Aktuellt

Elevers utsatthet för hot och våld i skolmiljö

14 februari, 2023

BRÅ (Brottsförebyggande rådet) har kommit ut med en ny studie som behandlar ämnet “Skolfaktorers betydelse för elevers utsatthet för hot och våld i skolmiljö”. 

Studier visar på att skolan är en av de vanligaste platserna där unga utsätts för brott. Denna kortanalys vill därför visa på skolfaktorer som kan påverka risken för att elever utsätts för brott i skolmiljön. Det kan handla om skolans storlek eller om relationen mellan elever och lärare. Vilken skola en elev går på påverkar risken för att bli brottsutsatt, särskilt för sexualbrott. Resultatet i studien visar också att utsattheten för brott varierar beroende på områdenas olika socioekonomiska förutsättningar. Att skolan ligger på landsbygden eller har låg lärartäthet visar sig också vara en faktor som påverkar elevernas utsatthet. 

Vi på Elevhälsan har träffat Elisabeth som är kriminolog och arbetar som utredare på BRÅ.  

Hej Elisabeth, Berätta om din roll på BRÅ.

Jag jobbar på funktionen för analys av statistik på brottsförebyggande rådet och på den funktionen jobbar vi med att ta fram någonting som heter kortanalyser. Det är kortare rapporter med statistik som vi tar fram gällande alla möjliga ämnen kopplade till brottslighet. 

Vad vill ni nå ut med med hjälp av studien och vad är studiens syfte?

Vi tar regelbundet fram en enkätundersökning som heter “Skolundersökning om brott” där vi frågar elever i årskurs 9 om utsatthet och delaktighet i brott. I den så har vi sett att skolan är en av de vanligaste platserna som eleverna i årskurs 9 utsätts för brott på. Då tycker vi att det är angeläget att se om det finns faktorer hos själva skolan som påverkar risken för eleverna att utsättas för hot och våld. Det är också det som är syftet med den här undersökningen att titta på om det finns skolfaktorer som har betydelse för det. 

Tror ni att denna typ av studie kan främja fördomar? 

Det är inte någonting som vi tar i beaktande när vi tar fram statistik. Vår utgångspunkt är att ta fram så bra kunskapsunderlag som möjligt. 

Hur tror ni att man kan förebygga problematiken ni framför i er studie?

Det finns några kunskapsöversikter där man har sammanställt forskning om olika program som syftar till att minska våld och aggressivt beteende i skola. Där man har kommit fram till att det finns program som är effektiva för att förebygga sånt beteende i skolan och det kan både handla om program som ges mer universellt till hela skolor eller klasser eller som är mer inriktade på elever med olika problembeteenden. Det finns mest forskning gällande program som är mer inriktade på kognition alltså förändrat beteendemönster, självkontroll och program som är inriktade på social färdighetsträning som konflikthantering.   

Vad är den absolut mest värdefulla informationen som kommer ur studien enligt dig?

Jag tänker att den här statistiken framförallt kan användas för att identifiera i vilka skolor som det är särskilt angeläget med olika brottsförebyggande insatser och genom att då göra särskilda satsningar på skolor där eleverna har förhöjd risk att utsättas för hot och våld så kan man uppnå större minskningar i den här utsattheten.

Läs hela studien

Intervju och artikel skriven av Emmy Ottosson, Redaktör på Elevhälsan