Elevhälsan - Kurators sekretess mot andra i EHT- teamet

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

Kurators sekretess mot andra i EHT- teamet

Fråga:

När jag som kurator deltar i elevhälsan hur tänker jag sekretess mot de andra i teamet? Vi har ju en utökad sekretess som skall ge eleverna ett större förtroende för oss. Skolsköterskorna tillhör ju dessutom en annan verksamhetsgren och hon är ju med i elevhälsoteamet. Skall jag ha ett godkännande från eleven att få prata med rektor,lärare,fritidspedagog,ssk, föräldrar mm? Skall alltid föräldrar vara informerade om att eleven kommer till kuratorn? informerade om att vi tar upp eleven på elevhälsan?


Svar:

Den som finns med i en elevhälsogrupp ska tänka på de sekretessregler som gäller just för sig själv. De strängaste reglerna gäller för skolsköterska och skolläkare som är en egen verksamhetsgren i skolan och sekretess gäller mot alla andra i gruppen. Men i praktiken blir inte detta något problem i de flesta fall, eftersom ett samtycke enkelt kan inhämtas. För kurator och psykolog gäller strängare sekretess än för den rektor eller specialpedagog som deltar i gruppen. Men någon sekretessgräns er emellan finns inte. Ni kan informera varandra när detta behövs för arbetets skull. Om en elev diskuteras för att eleven behöver stöd kan alla delta i samtalet, faktiskt även en sköterska eller läkare, men de får då inte röja något av det de känner till från sin sjukvårdsverksamhet utan samtycke utan kanske mer ge allmänna råd utifrån sin professionella kunskap.

Något samtycke från hemmet eller från en gymnasieelev behövs inte för denna diskussion. Men det är alltid lämpligt för en kurator att informera dessa om vad som sägs eller har sagts. En grundtanke är ju också att stöd, när det övervägs, ska utformas tillsammans med de som berörs, d.v.s. eleven själv och dennes vårdnadshavare.

Du frågar även om man som kurator kan ha samtal med elev utan hemmets kännedom. Vårdnadshavaren måste kontaktas när en elev under 12 års mognadsålder talar med en kurator i känsliga sammanhang. Från 12 år finns ett utrymme för samtal utan att hemmet kontaktas om inte vårdnadshavare behöver uppgifterna för att fullgöra sina skyldigheter enligt Föräldrabalkens bestämmelser. I detta sistnämnda fall handlar det alltså om en avvägning, ibland mycket svår att ta ställning till i praktiken. Läs gärna mer om allt detta i min bok Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, Studentlitteratur 2009.

Staffan

 


Publicerat: 2010-03-21 10:44
Artikeln har visats: 7946 gånger
annonser