Elevhälsan - Doktorsavhandling av Ann Post, "Issues of validity in longitudinal studies of youth tobacco use". Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Doktorsavhandling av Ann Post, "Issues of validity in longitudinal studies of youth tobacco use".

Publicerad: 2009-11-18
Den 24 april 2009 disputerade Ann Post med sin avhandling "Issues of validity in longitudinal studies of youth tobacco use", Inst.för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.
Ann Post är disputerad sjuksköterska som har arbetat med tobakspreventivt arbete sedan 20 år. Hon är expert på tobaksavvänjning med särskilt fokus på utvecklingen och behandlingen av tobaksberoende. Ann är också elevhälsan.se tobaksexpert.
Läs hela avhandlingen eller en kortare svensk sammanfattning ur avhandlingen på nästa sida.

Svensk sammanfattning (ur avhandlingen)

 

BROMS (Barns Rökning Och Miljö i Stockholms län) är en longitudinell studie som syftar till att ge en djupare förståelse av de faktorer som påverkar tobaksdebuten. Studien har följt cirka 3000 ungdomar mellan 11 och 18 års ålder vid 6 tillfällen mellan 1998 och 2005. Information om omgivningsfaktorer av betydelse samlades in genom enkäter till elevens familj, skolhälsovård, lärare och rektor.

Huvudsakligt fokus för artiklarna i denna avhandling var att studera hur olika aspekter av studiens upplägg kan påverka validiteten i studien. Detta är viktig för att tolka informationen rätt och säkerställa att resultaten från studien är tillförlitliga.

 

Korta sammanfattningar av delarbeten I-V

Delarbete I

En analys av bortfallet vid rekryteringen av kohorten skedde på 2 nivåer. Jämförelser gjordes mellan deltagande och icke deltagande skolor och mellan föräldrar som givit samtycke till barnets deltagande och hela befolkningen. Skolor med antal elever och lärare över medianen har avstått från deltagande i större utsträckning liksom skolor belägna i välsituerade områden. Bland målsmän som samtyckt till elevens deltagande var andelen med högskoleutbildning högre än genomsnittet i länet. I områden där andelen utlandsfödda eller socialbidragstagare var större var andelen föräldrar som tackade nej till deltagande eller inte svarade på förfrågan större än i resterande områden.

 Delarbete II

En validering gjordes av 2730 mödrars retrospektiva rapportering om tobaksvanor under graviditeten med det utvalda barnet i studien. Uppgifterna jämfördes med dem som registrerats av barnmorskan enligt Medicinska födelseregistret. Samstämmigheten i rapporterna var hög (91%) vid en dikotomisk kategorisering av rökning (ja/nej). Mödrarnas ålder och paritet vid graviditetens tidpunkt, samt deras utbildning vid retrospektiv rapportering var signifikanta prediktorer för samstämmigheten.

 Delarbete III

Detta är en tvärsnittsstudie omfattande överensstämmelsen mellan rapporterade tobaksvanor (enkät) och analys av halten kotinin i saliv (nedbrytningsprodukt av nikotin) hos 520 ungdomar (medelålder 15 år). Överensstämmelsen under den senaste månaden var 98% mätt utifrån en brytpunkt vid 5ng/ml för kotinin i saliv.

 Delarbete IV

Artikeln innefattar en analys av symtom på nikotinberoende hos 466 rökare, 209 snusare och 144 blandbrukare av tobak vid en ålder av 17 år. Självskattningsskalor för nikotinberoende användes såsom frågor ur Fagerströms index (mFTQ), Hooked on Nicotine checklist (HONC), Diagnostic and Statistical Manual of Disorder (DSM IV). Analysen visar att snusbruk är associerat med symtom på nikotinberoende lika ofta som hos cigarettrökare, medan brukare av både snus och cigaretter rapporterade den högsta frekvensen av symtom. "Craving" (nikotinsug) var det mest frekventa symtomet på nikotinberoende för samtliga.

 Delarbete V

Detta delarbete är en bortfallsanalys i en studie om barns och ungdomar tobaksbruk (BROMS-tudien) omfattande 3020 ungdomar mellan 11 och 18 år. Demografiska och psykosociala faktorer studerades vid sex uppföljningstillfällen. Bortfall vid något tillfälle under uppföljningsperioden omfattade 941 (31%) ungdomar. Pojkar hade 50% större bortfall än flickor.

 Sammanfattning

Skolors och familjers och ungdomars orsaker till deltagande i en longitudinell studie kan inte förutses. Faktorer som påverkar deltagandet skiljer sig åt mellan skola, familj och den individuella nivån. Därför bör bedömning av eventuell selektion och generalisering göras med försiktighet mot bakgrund av studiens specifika hypoteser. Mödrars retrospektiva rapportering av rökning under graviditet är samstämmig med Medicinska födelseregistrets uppgifter, men begränsad samstämmighet av rapportering noteras vid lågfrekvent rökning eller vid förändrat rökmönster mellan rapporterandet. Självrapportering av tobaksbruk hos ungdomar är tillförlitlig när frågorna är utformade efter ungdomars speciella brukarmönster, vilket var fallet i BROMS-studien. Snusanvändning hos ungdomar ger symtom på nikotinberoende i samma omfattning som vid rökning. Skalorna för bedömning av nikotinberoende identifierar också en särskilt sårbar grupp som kombinerar snusbruk med rökning. Ungdomars psyko-sociala karakteristika, rapporterade vid baslinjemätningen, kan användas för att utforma en effektiv uppföljning i longitudinella studier.

Läs eller ladda ner hela avhandlingen (PDF)

Läs mer om avhandlingen eller beställ den på Karolinska Institutets webbplats 

Läs mer om BROMS 

Läs mer om Ann Post på elevhälsan.se/experter 

 

annonser

Föreläsare

Ämnen

skola  handledning  åtgärdsprogram  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se