Elevhälsan - Elevakten och EMI:s tillgång till den Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Elevakten och EMI:s tillgång till den

Fråga:

Hej!
Utifrån elevhälsans sekretessgränser så är ju sekretessen dubbel, åt båda håll, mellan den medicinska och den icke- medicinska verksamheten. Som det ser ut i dag på många håll har elevhälsans alla professioner tillgång till elevakten. Det är ju logiskt utifrån styrkan i att jobba tvärprofessionellt kring elever. I vår kommun ställer vi oss tveksamma till att den medicinska delen har tillgång till elevakten utifrån inledande resonemang. Vi upplever inte att det finns lagstöd som lagen ser ut idag för att skolsköterskan ska ha tillgång till elevakten. Vad säger du Staffan om detta?
Hälsningar Maria


Svar:

Hej Maria,
Det är aldeles riktigt som du säger att sekretessen i skolan är dubbel. Det innebär att EMI och övrig skola i förhållande till varandra ses som egna och självständiga verksamhetsgrenar. Den sekretessgränsen framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 8 kap. 1-2 §§.
Denna gräns måste dessutom alltid kompletteras med en etisk gräns inom samma verksamhetsgren av vem eller vilka som ska kunna ta del av vad andra  dokumenterar. Det är alltså inte självklart att en specialpedagog ska kunna läsa allt som en kurator eller psykolog dokumenterar trots att de tillhör samma verksamhetsgren. Jag har flera gånger t.ex. stöttat skolkuratorer i deras uppfattning om att de i vissa fall ska kunna dokumentera sådant som andra inte för tillfället ska kunna läsa, eftersom de inte behöver informationen. Samma synsätt måste gälla i skolan som i t.ex. hälso- och sjukvården och i socialtjänsten. Känslig dokumentation ska bara vara tillgänglig för den/de som behöver den för sitt arbete.
Vid en skolmyndighet och vid en friskola kan EMI ta del av sekretessbelagd information hos elevhälsan i övrigt via ett samtycke från vårdnadshavare och, beroende på ålder, av en elev. Vid skolmyndigheten finns dessutom en bestämmelse i OSL 10 kap. 27 §, en generalklausul, som kan ge sköterska och läkare i skolan möjlighet till information från andra i skolan i uppenbart viktiga fall, när informationsbehovet till EMI klart och tydligt väger tyngre än elevens och  vårdnadshavarnas integritet. Den bestämmelsen finns inte vid friskolan. I övrigt finns inget utrymme för en skolsköterska eller skolläkare att ta del av sekretessbelagda uppgifter i elevakten.

I praktiken skulle EMI:s tillgång till uppgifter i elevakten kunna se ut så här: Sköterska och läkare har inte generell tillgång till innehållet. När annan personal på skolan bedömer att generalklausulen är tillämplig eller när ett samtycke finns, så får de uppgifter det gäller röjas för sköterska/läkare. Motsatt kan man tänka sig att t.ex. en sköterska vid en patient- eller vårdnadshavarkontakt får veta att elevakten innehåller viktiga uppgifter och då via samtycke får tillgång till dessa. Jag kan tillägga att elevstödjande och disciplinära beslut inte är sekretessbelagda, inte heller uppgifter om elevers prestationer/studieresultat, så dessa skulle utan problem vid behov kunna lämnas från övriga skolan till EMI. 

Mina slutsatser är trefaldiga:

  1. Juridiska gränser måste upprätthållas mellan olika befattningshavare i skolan  och lagstöd måste finnas för att sekretessbelagd information ska få lämnas dem emellan. 
  2. Etiska ställningstaganden måste garantera att bara de inom samma verksamhetsgren som verkligen behöver känsliga uppgifter om elever och deras föräldrar får sådan information
  3. Punkt 2 ställer krav på att Prorenata, PMO och andra dokumentationssystem ger möjlighet att sätta vissa gränser för insyn, så att inte allt som alla skriver alltid blir tillgängligt för alla. Sköts inte detta på ett klokt sätt finns nog risken att elever och föräldrar blir mer obenägna att tala med skolans elevhälsofunktionärer. När ni upphandlar något av de olika dokumentationssystem som finns så var noga med att se till så att möjlighet till sådan gränsdragning garanteras.

Hälsningar
Staffan  


Publicerat: 2020-05-20 12:20

Artikeln har visats: 637 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

utbildning  förskola  skola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se