Elevhälsan - Dokumentera i journal vid vuxenstöd vid polisförhör

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

Dokumentera i journal vid vuxenstöd vid polisförhör

Fråga:

Hej Staffan!
Jag undrar om jag ska dokumentera i SHV-journalen när jag har varit med barn på polisförhör? Jag är egentligen inte med som skolsköterska utan som en trygg vuxen som de känner – och å andra sidan kan det ju vara viktig kunskap att veta att ett barn varit på ett dyl förhör. Det säger ju något. Har du någon åsikt?

Med vänlig hälsning
K, Skolsköterska


Svar:

Det finns inga EXAKTA regler om vad som ska journalantecknas. Det finns alltså utrymme för en egen bedömning. I huivudsak är det ju uppgifter som behövs för vården som antecknas och då om patienten själv förstås. Men ibland kan uppgifter om andra behöva antecknas, t.ex. om en närstående.

Bestämmelserna om journalföring hittar du i patientdatalagen. Där sägs bl.a. i 3 kap 5-6 §§

"En patientjournals innehåll

5 § En patientjournal får innehålla endast de uppgifter som behövs för de ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2. (Där står att personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för

1. att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. och upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter,

2. administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i enskilda fall eller som annars föranleds av vård i enskilda fall)

6 § En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.

Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla

1. uppgift om patientens identitet,
2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,
3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,
4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder, och
5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning."

Detta är inget svar på din fråga men jag bedömer det så här:

Anser du att uppgifterna är av väsentlig betydelse för flickan så kan du anteckna dem. Ser du betydelsen annorlunda antecknar du inte. Ett polisförhör är ju inte direkt anknutet till flickans hälsostatus utan är mer ett administrativt beslut av en polismyndighet. Skulle du ha gjort en anmälan till socialnämnden som nu leder fram till polishämtning kan det möjligen vara av intresse att anteckna. Men du har inte deltagit vid polisförhöret i egenskap av sköterska utan av person som flickan har förtroende för. Det skulle kunna innebära att det faktum att hon hämtas inte är en uppgift som tillhör hälso- och sjukvården. Som du märker resonerar jag fram och tillbaka för att du ska kunna bedöma detta själv utifrån olika argument.

Ett annat sätt att tänka kan vara att om polisförhöret är kopplat till en orossituation för flickan vid misshandel, sexuella övergrepp eller annan handling så har uppgiften en "medicinsk betydelse". Är den kopplad till flickans egen brottslighet är det annorlunda, då bör den knappast antecknas.

Minns att en sköterska antecknade en elevs misstänkta brottslighet, något hon inte borde ha gjort. Detta ledde till stor uppståndelse hos en förälder och slutade med att man vände sig till Socialstyrelsen och fick uppgifterna, efter ansökan från vårdnadshavare, utplånade.

Hälsningar Staffan


Publicerat: 2013-02-20 07:15
Artikeln har visats: 2015 gånger
annonser