Aktuellt

Botkyrka kommun satsar på elevhälsa med hög kompetens

4 december, 2023

Botkyrka kommun bedriver ett utvecklingsarbete för att skapa ännu mer likvärdighet och ökad måluppfyllelse. Några viktiga delar i satsningen är att skapa samsyn och ett gemensamt språk i skolornas EHT-processer. Det är också angeläget att göra fortbildningsinsatser tillgängliga för övrig personal på ett flexibelt sätt. Därför beslöts det i december 2022 att använda Gudrun Löwendahl Björkmans skräddarsydda föreläsningsfilmer och e-böcker. 

Intervju med Birgitta Zelenzy Ulvered som är verksamhetschef och skolchef i Botkyrka kommun, Pia Rehn som arbetar med centralt stöd i specialpedagogiska frågor med inriktning grundskola och Kerstin Alge specialpedagog med inriktning anpassad grundskola och verksamhetsstöd. 

Birgitta Zelenzy Ulvered, kan du berätta lite inledande om ert utvecklingsarbete? 

Botkyrkas fokus är att utveckla arbetet med stödinsatser till samtliga elever för ökad likvärdighet och måluppfyllelse. Det specialpedagogiska nätverket har under föregående läsår varit involverat i detta utvecklingsområde. Man utformar kommungemensamma mallar och stödmaterial för utredningar av elevers behov av särskilt stöd samt åtgärdsprogram. Under läsåret implementeras, utvärderas och vidareutvecklas materialet. Gudrun Löwendahl Björkmans e-böcker och föreläsningsfilmer har använts som komplement till Skolverkets stödmaterial. Gudruns material konkretiserar vad skollagen och andra styrdokument skriver om extra anpassningar, utredningar av elevers behov av särskilt stöd samt åtgärdsprogram. Det har samtidigt förtydligat vilka insatser som behövs.

Birgitta Zelenzy Ulvered berättar vidare att Gudrun Löwendahl Björkman tidigare har varit ute på enskilda skolor i kommunen som stöd för att utveckla skolornas EHT-processer. När ett omtag behövdes i arbetet, bad Botkyrka kommun Gudrun om föreläsningsfilmer anpassade efter Botkyrkas unika processer och behov. På så vis kan skolorna öka likvärdigheten generellt. Filmerna har setts av samtliga skolors EHT-team och ledningsteam. Samtidigt har en process pågått med utveckling av kommungemensamma dokument för ökad kvalitet i skrivandet. Nu implementeras de nya dokumenten, och kompetensen fortsätter att utvecklas.

Pia Rehn, du har introducerat och använt de två olika filmerna ”Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” och ”Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska”. Hur valde ni att gå till väga?

Först informerades rektorerna av grundskolans verksamhetschef (tillika skolchef) om de tre inköpta filmerna och e-böckerna för att öka likvärdigheten och kvaliteten i utredningsarbetet och dokumentationen av elevers behov av särskilt stöd. Specialpedagogiskt ansvariga representanter för varje skolenhet fick samma information. Arbetet inleddes med en nätverksträff där vi gemensamt tittade på och reflekterade kring valda delar av den första filmen “Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”. Information och påminnelser om materialet har fortlöpande gått ut i vår interna digitala kommunikationskanal, och frågor har också lyfts vid våra kommunövergripande nätverksträffar för specialpedagogiskt verksamma. 

Utöver skolledare och elevhälsoteam har även alla undervisande lärare sett filmen om ”Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”. Övriga filmer har respektive berörd målgrupp sett, på sina skolenheter. Filmerna spreds till skolorna via rektorerna och via Nätverk specialpedagogik.

E-böckerna, som vi har köpt till rabatterat pris, har skolorna fått enstaka exemplar av – rektor har en bok och specialpedagogiskt ansvarig har en. Några skolor har sedan på egen hand köpt in fler. Böckerna är uppskattade och ger ett fördjupande komplement till filmerna och fungerar som stöd för minnet.

Kerstin Alge, du är den som har introducerat och använt filmen ”Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” i anpassade grundskolan? Hur lades detta arbete upp?

Även här var det verksamhetschefen/skolchefen som berättade för rektorerna om filmen och att det var angeläget att samtliga skolenheter tog del av den. Sedan informerades speciallärare och specialpedagoger vid en nätverksträff samt via nätverkets digitala kommunikations forum. Information har även getts muntligt vid rektorsträffar. 

Skolledning och speciallärare/specialpedagoger har sedan informerat berörd personal om filmen och gett tillgång till den. Det gäller pedagoger i anpassade grundskolor samt i de grundskolor med elever som är mottagna i den anpassade grundskolan och som läser integrerat i grundskolan. 

Kerstin, hur har ni valt att arbeta med e-boken ”Vägledning för anpassade grundskolan”? 

Även e-boken lyfts i det specialpedagogiska nätverket. Här samlar vi också in de reflektioner och frågor som framkommer på skolorna. Utifrån teman och behov som lyfts vid nätverken planerar vi sedan uppföljande arbete. Framöver tänker jag att e-bokens information och konkreta elevexempel är en bra utgångspunkt för diskussioner kring vad som är specifikt för stödinsatser mot anpassad grundskola, samt vad som också gäller den anpassade grundskolan och i grundskolan.

Kerstin och Pia, vad tycker ni om e-böckerna och vilken respons har ni fått från andra om e-boken? 

Vi uppskattar de konkreta exemplen i filmerna och e-böckerna, som kan användas i det praktiska arbetet med stödinsatser. E-böckerna kan exempelvis användas i samtal med berörd personal på skolorna vad gäller tolkningar av styrdokumenten, formuleringar i dokumentation vid utredningar av elevens behov av särskilt stöd samt vid åtgärdsprogram. 

Som specialpedagog vid verksamhetsstöd har jag (Kerstin) vid ett flertal tillfällen fått frågor och tankar om vad extra anpassningar och särskilt stöd kan vara i den anpassade grundskolan. Styrdokumenten anger att stödinsatser behöver tolkas och tillämpas för den anpassade grundskolan, men många efterfrågar konkreta exempel som förtydligar. Det är därför värdefullt att både filmerna och e-böckerna är specifikt anpassade till de olika målgrupperna. Filmerna är konkreta och mycket tydliga i sitt innehåll, och de upplevs språkligt och pedagogiskt tillgängliga av de allra flesta.

Är du och din skola också intresserade av skräddarsydda föreläsningar, filmer samt e-böcker? Läs mer här.