Elevhälsan - Elevhälsan - Helena Wallberg - ”Vi bara släcker bränder!” Men gör vi det egentligen? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Specialpedagogen Mod & Metod

Det inkluderande klassrummet

”Vi bara släcker bränder!” Men gör vi det egentligen?

Under sommaren har bränder härjat i Sverige. Mycket tid och resurser har gått åt till att släcka dem och ibland låta dem brinna ut. Det är kanske en konstig association men det fick mig att tänka på uttrycket som används ofta i skolan: vi släcker bränder.

Jag får ofta höra att skolpersonal, särskilt inom elevhälsan, är frustrerad över att all tid går åt till att släcka bränder. De hinner inte arbeta förebyggande för allt släckningsarbete. Men bränderna i somras fick mig att fundera över om det verkligen är så att de skolrelaterade bränderna släcks?När jag ser mig om i skolor där det brinner så ser jag faktiskt inte ett släckningsarbete. Jag ser att man drar ut elever från eldar som fortsätter att brinna. Man räddar elever men man släcker faktiskt inte bränderna.

rädda eleven.jpg

Om det har gått så långt att en elev sitter mitt i branden måste man förstås dra ut den därifrån. Men är kanske problemet att man ägnar all tid åt bara eleven och glömmer bort att elden fortsätter att härja fritt? Vem ska lägga brandfilten på eleven och vem ska se till att eleven inte går tillbaka i elden? Elevhälsan och lärarna drar tillsammans ut eleven ur elden, lärarna dammar av och fixar så att eleven är på banan igen. Elevhälsan går omedelbart till elden för att släcka den och se till att den inte tar fart igen genom att förankra förståelse för vad som sätter igång och syresätter branden.

Är vi helt säkra på vad begreppen hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande faktiskt innebär? Hur ofta samtalar vi om dem för att nå en samsyn om vad de betyder och vad de innebär för arbetet och verksamheten? Så här tänker jag om begreppen kopplat till bränder:

En hälsofrämjande verksamhet innebär att eleverna lär och utvecklas trots att det finns svårigheter, perioder av stress, mörker, trötthet eller annat som kan hindra lärandet. Det är alltså undervisningen som ska vara hälsofrämjande, pedagogiskt, socialt, fysiskt. Elevhälsans uppgift är att förankra förståelse för vad som kan krävas. Specialpedagogen har en särskild uppgift i att se till att det kopplas till det pedagogiska. Det ska inte finnas något syre eller torra flisor som kan skapa en eld. Allt som görs gynnar en eldfri lärmiljö.

Ett förebyggande arbete innebär att man har upptäckt en eld som är långt borta eller nära. Man identifierar vilka elever som löper risk att komma för nära elden och ser till att den släcks innan eleven har bränt sig. Det gör alla i skolan men elevhälsan har enligt lag ett särskilt uppdrag att arbeta med detta. Elevhälsan måste alltså göra systematiska vandringar i verksamheten för att i god tid upptäcka när det pyr. Man kan använda ögonen, öronen, samtal, enkäter eller intervjuer som upptäckarverktyg. Specialpedagogen har ett särskilt uppdrag för att se till att koppla upptäckta eldhärdar till det pedagogiska arbetet så att de inte tar fart i undervisningen.

Det åtgärdande arbetet innebär att man har tyvärr inte upptäckt elden förrän en elev är mitt i den och redan fått brännskador. Då måste man dra ut eleven ur elden och gemensamt ansvara för att plåstra, kanske lära eleven att elden är farlig och framförallt gemensamt kollegialt skapa en förståelse för hur farlig elden är och vad den kan innebära för elevens lärande, engagemang och välbefinnande*. Så snart man har klart för sig vilken sorts brännskador det handlar om och hur de ska åtgärdas så börjar elevhälsans arbete med att säkerställa att elden släcks och att eleven inte får hamna i den igen. De gör en plan och inkluderar lärare och annan personal i planen. Det är ett exempel på hur man kan använda det åtgärdande arbetet som avstamp för det förebyggande arbetet. 

Kanske är det så att vi hindras att arbeta systematiskt om vi säger att vi släcker bränder fast de i själva verket fortsätter att brinna?

eld

*Helen Timperlys ord i boken Det professionella lärandets inneboende kraft.

Inlagt 2018-08-21 09:55 av Helena Wallberg| Läst 4071 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

utanförskap  självförtroende  anpassningar  
Hitta fler föreläsare här