Aktuellt

Handledarutbildning med inriktning mot förskola och skola – påbyggnadsutbildning/ fördjupning

8 mars, 2023

Utbildningen är till för dig som vill utveckla dina kunskaper kring professionell individ och grupphandledning. För att en handledande insats ska vara kompetensutvecklande, stödjande, förebyggande och hälsofrämjande och leda till förändring behöver varje handledare insikt, kunskap, förståelse och konkreta verktyg. I utbildningen får du möjlighet att utifrån olika teman och fenomen skapa din egen repertoar av tillvägagångssätt så du kan leda de handledda till ett framgångsrikt bemästrande av sin yrkesvardag.

I utbildningen läggs det stor vikt vid att fördjupa det handledande samtalet, där kunskap, förståelse, metoder, förhållningssätt och lösningar integreras i olika strategier. Du får möjlighet att utveckla din professionalitet och därmed få en trygghet i din handledande roll.

Efterfrågan på handledning i skola och förskola har ökat och handledning som kompetensutveckling blir alltmer en integrerad del i att utveckla arbetssätt och arbetsformer. Det finns flera faktorer som påverkar efterfrågan på handledning t ex omfattande förändringar som ställer stora krav på bland annat lärare, förskollärare, fritidspedagoger, elevhälsans professioner och rektorer. Behovet av kompetensutveckling och nya arbetssätt har ökat genom att alla barn och elever har rätt att inkluderas i undervisning och lärande i den obligatoriska verksamheten. 

Vi på Elevhälsan har träffat Irma Elwin och Anders Karlsson som är kursansvariga på utbildningen. 

Irma är legitimerad psykolog, speciallärare och handledare. Hon har arbetat inom förskolan, skolan och inom barn och ungdomspsykiatrin. Irma upptäckte genom egen handledning och som handledare handledningens potential för förändring och utveckling, vilket föranledda skapandet av en handledarutbildning med inriktning mot skola och förskola. Irma handleder idag framförallt de olika yrkesgrupperna som ingår i lokala och centrala barn och elevhälsan samt ledare men har under sina dryga 30 år som handledare även handlett arbetslag, enskilda pedagoger och resurser inom olika skolformer. 

Anders har arbetat som handledare, organisationskonsult och utbildare till skola och förskola i 27 år. Uppdragen har vänt sig till elev- och barnhälsans professioner, arbetslag och rektorer. Andra uppdrag har varit utvecklingsarbeten för kommunala huvudmän och statliga satsningar som syftat till att höja resultaten i skolan. Anders är civilekonom med beteendevetenskaplig inriktning och har en grundläggande psykoterapiutbildning samt handledarutbildning.

Irma och Anders har samarbetat för att utveckla handledarutbildningen inriktning förskola och skola i nio år.

Irma Elwin och Anders Karlsson

Varför tycker ni att man ska gå utbildningen?

Främsta skälet att gå denna handledarutbildning är att den är skräddarsydd för dig som har handledande uppdrag inom skola och förskola exempelvis elevhälsans olika yrkesgrupper och för rektorer/skolledare som önskar använda handledningens förhållnings- och synsätt som en bärande del i skolans utveckling för att skapa en skola anpassad och som vänder sig till alla barns och elevers mål och förmågor. 

Anledningen till att utbildningen skapats är att lyfta fram det specifika med att handleda inom skola och förskola. Utbildningen behandlar och fördjupar områden som inte omnämns i den vanliga handledningslitteraturen. Exempelvis hur kan de olika yrkesgrupperna inom elevhälsan, på ett framgångsrikt sätt, tillföra sina fackkunskaper till skolan och förskolan så den tas emot, omsätts och blir använd i den praktiska vardagen. Allt för att främja en positiv och utvecklande lärmiljö och förebygga negativa nedåtgående spiraler och återvänds-gränder.

Det är en tvärvetenskaplig utbildning som innehåller pedagogiska, psykologiska, grupp-teoretiska och organisatoriska perspektiv. Alla de perspektiv som en handledare inom skola och förskola idag behöver för att möta komplexa situationer i skola och förskola och bidra till skolutveckling.

Det vi vågar säga är unikt med den här utbildningen förutom det specifika är att den tillför handledaren kunskap om hur man arbetar som handledare med gruppers utveckling och de förändringar som skolans medarbetare och skolledare hela tiden möter och behöver bemästra.

Vad kan utbildningen bidra till i framtiden?

Att handledning är en främjande och förebyggande insats och att den främjar utveckling på individ, grupp och organisationsnivå samt stödjer förbättringsbehov. Fler utbildade handledare ger skolor och förskolor bättre möjlighet att stödja arbetslagens utveckling, samarbete och samsyn samt stödja rektorers omfattade uppdrag att utveckla skolans undervisning och lärande.

Handledningen och utbildade handledare blir särskilt viktiga för att möta allt fler komplexa samhällsutmaningar som skolan förväntas bidra till att hantera. Alternativa strategier och samverkansformer kan skapas i handledning som kan ge skolans och förskolans medarbetare energi, stöd och riktning.

Ett återkommande dilemma som utbildningen kan råda bot på är utmaningen för elev-hälsans olika yrkesgrupper att nå fram till skolans eller förskolans personal med sina fack-kunskaper. En vanlig fråga från de olika yrkesgrupperna i deras egen handledning är:” Hur ska jag nå pedagogerna, det har inte hänt något sedan vi träffades?”. Ett annat dilemma som vi möter är att handledaren, för att möjliggöra en framgångsrik handledning, inte arbetar strategiskt med att skapa den viktiga arbetsalliansen med de handledda. Hur det går till får deltagarna konkreta verktyg att använda i olika handledningssituationer

Handledaren inom skola och förskola utgår från antingen en intern eller mellanhandledarroll till skillnad mot den externa handledarroll som mest omnämns i litteraturen. De utmaningar som du möter som intern- eller mellanhandledarrollen ger utbildningen dig kunskap om som är betydelsefull i handledarskapet.    

Utbildningen lägger stort fokus på ledarskapet i handledarrollen. Ett undersökande, aktivt och tydligt ledarskap i handledningen bidrar till utvecklande handledning och skapar en mycket bra grund för skolutveckling på ett mer generellt plan.

Förkunskaper till utbildningen:

Det är önskvärt att du har förkunskaper både genom handledarutbildning, egen handledning och genom handledarerfarenhet. Utbildningen riktar sig till specialpedagoger, skolkuratorer, psykologer inom för- eller skola, pedagoger, m.fl. som är verksamma med handledningsuppdrag inom förskola eller skola.

Kursen hålls i högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, och Erstagatan 1 F i Stockholm

Länk till anmälan för utbildningen

Artikel och intervju skriven av Emmy Ottosson, Redaktör Elevhälsan