Elevhälsan - Doktorsavhandling av Marie Golsäter; Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa: en utmanande uppgift Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Doktorsavhandling av Marie Golsäter; Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa: en utmanande uppgift

Publicerad: 2012-05-09
Marie Golsäter disputerade den 9 mars 2012 vid Hälsohögskolan i Jönköping med avhandlingen. ”Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa – en utmanande uppgift.

Hälsosamtal kan vara ett kraftfullt verktyg för att stödja barn och ungdomars hälsa men avgörande är att elevens egen upplevelse av sin situation är i centrum. Hälsosamtalet potential som intervention för
att främja barns och ungdomars hälsa riskeras att förloras och kanske till och med ha motsatt effekt om inte elevens önskningar och behov är i centrum. Samtidigt lyfts skolsköterskans uppgift att diskutera
hälsorisker som hon utifrån sin professionella kunskap ser behov av fram av eleverna.

För skolsköterskan innebär det en utmaning att i samtalet balansera mellan elevens egna önskningar och de behov som skolsköterskan ser utifrån sin professionella kunskap. I en dialog, med elevens egen situation som utgångspunkt kombinerad med försiktig och varsam rådgivning kan skolsköterskan uppmuntra eleven att överväga en förändring för att främja sin hälsa. Det är en viktig slutsats i Marie Golsäters forskning. Marie disputerade den 9 mars vid Hälsohögskolan i Jönköping med avhandlingen . ”Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa – en utmanande uppgift. Inom ramen för avhandlingen har elever och skolsköterskor intervjuats i fokusgrupper och hälsosamtal har videoinspelats.

Resultaten visade också att ett strukturerat hälsoverktyg kunde understödja samtalet och öppna upp för ett samtal baserat på en helhetsbild av elevens hälsa och fånga det som eleven var mest angelägen om att prata om. En fördel med hälsoverktyget var att gav både eleven och skolsköterskan möjlighet att förbereda sig inför hälsosamtalet 

Sammanfattning

Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska och beskriva hälsosamtal utifrån elevers och sjuksköterskors perspektiv samt den verbala interaktionen dem emellan i kontexten av ett strukturerat  hälsoverktyg. 


I fokusgrupper har 74 elever och 23 skolsköterskor deltagit och ytterligare 14 sjuksköterskor har intervjuats individuellt. För att utforska den verbala interaktionen har 24 hälsosamtal med elever och skolsköterskor videoinspelats. Kvalitativ innehållsanalys har använts vid analysen av intervjuerna och den verbala interaktionen har analyserats kvantitativt med den pediatriska versionen av Roter Interaction Analysis System.


Om hälsosamtalen baserades på elevens egen situation beskrevs de som en process som gav möjligheter att påverka den egna hälsan. En förutsättning för ett elevcentrerat hälsosamtal var att eleverna var förberedda, kände sig delaktiga och respekterade samt att deras egen upplevelse var i centrum. Skolsköterskornas agerande hade avgörande betydelse för elevens upplevelse av och möjligheter att  dra nytta av hälsosamtalet utifrån sina egna behov och önskningar. Ett hälsoverktyg kunde understödja samtalet genom att ge en struktur, öppna upp för en diskussion och öka förståelsen för individens situation. Hälsoverktyget kunde också hjälpa till att överföra information på såväl individ- som gruppnivå. I hälsosamtalen stod skolsköterskorna för den största delen av antalet yttranden. Eleverna agerade främst genom att berätta om sin hälsa och sina levnadsvanor och samtyckta till det sjuksköterskorna sa. Skolsköterskorna ställde frågor om hälsa och levnadsvanor och stämde av med eleverna för att förvissa sig om att de hade uppfattat eleven rätt. En dryg tredjedel av skolsköterskornas yttranden hade som syfte att göra eleverna aktiva och delaktiga i samtalen.

Sammanfattningsvis beskrevs hälsosamtalen som en möjlighet till ökad kunskap och insikt om den egna hälsan men avgörande var att mötet var elevcentrerat. Det ligger en utmaning i att anpassa hälsosamtalet utifrån varje elevs behov och önskningar och där kan ett hälsoverktyg bidra med struktur och understödja samtalet.

Länk till avhandlingen I fulltext   

elevhälsan.se tidigare publicerat en intervjustudie  av Marie Golsäter "Pupils’ perspectives on preventive health dialogues"  Där kan du också läsa mer om Marie.

 


annonser

Föreläsare

Ämnen

pulsträning  aktiva klassrum  sömn  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se