Blogg

Corona ger oss tid att ställa om från åtgärdande till förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete

18 mars, 2020

I spåren av Corona-viruset har nu Sveriges gymnasieskolor stängt och all undervisning bedrivs på distans. Lärarna fortsätter att hålla lektioner om än på ett annorlunda sätt. Elevhälsans arbete är inte lika lätt att driva på distans och arbetsbördan kommer troligen att minska till dess att skolorna åter öppnar sina lokaler.

 

Detta kan visa sig vara ett ypperligt tillfälle att ställa om från elevhälsans åtgärdande arbete till det förebyggande och hälsofrämjande arbete som är vårt huvuduppdrag. Den elevhälsopersonal som fortfarande är på skolan har helt plötsligt mer tid över då både bokade och spontana elevbesök minskar och uteblir. Den personal som har milda symptom och kan jobba hemifrån.

 

Denna nyvunna tid kan man nu lägga på att planera höstens systematiska kvalitetsarbete och äntligen komma ifrån majoriteten av akututryckningarna. För att åstadkomma en positiv förändring för eleverna och att förebygga/främja att akuta händelser uppstår behöver elevhälsan en tydlig och välförankrad plan för elevhälsoarbetet.

 

All personal inom elevhälsan runt om i Sverige är väl medveten om att man ska jobba förebyggande och främjande men det är främst två saker som gör att vi inte kommit dit fullt ut ännu, trots att det lagstadgades redan 2010. Något som Skolinspektionen också uppmärksammat i sina rapporter.

  • För det första är tidsbristen ett hinder. Det åtgärdande arbetet har tagit allt för mycket tid och gör så fortfarande.
  • För det andra så erbjuds inga färdiga lösningar på hur man ska utföra det systematiska kvalitetsarbetet, bara att det ska göras och vad som ska göras.

Kanske befinner vi oss just nu i en tid där vi möta upp båda dessa behov.

 

Så vad innebär det då att jobba systematiskt?

Enligt Skollagen ska elevhälsan bidra till ett gott skolklimat och skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Skolan måste möta elevernas behov och tillgodose att eleverna är motiverade och har lust till lärande. För att säkerställa vilken typ av insatser som krävs behöver man mäta hur eleverna mår och hur de har det i skolan för att veta vilka insatser som elevhälsan behöver jobba vidare med i skolan.

 

Att kontinuerligt och systematiskt följa upp elevhälsans arbete är ett led i att ständigt utveckla elevhälsans arbete. Begreppen kontinuerligt och systematiskt innebär att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på långsiktig utveckling. Varje huvudman och varje skolenhet måste därför hitta sina former och rutiner för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är alltid densamma, att identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen. Eftersom skollagen lyfter fram att elevhälsan ska ”stödja elevens utveckling mot målen” innebär det att elevhälsan ska följa upp hur dess arbetsinsatser skapar förutsättningar för eleverna att uppfylla både skolans kunskaps- och värdegrundsmål. (Skolverket, Elevhälsans uppdrag sid.17)

 

Från och med den 27/3 släpper vi vår steg-för-steg-manual ”Systematiskt kvalitetsarbete för hälsa och lärande”. Materialet bygger på Skolinspektionens och Skolverkets rekommendationer om att planera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet utifrån elevernas frisk- och riskfaktorer, vara mål- och resultatstyrt, utvärderas och analyseras etc.

 

Utöver manualen får man tillgång till alla våra livsstilsmaterial för arbete och fördjupning inom olika livsstilsfrågor som t ex sömn, stress, skärmar, sociala medier, ANDT etc. Här finns bildspel, handledningar, övningar, testverktyg för lägeskoll mm. Det systematiska kvalitetsarbetet involverar all personal och alla elever. Arbetet genomförs av elevhälsan och lärarna tillsammans och man når alla elever, något som forskningen visat ger ett bättre resultat för både hälsa och lärande.

 

Ni som vill titta på hur materialet är uppbyggt mejlar till info (at) unglivsstil.se och ber om en endags-inloggning för SKHL. Vi kommer även att ha ett introduktionserbjudande under vårterminen och ett specialpris för medlemmar i elevhälsan.se.

 

Initialt finns materialet tillgängligt för gymnasiet men det kan med fördel även användas på högstadiet. Vi jobbar vidare med materialet för låg- och mellanstadiet under vårterminen. Det blir samma upplägg men de delar som används för t ex insatser/åtgärder ska målgruppsanpassas innan vi släpper dessa.

 

Om vi kan få till stånd ett systematiskt kvalitetsarbete på skolorna till höstterminens start kan vi bidra till att minska den psykisk ohälsan hos elever.