Aktuellt

En ny konkret, praktisk och väldigt uppskattad handbok av Gudrun Löwendahl Björkman

17 augusti, 2021

15 skolor och elever i behov av särskilt stöd Mer vägledning för grundskolan, utredningar och åtgärdsprogram (2021)

Hur kommer det sig att du har författat denna utskriftsbara e-bok?

Det är väldigt många som uttrycker att det är svårt att utarbeta utredningar av elevers behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram. Jag har under lång tid lett föreläsningar, studiedagar och processinriktade fortbildningar där deltagarna praktiskt utarbetar utredningar och åtgärdsprogram. Jag har besvarat mer än 100 frågor på Elevhälsan.se samt massor av mejlfrågor. Det finns en mycket stor efterfråga på olika konkreta exempel. Även om det finns ett konkret elevexempel och praktisk vägledning i mina tidigare e-böcker, samt i Skolverkets stödmaterial (som jag är en av huvudförfattarna till) önskas fler exempel. Att utarbeta denna dokumentation, enligt styrdokumenten och till gagn för elever, är ett hantverk som oftast kräver både många goda konkreta förebilder och praktisk träning.

Vilken typ av stöd kan läsaren få i denna e-bok?

Här får personalen ett gediget stöd för att kunna dokumentera professionellt. Boken innehåller 15 elevexempel, 6-16 år (se bilden). Här beskrivs olika former av svårigheter och behov, samt en mängd olika dokumenterade stödinsatser. Utöver utredningar och åtgärdsprogram finns även en kombinerad utredning kring problematisk frånvaro och särskilt stöd, samt en utredning kring en nyanländ elev. E-boken innehåller också en utredning av extra ordinärt stödbehov vid ansökan om tilläggsbelopp samt en utredning om ”hemundervisning”. Det finns dessutom en pedagogisk bedömning inför eventuellt mottagande inom grundsärskolan, samt exempel på övergångsinformation till en ny skola.

När vi genomför utredningar kring behov av särskilt stöd och upprättar åtgärdsprogram kommer såväl pedagogiska, etiska, juridiska som praktiska aspekter upp. För att minimera fallgroparna innehåller e-boken konkreta blanketter, frågor och stödtext som är inskriven i blanketterna samt en sida om hur vi dokumenterar juridiskt korrekt. Här finns också reflektionsövningar, checklistor och responsmallar för ökad kompetens som kan användas enskilt eller i det kollegiala lärandet. Allt detta bidrar till ett professionellt tillvägagångssätt och underlättar mycket i det praktiska arbetet. För den som vill öka sin kompetens kring de funktionsvariationer och områden som aktualiseras i elevexemplen finns även länkar till referenser och fördjupningsförslag.

Hur har du säkerställt att elevexemplen i e-boken ”håller måttet”?

Jag utgår helt från Skolverkets allmänna råd och rekommendationer samt deras blankettexempel, olika granskningar från Skolinspektionen, vägledande beslut från Skolväsendets överklagandenämnd mm. Utöver detta har fler än 30 specialpedagoger, speciallärare, övrig elevhälsopersonal, lärare och skolledare granskat e-boken. Även 10 vårdnadshavare till elever i behov av särskilt stöd har läst och gett respons på boken. Dessutom har fem elever (17-19 år) som haft en tuff skolgång, och nu går på ett individuellt alternativ inom gymnasieskolan, läst och gett sin syn på ett varsitt elevexempel som delvis stämmer överens med ungdomens egen tidigare grundskoletid.

Det är viktigt att betona att elevexemplen i boken är mer omfattande än vad som vanligtvis behövs, för att kunna belysa så många olika aspekter som möjligt och att ge många olika exempel på hur man kan formulera sig.

Titeln på e-boken är ”15 skolor och elever i behov av särskilt stöd”, på vilket sätt är skolorna i behov av särskilt stöd?

Så länge det finns elever i behov av särskilt stöd finns det sannolikt även skolor i behov av särskilt stöd. Det omvända gäller också förstås, så länge det finns skolor i behov av särskilt stöd finns det även elever i behov av särskilt stöd. Våra styrdokument utgår från ett relationellt perspektiv. Det innebär att det är i mötet, i samspelet, med yttre faktorer som elevers behov av särskilt stöd kan uppstå. Kunskapskrav, undervisningsform, bemötande, kompetens, organisation och ekonomi etc kan främja eller hindra elevers lärande och utveckling. I de 15 elevexemplen kan vi mellan raderna förstå hur olika skolor har olika förutsättningar att kunna möta elevernas behov.

För den som vill läsa mer om hur skolan kan utveckla och arbeta strukturerat och systematiskt för att i högre grad kunna möta elevernas och personalens förutsättningar och behov rekommenderas min e-bok ”Hälsofrämjande skolutveckling – Skolhälsoplan, elevhälsa och gruppåtgärdsprogram”

Är det någonting mer som du vill tillägga?

Missa inte mitt och Elevhälsans webbinarium, du hittar det uppe till höger eller genom att klicka här!

På min webbplats www.GLBatgardsprogram.com kan man vill läsa mer om mina e-böcker och utbildningsinsatser. Jag skulle vilja avsluta med följande text som finns i förordet till ”15 skolor och elever i behov av särskilt stöd”:

Låt texten om Angel, Billie, Frankie, Garin och Isa
skolsituationer, förutsättningar och olika behov visa.
Låt exemplen med Jona, Kim, Lex, Mio och Pim
ta bort juridiska fallgropar i ett magiskt ”Simsalabim”
Låt dokumentationen om Sasja, Raed, Tone, Valdis och Zana,
vara goda exempel som ni kan göra nästan likadana,
ända tills ni känner er väldigt dokumentationsvana.

Vi vill ju alla att det ska vara lätt
att dokumentera och agera rätt,
så att alla får stöd på ett lämpligt sätt.
Genom träning, tid och tydlighet,
tålmodigt och tillsammans i trygghet,
kunna känna lugn och tillräcklighet.