Mötesplatsen

Mötesplatsen (http://www.elevhalsan.se/forum/index.php)
-   Specialpedagoger (http://www.elevhalsan.se/forum/forumdisplay.php?f=50)
-   -   Överlämning (http://www.elevhalsan.se/forum/showthread.php?t=965)

Pylvis 2012-05-15 12:48

Överlämning
 
Jag är intresserad av hur överlämning av elever från grundskolan till gymnasiet fungerar för er andra. Ligger det på skolan att se till att gymnasiet får information om behov av stöd, eller är det upp till föräldrarna. Hur hanterar ni sekretessen? Och hur tänker ni kring dessa elever? Jag har träffat på pedagoger som tycker att eleverna behöver en omstart i gymnasiet och därför utelämnar information. Jag som arbetar på gymnasiet tycker enbart att det är till elevens fördel om man får reda på eventuella diagnoser och funktionsnedsättningar, det är ju enligt skollagen en rättighet för dessa elever att få det stöd de behöver för att nå målen. Hur tänker ni?

BoA 2014-02-23 11:46

Eftersom vi ställer krav på neuropsykiatrisk diagnos för att kunna bli antagen till programmet där jag arbetar, så har vi diagnosintyg för alla elever. Utöver det så vill vi som du gärna få tillgång till utredningar och kartläggningar som är gjorda kring eleven, och vi har därför en blankett som frågar efter dessa handlingar som vårdnadshavarna fyller i i samband med ansökan, och där de i sådana fall lämnar medgivande till att vi får ta del av dessa. Det tillhör undantagsfallen att vårdnadshavare inte lämnar medgivande, och i de få fallen de har hänt så har de berott på oklarhet från deras sida kring vad vi ska använda den informationen till, och i de flesta fall har de lämnat medgivande i ett senare skede. Så i praktiken har vi oftast utöver diagnosintyg även kopia på psykologutredningar och tidigare kartläggningar/utlåtanden/åtgärdsprogram från avlämnande skola. Sedan samverkar vi i förekommande fall och utifrån familjens/elevens vilja även med BUP, Vuxenpsykiatrin, Socialtjänsten/LSS, Barn-och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen, men det förutsätter alltså ytterligare medgivande. Generellt vill både eleven och familjen att vi i skolan samverkar med övriga nätverket runt eleven.

Sammanfattningsvis så lägger vi det i vårt fall på oss som elevens nya skola, att hämta in de handlingar vi anser att vi behöver från grundskolan. Jag är inte insatt i juridiken kring din fråga, och i första hand hade jag tagit upp frågan som en generell frågeställning inom elevhälsan, och/eller med rektorn. Om du har gjort så och inte fått någon praktiskt användbar information, så hade jag i ditt ställe dels kontaktat mottagande skola och frågat allmänt hur de använder sig av information som diagnos/behov av särskilt stöd et.c. från grundskolan om elev, hur deras rutiner kring detta ser ut, dels sedan vänt mig till eleven och vårdnadshavarna till eleven, och bett om medgivande att få översända handlingarna till den mottagande skolan ifråga, och samtidigt kunna motivera för dem varför det skulle vara för elevens bästa.

Jag har också stött på liknande förhållningssätt som du, detta med att ge eleven en möjlighet till "nystart" genom att undanhålla information om sådant som varit relevant och aktuellt i elevens tidigare skolgång. Jag personligen tycker att det är ett osakligt synsätt och tänker istället som du i den här frågan, och jag tror vidare att det är gott om det finns en samsyn kring dessa frågor, som minst inom en och samma enhet.


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 14:30.

Powered by: vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.