet och studiero är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. Elever måste få möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Vi som vuxna har ett ansvar för att skapa en trygg miljö för alla elever, så att varje elev kan utvecklas, följa sina drömmar och göra det som de mår bra av i framtiden.

Hur ser resultaten från Skolenkäten ut på den skola där du arbetar? Det är möjligt att ta del av resultaten på skol- och huvudmannanivå: https://skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/fler-an-var-tionde-elev-i-arskurs-nio-kanner-sig-inte-trygg-i-skolan/

Jag vill veta mer om er som läser bloggen

Är det något särskilt som du önskar att jag skriver om i nästa blogginlägg? Kom gärna med förslag! Mejla till beo@skolinspektionen.se och skriv ”Blogginlägg” i rubriken eller kommentera i kommentarsfältet.

Tack!

Postat 2017-02-24 15:50

Anmälningar om kränkande behandling fortsätter att öka

Under 2016 har antalet anmälningar till BEO ökat med 27 procent. Antalet anmälningar om kränkande behandling har stadigt ökat sedan 2006 då BEO startade.

Med tanke på att det är nolltolerans mot kränkningar som ska gälla på varje skola är varje anmälan ett misslyckande. Vi vet att en trygg skolmiljö fri från kränkningar och trakasserier främjar lärandet. Ingen elev ska bli kränkt eller känna sig otrygg i skolan. Varje anmälan om missförhållanden är viktig.

Jag tror dessutom att antalet anmälningar bara är toppen av ett isberg. Jag är övertygad om att det finns elever som upplever kränkningar i skolan men som inte blir lyssnade på och vars situation inte blir uppmärksammad.

Det är svårt att säga vad ökningen av anmälningar beror på. Det finns inte någon grund för att påstå att elevers skolsituation har blivit sämre. Våra skolenkäter för höst- och vårterminen 2016 visar att en majoritet av eleverna känner sig trygga i skolan. Samtidigt visar dessa enkäter att var åttonde elev i årskurs 9 inte gör det. Varje elev som känner sig otrygg är en elev för mycket.

Jag upplever att medvetenheten hos elever och vårdnadshavare har ökat vad gäller rätten att gå i skola utan att bli kränkt. Jag tror också att vårdnadshavare har blivit bättre på att ta tillvara på sina barns rättigheter i skolan. Både vi och exempelvis Barnombudsmannen arbetar för att nå ut med information om elevers rättigheter. Genom vår nya webbplats ”Din rätt i skolan” har vi informerat elever om deras rättigheter i skolan. Vi har även gjort filmer om elevers rättigheter och om nätkränkningar, som har fått stor spridning.  Jag hoppas att vi genom detta arbete har kunnat bidra till att fler elever har fått ökad kunskap om sina rättigheter i skolan.

Under 2016 har BEO fattat 58 beslut om att framställa krav på skadestånd. Det är en ökning med 26 procent jämfört med året innan. De allra flesta huvudmän betalar skadestånden direkt eller i samband med att vi lämnar stämningsansökan till domstol. Det finns tyvärr också exempel på skolhuvudmän som nästan aldrig vill ge upprättelse till elever som – med hänvisning till skolplikten -tvingats gå i en skola där de inte är tillförsäkrade trygghet. Det är anmärkningsvärt.

Regelverket om huvudmännens skyldighet att genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att elever blir utsatta för kränkningar är tydligt. Det är viktigt att alla på skolan är medvetna om hur man arbetar förebyggande och vad man ska göra om man upptäcker att en elev blir utsatt. 

Läs mer

Under 2015 och 2016 har Skolenkäten genomförts på Sveriges samtliga grund-, gymnasie- och grundsärskolor. Nästa vecka publicerar vi resultaten från år både 2015 och 2016.

annonser