Elevhälsan - Vid distansundervisning - hur ska EMI fortsätta sitt uppdrag och hur kan hälsosamtal genomföras Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Vid distansundervisning - hur ska EMI fortsätta sitt uppdrag och hur kan hälsosamtal genomföras

Fråga:

Nu när många skolor går över till distansundervisning så kommer frågan: hur elevhälsan skall kunna fortsätta sitt uppdrag? Det är många tyckanden och tänkanden kring säkerheten runt t.ex. Google Meet. Vad gäller egentligen?
Kan man som skolsköterska hålla uppföljande samtal eller hälsosamtal över plattformen om förutsättningar finns för att sekretessen uppfylls i omgivningen?
Lena


Svar:

(Svaret uppdaterat 3 april)

Hej Lena,

nyligen har jag svarat på två frågor som handlar om en kurators möjlighet att kommunicera med elever under skolstängning. Grundregeln är densamma för en sköterska eller läkare. Sekretessen måste skötas och GDPR, patientsäkerhetslag, patientdatalag och svensk dataskyddslag följas.  
 
EMI i skolan ska fullgöras under skolstängningstid på det sätt som huvudmannen bestämmer. Tas kontakt med elever/patienter ska detta ske på ett lagenligt sätt. Jag är osäker på om Google Meet kan garantera säkerheten på ett för hälso- och sjukvården kvalitetsmässigt sätt. 

Säkrast är förstås att via vanliga telefonsamtal svara på frågor från patienter eller föra hälsosamtal. Så länge detta görs utan personregistrering tillämpas inte GDPR men frågor om sekretess och tystnadsplikt måste det tas hänsyn till. Skulle samtal spelas in  aktualiseras dataskyddslagstiftningen. Min rekommendation är att vanliga samtal förs och att det av samtalen som behöver antecknas görs i patientjournalen. Jag är tveksam till videosamtal. Dessa omfattas, även om de inte sparas, av GDPR:s regler. 

Skulle ett patientsamtal via telefon behöva följas upp kan detta ske via nytt telefonsamtal eller, om möjligt, vid ett personligt möte. Hur uppföljning sker måste man ta ställning till utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet och utifrån huvudmannens  instruktioner. 

Vid ett telefonsamtal med en elev ska man förvissa sig om huruvida andra än patienten finns i rummet eller på annat sätt kan avlyssna samtalet. Skulle samtalet föras med en vuxen måste man veta att det är barnets vårdnadshavare och om barnet självt finns närvarande. Att någon annan finns med, t.ex. en vårdnadshavare, är oftast rimligt då patienten är ung, men i tonåren har patienten vanligen ett intresse av att ensam få samtala med en skolsköterska eller skolläkare. 

  Jag tog häromdagen kontakt med IVO för att höra ifall de har fattat något tillsynsbeslut kopplat till e-hälsa. Min fråga till dem var:

"Hej,

Via olika sjukvårdshuvudmän, t.ex. Doktor24, Mindler och KRY, erbjuds patienter numera hälso- och sjukvårdssamtal, bl.a. videosamtal, med sköterska, läkare eller psykolog. Vid sådana kontakter måste förstås bl.a. GDPR, patientdatalag och svensk dataskyddslag iakttas.

Min fråga är om IVO under 2018-20 har fattat något beslut ifråga om patientintegritet och patientsäkerhet gällande sjukvårdshuvudman som bedriver sådana nättjänster avseende hälso- och sjukvårdssamtal.

 Önskar i så fall få veta diariebeteckningar för dessa beslut.

Hälsningar

Staffan Olsson"

Jag fick ett snabbt svar. IVO har på senare tid granskat 13 vårdgivaren som bedriver e-hälsa, både företag och regioner. I stort fann man att verksamheten var patientsäker men påpekade några brister. Dessa var:

1) Vid företaget MediCheck AB hade en patient vid inloggning kunnat läsa en dialog mellan läkare och administrativ personal  som inte berörde patienten själv. Ledningen uppgav att all hälso- och sjukvårdspersonal får en genomgång av teknisk karaktär i samband med anställningen. Inloggning av både personal och patienter kräver säker identifiering med Bank-ID. Samtliga konsultationer sker inom företagets slutna IT-system efter säker identifiering med Bank-ID. 

2) I ett annat beslut kritiserades Stockholms läns sjukvårdsområde (Alltid öppet) för  att vårdgivarens introduktion och utbildning av personalen gällande arbetssätt vid digital distanskontakt var otillräcklig.  Man bedömdes inte uppfylla kraven i 3 kap. 1-4 §§, patientsäkerhetslagen på att planera, leda och kontrollera den digitala vårdtjänsten Alltid öppet så att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. Patienternas identitet säkerställs genom att de loggar in med e-legitimation. Bokning av barn görs på barnet, identifieringen säkerställs genom att föräldern identifierar sig med bank-ID. Barnet ska vara med och synas i bild. 

Här finns en länk till en kort IVO-film om resultatet av e-hälso-tillsynen, utlagd på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6RtY90OvjCc&feature=youtu.be

Sammanfattningsvis- telefonkontakt är att föredra vid patientkontakt när skolan stängts. Kraven för videosamtal eller andra e-hälsokontakter med patienten och/eller dennes vårdnadshavare är svåra att uppfylla inom ramen för EMI. Patientsäkerheten fordrar att tekniken fungerar tillfredsställande och att en omfattande lagstiftning följs. 

Hälsningar
Staffan


Publicerat: 2020-04-03 10:00

Artikeln har visats: 3555 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Trygghet  Servicebemötande  Konflikthantering  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se