Blogg

Fler gymnasieelever fick en gymnasieexamen 2020…

10 december, 2020

Idag kom Skolverket med sin statistik för hur stor andel av eleverna på gymnasiet som fick en gymnasieexamen 2020. Enligt Skolverket var andelen elever som 2020 klarat sin gymnasieexamen på tre år 78,2%. Det är en ökning från från 2019, då siffran var 76,6%  (2018 var siffran 76,1 % och 2017 var siffran 75,2%). 

Orsaker som Skolverket lyfter är att meritvärden från grundskolan har ökat, att färre elever byter gymnasieprogram under pågående utbildning och att fler elever klarar kurser som är nödvändiga för examen. 

För att få en gymnasieexamen ska eleven har godkänt betyg på kurser om minst 2250 poäng av totalt 2500 poäng. Av de kurser som eleven läser finns det också ett antal kurser där eleven måste ha godkänt betyg, även om eleven klara gränsen på 2250p. För högskoleförberedande program handlar det om följande kurser: Svenska eller svenska som andraspråk 1,2, 3, Engelska 5,6, Matematik 1b eller 1c och Gymnasiearbetet. För yrkesprogram handlar det om följande kurser: Svenska eller svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1a, Gymnasiearbetet och programgemensamma kurser om 400 poäng.  Andelen elever som får godkänt på kurserna matematik 1a och 1b, Engelska 6 och gymnasiearbetet har ökat 2020. 

Enligt Skolverket har andelen elever som börjar nationella program och tar examen inom tre år aldrig varit högre än år 2020. Men räknar man med elever som börjar introduktionsprogram ser man att andel elever i en hel elevkull som tar en examen inom fem inte har ökat. Enligt statistiken är det 72% av eleverna i den elevkull som började gymnasiet 2015 som tagit examen inom fem år. 28% av elevkullen har därmed lämnat gymnasieskolan med ofullständiga betyg.

Orsakerna till att en elev inte får en gymnasieexamen kan vara flera, tex psykisk ohälsa, stressproblematik, sjukdom, hög frånvaro, brist på motivation, brist på stöd eller att kurserna är för svåra. För att kunna arbeta förebyggande är det viktigt att analyserar de elever som inte fått examen för se orsaker och hitta mönster. Hur kan vi förebygga orsakerna till att så många elever inte får en gymnasieexamen?

Mitt mål, som specialpedagog på gymnasiet, är att alla elever, utifrån sina förutsättningar ska få möjlighet att klara sin skolgång. Vi behöver skapa goda förutsättningar för alla elever. Ett steg i arbetet med att skapa en tillgänglig lärmiljö är att arbeta med strategier för lärande och goda stödstrukturer.

Vill du läsa mer om detta så kan du göra det i följande inlägg:

Undervisning i strategier – ett steg mot en tillgänglig lärmiljö

Att främja elevers självreglerande lärande

Tydliggörande pedagogik på gymnasiet skapar goda förutsättningar för alla elever

Hur kan vi stödja och vägleda en elev genom gymnasiet för att göra eleven redo för gymnasiearbetet (och fortsatta studier)?

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ ) 😀Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.