Elevhälsan - Intervjustudie av Marie Golsäter; Pupils’ perspectives on preventive health dialogues Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Intervjustudie av Marie Golsäter; Pupils’ perspectives on preventive health dialogues

Publicerad: 2011-02-08
Marie Golsäter
Jag är barnsjuksköterska och började arbeta som skolsköterska 1993. För tillfället arbetar jag på Hälsohögskolan i Jönköping där jag undervisar på Specialistutbildningsprogrammet för barnsjuksköterskor och distriktssjuksköterskor och också arbetar med ett forskningsprojekt med fokus på hälsosamtal inom barn och skolhälsovården. I en första studie har jag intervjuat sjuksköterskor om att genomföra hälsosamtal med föräldrar på BVC. I den andra studien intervjuade jag elever om deras erfarenheter av hälsosamtal med skolsköterskan. För att gå vidare utifrån resultatet av den studien arbetar jag med en studie där vi videoinspelar elevernas hälsobesök med hälsosamtal hos skolsköterskan. Genom att analysera de videoinspelade hälsobesöken hoppas vi kunna medverka till att ytterligare utveckla hälsosamtalen som en viktig metod i skolsköterskans arbete. Inom Jönköpings län pågår också ett utvecklingsarbete för att utveckla ett material för hälsosamtal inom skolhälsovården där också eleverna har varit delaktiga.

 

Bakgrund:

Hälsobesöket i klass 4, 7/8 och första året på gymnasiet innefattar ett hälsosamtal med syfte att väcka elevens intresse för hälsa och en hälsosam livsstil och där eleven får möjlighet att diskutera sin egen hälsa och livssituation med skolsköterskan. Hälsosamtalen har utvecklats som en metod av skolsköterskorna för det hälsofrämjande arbetet (Socialstyrelsens riktlinjer 2004).
Samtalen med eleverna både de planerade och de spontana beskrivs av skolsköterskorna som ett viktigt verktyg i det hälsofrämjande arbetet (Morberg mfl.2006). För att kunna vidareutveckla hälsosamtalen som en metod i skolhälsovårdens arbete är det viktigt att involvera eleverna själva och utforska deras erfarenheter och synpunkter på hälsosamtalen och hur de bör utformas. FN.s barnkonvention artikel 12 beskriver barns rätt att få göra sin röst hörd inom områden som berör dem och utifrån det är det också viktigt att involvera eleverna i arbetet med att utveckla hälsosamtalen inom skolhälsovården. Syftet med studien var att belysa och förstå hälsosamtalen utifrån elevernas eget perspektiv.

Metod:

Fokusgruppsintervjuer genom fördes med totalt 74 elever. Eleverna intervjuades i åldershomogena grupper, 4 grupper med elever på gymnasiet, 6 grupper med elever i skolår 7 och 5 grupper med elever från skolår 4, totalt 15 grupper. Fokusgrupps intervjuer valdes som datainsamlingsmetod eftersom det i tidigare studier visat sig vara en användbar metod när det gäller att undersöka barn och ungdomars uppfattningar och åsikter om olika metoder inom hälso- och sjukvården. Materialet från intervjuerna analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehålls analys.

Resultatet


I resultatet framkom fyra kategorier som var betydelsefulla för eleverna avseende hälsosamtalet. De två första kategorierna beskrev förutsättningar för att eleverna skulle kunna ha så stor nytta som möjligt av samtalen. Det var kategorierna "förberedelse skapar beredskap" där eleverna beskrev att det var viktigt att de var väl förberedd för samtalet genom att de i förväg fått veta vad som skulle diskuteras för på så sätt kunde de förbereda sig inför det de ville fråga skolsköterskan och också få möjlighet att fundera över om det fanns något de inte ville diskutera och på så sätt undvika att bli överrumplade och kanske berätta mer än de egentligen ville. Den andra förutsättningen var "Följsamhet skapar samtal baserade på önskningar och behov" där de beskrev att skolsköterskans förmåga att vara följsam till elevens önskningar och behov var avgörande för elevens upplevelse av sitt samtal och för att det skulle vara till nytta för dem. Om skolsköterskan lyckades vara följsam och förstå vad eleven ville diskutera genom att försiktigt initiera diskussionen kring olika områden och vara lyhörd för vad eleven ville diskutera ansåg eleverna att hälsosamtalet kunde "ge möjlighet till kunskap och insikt om hälsa och livsstil". Genom hälsosamtalen fick eleverna också "möjlighet att utveckla tillit till skolsköterskan" vilket var betydelsefullt inför kommande kontakter.

Slutsats

Resultaten belyser att det är av avgörande betydelse att det i samtalet skapas en respektfull och öppen atmosfär i mötet mellan eleven och skolsköterskan . Eleven kan få insikt om sin hälsa och livsstil och få individuella råd utifrån sina individuella behov om är följsam till elevens önskningar och behov i samtalet.

Läs abstract på http://www.internurse.com/cgi-bin/go.pl/library/abstract.html?uid=46596

Är du intresserad av att läsa hela artikeln så är du välkommen att kontakta Marie Golsäter via epost marie.golsater@hhj.hj.se  eller telefon arbetet  036 - 101278

Publicerade artiklar
Golsater M, Enskar K, Lingfors H & Sidenvall B (2009): Health counselling: parental-oriented health
dialogue -- an innovation for child health nurses. J Child Health Care. 13, 75-88.

Golsater M, Sidenvall B, Lingfors H & Enskar K (2010): Pupils' perspectives on preventive health dialogues. British Journal of School Nursing 5, 26-33.


annonser

Föreläsare

Ämnen

MLA  sekretess  medicinska insatser  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se