Blogg

Ännu en rapport om elevers hälsa

27 augusti, 2021

Så har nu ännu en rapport kommit som visar att än har vi långan väg att gå. På tisdagen presenterade Skolinspektionen sina resultat från granskningen Gymnasieskolors arbete för att främja elevers hälsa.

Man har granskat 28 gymnasieskolenheter, både kommunala och fristående. Granskningen har genomförts under 2020 och 2021. Även om en del skolor har ett välfungerande arbetssätt ser man i granskningen att arbetet med att främja elevers hälsa behöver utvecklas..

Störst behov ser man när det gäller utbildningens utformning och förutsättningarna för att skolan ska vara en friskfaktor i elevernas liv. En annan sak som framkommer i rapporten är att det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna sällan innefattar ett hälsoperspektiv. Rekommendationen från Skolinspektionen är att sammanställa och analysera information på gruppnivå och att använda elevhälsans samtliga kompetenser, så att insatser kan göras baserat på kunskap och analys av förutsättningarna för hälsa och lärande på skolan.

Vidare visar granskningen att hälsoperspektivet saknas eller ligger vid sidan om arbetet med att utveckla utbildningen och att underlag från elevhälsoarbetet sällan sammanställs på gruppnivå så att man kan upptäcka mönster och samband. Elevhälsans kompetenser används sällan i analyser av gruppers hälso- och studiesituation. Det får konsekvenser för relevans och träffsäkerhet i de insatser som planeras och genomförs.

Man tar även upp det faktum att lärare gör insatser för att stärka elevers hälsa men att det sällan fångas upp så att det blir en del av skolans samlade elevhälsoarbete. Man riskerar således att undervisningen blir ensidig, upprepande och inte kommer alla elever till del och möjligheten till fördjupning därmed uteblir.

Man ser också i intervjuer med elever att de efterfrågar fördjupade kunskaper om hälsofrågor och att de vill ha fler möjligheter till samtal om frågor de anser relevanta. Skolinspektionen har också gett flera skolor rekommendationer som handlar om elevers behov av att diskutera och utveckla sina kunskaper om hälsofrågor.

Inget av ovanstående är något nytt. Skolinspektionen kom fram till samma slutsatser i rapporten Elevhälsa – Elevers behov och skolans insatser 2015:05. Slutbetänkande från Utbildningsdepartementet från februari 2021 noterar samma sak.

Lagstiftningen är tydlig i att det är huvudmannens ansvar att se till att det finns resurser och förutsättningar för att hälsoarbetet är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Jag hoppas verkligen att huvudmännen nu tar sitt ansvar så att vi slipper fler rapporter som säger samma sak igen och igen. Det är nu dags att prioritera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolorna så att samtliga professioner på skolan kan jobba gemensamt för att lyfta hälsoperspektivet och jobba för att alla elever ska må så bra som möjligt och att det ska gå så bra som möjligt för dem i skolan!

Anna Nygren, Expert på elevers sömn- och stressproblem samt värdegrund

Läs rapporten här!