Blogg

Analysmallar – Stödstrukturer som visualiserar

2 december, 2019

Kursplanerna i gymnasieskolan ställer höga krav på en förmåga att analysera och dra egna slutsatser. Detta kan vara en utmaning för alla elever och i synnerhet för elever med nedsatta exekutiva funktioner. Elever inom tex autismspektrumtillstånd kan möta stora utmaningar på gymnasiet när det kommer till kravet att kunna se samband. Det är inte ovanligt att de här eleverna har mycket goda faktakunskaper och samtidigt mycket svårt att överblicka och att se ett samband. Att gå från del till helhet kan därmed vara utmaning som kräver stora ansträngningar.

Som en del i arbetet med ledning och stimulans kan vi med fördel arbeta med analysmallar i syfte att att visualisera. Elever som har svårt att se med tanken får därigenom en möjlighet att se med ögat.

Jämförande analys

Ibland vill vi att eleverna gör en jämförande analys i syfte att se likheter och skillnader. Analysmallen nedan är ett exempel på stödstruktur för en jämförande analys mellan de Abrahamitiska religionerna.

Analysmall i syfte att visualisera en jämförelse mellan de Abrahamitiska religionerna. Strukturen kan användas även i andra sammanhang där syftet är att göra en jämförelse – det kan tex handla om ideologier, epoker osv

Genom att elever har en struktur att förhålla sig till när de söker fakta så blir steget till att jämföra sin fakta inte lika stort.

  • Vilka likheter kan vi se när de gäller de Abrahamitiska religionerna?
  • Vilka skillnader finns?
  • Vad förenar de olika religionerna?
  • Vilka är meningsskiljaktigheterna?

När det sedan finns en grund och en förståelse kan vi gå vidare till en djupare analys.

Kausalanalys

Ett annat sätt att visualisera analysen är genom Kausalanalysen (att se orsaker, konsekvenser av ett problem/ fenomen samt att hitta lösningar): 

Kausalanalysen – Ett visuellt sätt att visa på en orsak-konskevensanalys.

  1. Vilket problem ska vi analysera? Exempel på problem kan vara lågt valdeltagande, främligsförgäntlighet, klimatkrisen, arbetslöshet etc.
  2. Vilka är orsakerna till problemet? Det skulle kunna handla om till exempel politiska-, ekonomiska-, sociala- och/eller kulturella orsaker etc.
  3. Vilka konsekvenser kan vi se av problemet? Här skulle det kunna handla om exempel politiska-, ekonomiska-, sociala- och/eller kulturella konsekvenser etc.
  4. Hur kan problemet lösas? Här skulle det kunna handla om exempel politiska-, ekonomiska-, sociala- och/eller kulturella lösningar etc.

Generell analysmall

Nästa mall är en annan variant av analysmall som kan användas i olika ämnen som ett stöd i arbetet med olika uppgifter (mallen kan anpassas efter syfte och rubrikerna över kolumnerna bytas ut).

En generell analysmall som kan användas i en rad olika sammanhang.

Låt säga att eleverna ska analysera klimatkrisen, då skulle mallen kunna fungera som något klassen tillsammans med läraren fyller i för att få en överblick, men också som en struktur inför gruppsamtal och mallen kan även användas av eleverna individuellt inför ett större arbete.

Vad innebär då de olika kolumnerna? Vilka frågor kan vi ställa? Nedan kommer ett exempel:

Fakta: Vad vet vi om klimatkrisen? Vilken fakta har vi?

Problem: Vilka problem kan vi se? (Miljömässigt, politiskt, ekonomiskt, socialt osv)

Orsak: Vilka är orsakerna till problemen? (Miljömässigt, politiskt, ekonomiskt, socialt osv)

Konsekvens: Vilka konsekvenser får problemen? (Miljömässigt, politiskt, ekonomiskt, socialt osv)

Lösning: Hur kan problemen lösas? (Miljömässigt, politiskt, ekonomiskt, socialt osv)

Frågor: Vad behöver vi veta mer om? Vilka frågor ska vi arbeta vidare med?

Min erfarenhet av analysmallar som dessa är att de med fördel kan vara en naturlig del i arbetet med ledning och stimulans och att dessa mallar gynnar alla elever såväl de som har en utmaning i att nå målen som de som arbetar mot de högsta betygen. Målet är att eleverna ska bli självständiga i sitt arbete med stödstrukturer och att de med tiden själva ska ta fram en analysmall när de känner ett behov. På min skola finns det i alla klassrum några analysmallar (av ett mer allmängiltigt slag) upphängda i plastfickor för att de ska vara lättillgängliga för alla elever. Hur det ser ut kan du läsa och se här: Nytt läsår, nya möjligheter – Tillgängliga mallar i alla klassrum.

Om du vill använda mallarna som jag skriver om i detta inlägg så finns de att ladda ner som pdf HÄR.

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

För att få direkta uppdateringar gilla Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet 👍 https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ 😀)

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.