Elevhälsan - En följdfråga om skolskjuts Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

En följdfråga om skolskjuts

Fråga:

En fråga om skolskjuts... så här skriver man i en informationsskrift från Sthlm, dvs att läkare inom hälso- och sjukvården INTE behöver skriva intyg kring skolskjuts. Det stämmer inte riktigt överens med ett tidigare svar jag läst på er sida.
Är skolläkaren någonsin skyldig att skriva intyg om skolskjuts eller är det alltid behandlande läkare/enhet inom hälso- och sjukvården som bör skriva intyget.

"Förtydligande av regelverk vid ansökan om skolskjuts
På uppdrag av BUSSAM (den tjänstemannagrupp med chefstjänstemän från KSL och landsting som svarar för det länsövergripande arbetet med barn och ungdomar som behöver särskilt stöd) har en arbetsgrupp bestående av representanter från kommuner i Stockholms län och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) arbetat med frågan om rutiner vid ansökan om skolskjuts. Frågan har lyfts i BUSSAM av SLLs representant från Astrid Lindgrens barnsjukhus. Detta mot bakgrund av att en betydande del av läkarnas tid går åt till att skriva intyg till elever som ansöker om skolskjuts. Särskilt ansträngande är detta vid terminsstart.

Informationen från kommunerna till elever och föräldrar om hur ansökan om skolskjuts går till ser olika ut. Vissa kommuner hanterar själva bedömningen av behovet vid ansökningsförfarandet med hjälp av de olika elevhälsoteamen (eller motsvarande) som finns ute på skolor eller centralt placerade i kommunen. Vissa kommuner kräver att ansökan om skolskjuts ska styrkas av läkarintyg.

I den förstudie som gjorts i form av granskning av avtal, styrdokument1 och lagtexter går det inte att finna några belägg för att landstingets medverkan krävs. Med andra ord finns det inga skyldigheter för landstingets hälso- och sjukvårdspersonal att skriva ut läkarintyg för att styrka behovet av skolskjuts. Behovsprövningen av skolskjuts sköts av kommunen. Kommunerna bör själva bygga upp rutiner där prövning av rätten till skolskjuts kan ske. Kommunerna bör revidera rutinerna för skolskjutsintyg så att det tydligt framgår för elever och vårdnadshavare hur en ansökan om skolskjuts går till och att kravet på läkarintyg tas bort.
Slutsats:
Kommunen bör säkerställa att det finns:
 tydlig information om hur en ansökan om skolskjuts går till
 lättillgänglig information om var elever och vårdnadshavare ska vända sig för att få sina behov av skolskjuts prövade
 anvisningar om vilka dokument som kan användas för att styrka behovet av skolskjuts
 information om hur en överklagan av beslut går till
 rutiner för bedömning och prövning av behovet av skolskjuts inom kommunens regi
För mer information kontakta BUS-sekretariatets representanter
1 Skollagen (2010:800) Kap 10 §§ 32, 33, 40 Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar 2.1 Skolskjutsförordningen"

I min kommun hänvisar habliteringsmottagningen ofta föräldrar att kontakta skolläkaren för intyg men jag har sällan bra info för att författa ett intyg. Ibland kan det ju faktiskt vara så att det gagnar eleven/barnet att börja träna på att resa själv/nyttja kommunala färdmedel. Tack för kloka råd /förvirrad skolläkare


Svar:

Läs gärna den tidigare frågan om skolskjuts som Nils har svarat på och som hänvisas till i frågan, Läkarintyg-vem ska utfärda

Hejsan ”förvirrad skolläkare”!
Jag kan förstå förvirringen. Detta då skolskjutsbeslut är ett kommunalt beslut och det ser olika ut i landet.

När jag läser förarbetet till nya skollagen i propositionen ”Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet” (Prop. 2009/10:165) så framkommer det i kapitel 14.8 (”Skolskjuts”) att bestämmelsen om skolskjuts är en ”rättighetsbestämmelse” och då finns vissa inklusions- respektive exklusionskriterier. Berörd elev har även rätt att, som vid alla myndighetsbeslut, överklaga kommunens beslut. Det sägs inget om hur eller vem som ska bestämma om vilka underlag som behövs för kommunen att fatta beslut på. Min tidigare kommentar på Elevhälsan.se syftade enbart till de fall där skolskjutsbehovet hävdas ur ett medicinskt behov.

Som du citerar från informationsskriften i Stockholm så är det ju helt korrekt att ”Behovsprövningen av skolskjuts sköts av kommunen”. Men för att kunna göra en behovsprövning utifrån ”elevens funktionsnedsättning” (Prop. 2009/10:165), i de fall där det är just det perspektivet som föranleder skolskjutsbehovet, så upplever jag att det kan vara vanskligt för en kommun att fatta ett beslut utan ett mer förklarande underlag till elevens bekymmer. Så, enligt mitt menande kan därför kommunen behöva inhämta en djupare bild av just funktionsnedsättningens påverkan på eleven som skapar behovet till skolskjuts. Och, i mitt tycke så är det trots allt behandlande läkare som har djupast insikt i det. Men sedan behöver detta inte bestå av ett ”intyg” i pappersform. Många gånger kan ett utdrag ur en journalanteckning vara tillfyllest som visar på elevens svårigheter.

Man kan jämföra med de medicinska underlag som krävs i samband med mottagande i särskola, vilket också är ett myndighetsbeslut och därmed behöver elevens rättssäkerhet beaktas. I många fall kan skolläkarens ”tolkning/komplettering” av behandlande läkares journalutdrag utgöra ett medicinskt underlag för mottagande i särskola.

Därför tycker jag att det behövs goda underlag med tydligt medicinskt/psykologiskt förklarande underlag till elevens behov av skolskjuts ur ett ”funktionsnedsättning”- perspektiv.

Underlagen kan utgöras av journalanteckning/intyg från behandlande läkare inom t ex Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomspsykiatri eller allmänläkarmottagning, men sedan vid behov kompletteras och tolkas till den pedagogiska vardagen med skolläkarens kommentar av liggande underlag.

Och i SKL´s ”Skolskjutshandboken” noteras dessutom att ”Funktionsnedsättning bör styrkas med läkarintyg”.

I hopp om att detta gett lite klargörande skolläkarperspektiv

Hälsningar, Nils

Nils bad även Staffan Olsson, elevhälsan.se sekretessexpert om eventuella kommentarer till hans svar.

Här nedan kan du läsa Staffan Olssons kompletteringar.

Kan lägga till att barn/elever med funktionsnedsättning har goda möjligheter att få skolskjuts från bostaden till skillnad från andra barn.
Bra länk till Skolverket om regler och ansvar gällande skolskjuts och elevresor:  
 
Några rättsfall ur SKL:s Skolskjutshandbok:
  Avsnitt: Bedömning av behov av skolskjuts i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan – Funktionsnedsättning 
1) Fråga om tillfällig skolskjuts vid funktionshinder. Kammarrätten i Göteborg 1990-10-16 mål dnr 3899-1990. 
2) Fråga om skolskjuts för elev med upprepade benfrakturer. Förvaltningsrätten i Malmö 2011-04-05 mål nr 2290-11. 
3) Fråga om skolskjuts för elev med hörselnedsättning. Förvaltningsrätten i Göteborg 2012-10-04 mål nr 10351-12. 
//Staffan Olsson 

Publicerat: 2019-10-29 22:56

Artikeln har visats: 862 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan elevhälsa  specialpedagogik  lärarhälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se