Elevhälsan - Överföring av information från Socialförvaltningen till skolan utan föräldrars samtycke Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

Överföring av information från Socialförvaltningen till skolan utan föräldrars samtycke

Fråga:

I din bok "Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola", Studentlitteratur så skriver du att överföring av information från socialtjänsten till skolan och omvänt ska ske med föräldrarnas samtycke men att det finns viss information som kan lämnas ut utan samtycke? Vilken? Vilka lagrum styrker det? Vilka utredningsmetoder anser du skall användas för att bädda för samverkan från och återrapportering till skolan?


Svar:

I min bok på s. 217 i nyaste upplaga 4, hösten 2011, har jag en tydlig skiss med relevanta lagrum.

För det första förstås ett samtycke (OSL 12:2). Och detta är ju den viktigaste bestämmelsen som kan utvecklas mycket bättre än idag, t.ex. vid trepartssamverkan mellan socialnämnden, skola/förskola och hemmet.  För det andra kan uppgifter lämnas som redan är kända av skola/förskola. Dessa uppgifter förtjänar ju inget skydd. För det tredje positiv eller harmlös information men denna bedömning ska göras utifrån klientens egen uppfattning. Relevant lagtext finns i OSL 26:1- socialtjänstens sekretess- och bedömningen utgår alltså ifrån att uppgifterna som röjs inte är menliga. För det fjärde får uppgifter röjas från socialtjänst till hälso- och sjukvård (t.ex. skolsköterskan) för att en underårig ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd (OSL 26:9). För det femte får varje myndighet, även socialnämnden, röja uppgifter som är hemliga om det är nödvändigt för att fullgöra den egna verksamheten, t.ex. röja vissa känsliga uppgifter om barnet eller de närstående i samband med att muntliga uppgifter till utredningen inhämtas från förskole- eller skolpersonal. Den bestämmelsen finns i OSL 10:2.

I min rapport Samverkan kring unga med stöd av sekretesslag och handlingsplan (40 sid) skriver jag utförligt om hur samverkan kan utvecklas med socialnämnden som viktig spindel i nätet. Den kostar 50 kr + frakt och moms och kan beställas via staffanolsson@hem.utfors.se. Och nu i mars eller april kommer regeringen att lägga en proposition som gäller frågor som rör barns skydd och stöd. Den bygger på utredningsförslag som lagts av Barnskyddskommittén för några år sedan. Säkert innehåller den sådant som rör utredningar, sekretessregler, familjehemsplaceringar av barn m.m. Kanske kommer t.o.m. förslag om en helt ny lag för barn - LBU- som ersätter SoL och LVU i de delar som handlar om barn och unga. Detta föreslog kommittén men jag är tveksam till om regeringen vill gå hela vägen i den frågan.

Hälsningar från Staffan


Publicerat: 2012-03-19 16:31

Artikeln har visats: 3611 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

självförtroende  anpassningar  särskilt stöd  
Hitta fler föreläsare här