Elevhälsan - Kan det finnas en MLA på 20-25% tjänst som enda uppdrag? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Susanne Wallin Pettersson svarar

Kan det finnas en MLA på 20-25% tjänst som enda uppdrag?

Fråga:

Kan det finnas en MLA som tjänstgör 20-25% och då enbart med detta uppdrag? Huvudarbetsgivare är inom annan verksamhet och i annan kommun! Tycker det borde vara svårt att upprätthålla sin kännedom om denna verksamhet som det medicinska ledningsansvaret innebär. Vi är 10 skolsköterskor i vår verksamhet.
//Undrande skolsköterska


Svar:

Verksamhetschef uppdrar till legitimerad skolsköterska, skolläkare eller skolpsykolog sådana uppgifter som avser patientnära diagnostik, vård och behandling då verksamhetschef inte själv har reell och formell kompetens inom området. Omfattningen på dessa ledningsuppdrag i relation till omfattningen av verksamheten avgör omfattningen på MLA uppdraget. I ditt fall 20-25% av din arbetstid för en verksamhet som omfattar 10 skolsköterskor behöver du sätta det i relation till de uppdrag du åtagit dig att leda på verksamhetschefens uppdrag.

Jag har svårt att ange direkt omfattning för ett MLA uppdrag eftersom de ska relatera till organisation och ledningsuppgifter. Hinner du inte genomföra ditt åtagande på ett patientsäkert sätt initierar du en riskanalys och ni sätter er tillsammans och bedömer vilka konsekvenser nuvarande organisation får på verksamhetens kvalitet och säkerhet.

MLA uppdraget kan vara så olika omfattande men bör enligt min mening omfatta åtminstone följande processer:

 • Journalföring och dokumentation
 • Delegerade insatser
 • Ordinationer
 • Läkemedelshantering
 • Vaccinationer
 • Psykologisk utredning
 • Hälsoundersökningar och screeningar/tester av olika former
 • Medicintekniska produkter
 • Riskanalyser och händelseanalyser samt Lex Maria utredningar
 • Egenkontroll av verksamhetens ledningssystem då dessa berör ovanstående
   

Övriga ansvarsområden inom verksamhetschefens uppdrag bör inte automatiskt läggas över på MLA då insatserna inte direkt berör enskild patients diagnostik, vård och behandling. Det ska alltid föregås av en diskussion om varför MLA ska leda även dessa uppgifter. Dessa är:

 • Verksamhetens målstyrning
 • Organisation, kompetensförsörjning och introduktion
 • Samverkan/vårdkedja med andra vårdgivare
 • Remisshantering
 • Lokalernas utformning
 • Teknik och försörjning i verksamhetssystem
 • Avvikelsehantering
 • Klagomålshantering
 • Information och kommunikation på webb, Internt, externt
 • Ledningssystem och egenkontroll av ledningssystem enligt ovan
 • PSB och rapportering till vårdgivaren
   

Lycka till!
/Susanne


Publicerat: 2017-09-24 20:42

Artikeln har visats: 2176 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

särskilt stöd  extra anpassningar  tillgängliga lärmiljöer  
Hitta fler föreläsare här