Barn och ungas psykiska hälsa måste kopplas ihop mer med den fysiska hälsan

10 maj, 2022

Vi vet att många inom elevhälsan möter elever med ångest och depressionssyndrom. Den psykiska ohälsan hos vara barn och unga har inte undgått någon. Det som dock inte pratas så mycket om är kopplingen mellan den psykiska och fysiska hälsan. Det här vill vi på Generation Pep förändra.

Den 27 april släpptes Pep-rapporten 2022, en årligt återkommande rapport om barn och ungas levnadsvanor. Unikt för i år var att barn och unga nu även fått svara på frågor kring psykisk ohälsa. Det som framgick i rapporten var att psykisk ohälsa verkade vara vanligare för barn som rör på sig mindre, har mer stillasittande skärmtid, som i lägre utsträckning äter enligt kostråden och är barn och unga i familjer med lägre socioekonomisk status.

– Resultaten i rapporten är något som samhället måste ta på allvar och kraftsamla kring. Vi kan inte låta en hel generations välmående försämras för att vi som vuxenvärld inte agerar i tid, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep.

I Pep-rapporten 2022 syns ett tydligt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och psykisk hälsa, där de barn och ungdomar som rör på sig regelbundet också upplever mindre symptom av ångest och depression.

Vi vet att många inom elevhälsan möter elever med psykisk ohälsa, och elevhälsan har också ett viktigt uppdrag när det kommer till att prata om levnadsvanor. För att stötta elevhälsan i arbetet med hälsosamma levnadsvanor har Generation Pep skapat en samlingssida där vi sammanställer material riktat mot elevhälsan inom området hälsosam mat och fysisk aktivitet. Allt material går kostnadsfritt att ladda ned direkt från vår hemsida och vi uppdaterar med nytt material då det finns.

Läs mer här: https://generationpep.se/sv/verktyg/elevhalsan/

I samarbete med Generation Pep