Elevhälsan - Vad kan/får man säga i Tingsrätten

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

Vad kan/får man säga i Tingsrätten

Fråga:

Hej!
Jag arbetar som skolkurator på en F-5-skola. Det är så att jag, skolsköterskan och en klassföreståndare har blivit kallade att vittna i tingsrätten i en boendetvist angående några av våra elever. Vi har alla tre varit referenter i den utredning som föregått tingsrättsförhandlingarna. Det är moderns advokat som har kallat oss.
Min fråga är vad kan/får vi säga i tingsrätten utifrån vår sekretess?
/MariaSvar:

Hej Maria,
Olika regler gäller för er. En skolsköterskas regler är särskilt hårda. Att utan samtycke medverka genom att lämna uppgifter om var barnet lämpligen bör bo ska sköterskan vara försiktig med. Hon ska inte lämna synpunkter alls, om inte ett samtycke finns från de inblandade parterna. Sköterskan får inte heller utan samtycke vittna - hennes tystnadsplikt genombryts i detta fall inte av vittnesplikten.

En kurator och klassföreståndare är skyldig att vittna på domstolens begäran. Men även dom borde ha varit försiktiga med att som referenter lämna uppgifter till utredningen, om inte samtycke fanns från mamman och pappan. Någon bestämmelse som tvingande genombryter tystnadsplikten finns inte. Inte heller finns någon skyldighet att lämna uppgifter till socialtjänsten i en ordinär vårdnadsutredning. Det är först när en fastställd vårdnad omprövas som man är skyldig att lämna socialtjänsten uppgifter till utredningen. Då handlar det om en orossituation för barnet och då är uppgiftsskyldigheten i SoL 14:1, st. 4 aktuell. I sådana fall har även skolhälsovårdens personal en uppgiftsskyldighet.

Men om två vårdnadshavare strider enbart om frågan om var barnet ska bo och det inte handlar om att ompröva hela frågan om lämplig vårdnadshavare, så ska skol- och förskolepersonal vara mycket försiktiga med att medverka som referenter i utredningen. En möjlighet kan eventuellt finnas för läraren eller  kuratorn att med stöd av generalklausulen i SekrL 14:3 emellanåt lämna sådana uppgifter utöver samtycket. Det är i de fall "det är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse sekretessen skall skydda". Bestämmelsen skulle kunna användas ifall kuratorn eller läraren helt tydligt ser att det är klart olämpligt att barnet alls bor hos den ene vårdnadshavaren, kanske på grund av misstanke om sexuella övergrepp mot barnet där eller svårare misshandel. Men huvudregeln är att stor försiktig anbefalles av skolpersonal i tvister som dessa. Lämna alltså inga uppgifter till sådana utredningar innan det är klarlagt att uppgifterna får lämnas.

Staffan Olsson

 


Publicerat: 2008-10-21 15:53
Artikeln har visats: 4665 gånger
annonser