Blogg

Hur bör vi arbeta med betygsättning vid fjärr- och distansundervisning?

19 april, 2020

Läsåret 19/20 börjar närma sig sitt slut. Samtidigt har gymnasieskolorna varit stängda sedan drygt en månad och eleverna får nu fjärr- och distansundervisning.  Att sätta betyg kan under vanliga omständigheter vara en slitsam process – det blir inte enklare nu. Frågan är hur vi i dagsläget ska tänka kring betygsättning. I skrivandets stund vet vi inte hur länge stängningen kommer att pågå och därför kan det bli så att vi inte kommer att träffa våra elever fysiskt innan det är dags för betygsättning. 

Skolverkets stödmaterial

Som alltid är det viktigt med ett så brett och varierat underlag som möjligt. På Skolverkets hemsida finns det information om hur vi bör tänka kring bedömning vid distansundervisning. Det är viktigt att säkerställa att bedömningssituationerna blir giltiga och tillförlitliga. Enligt Skolverket finns det en risk att bedömningssituationen inte visar det den är tänkt att visa, att eleven exempelvis blir stressad av det digitala formatet och att det påverkar prestationen. Det kan också vara svårt att förhindra och upptäcka fusk. Enligt Skolverket kan tidigare underlag också komma att få större betydelse, än om undervisningen hade skett under normala omständigheter. Det kan också finnas behov att hitta alternativa sätt att bedöma elevernas kunskaper. Ett exempel som ges är att komplettera ett prov eller en inlämningsuppgift med en muntlig uppgift för att se om eleven har de kunskaper som varit målet med undervisningen. När det gäller betygsättning skriver Skolverket att skolan behöver prioritera arbetet med att hitta lösningar för elever i år 3, medan det för klasser som går i år 1 och 2 finns möjlighet att förlänga kurserna så att de avslutas under hösten. Skolverkets stödmaterial för bedömning hittar du HÄR och stöd för betygsättning hittar du HÄR.

Nya bedömningssituationer

I och med den rådande situationen tror jag att det finns en risk och skriftliga inlämningsuppgifter skjuter i höjden. Om eleverna lämnas själva i sitt lärande finns det risk för fusk och det finns risk att vi tappar de elever som har svårt att komma igång, genomföra och slutföra ett längre självständigt arbete. En väg är att arbeta processinriktat, vilket innebär att vi lägger fokus på själva processen och inte enbart på den färdiga produkten. Att följa eleverna under processen ger ett brett och tillförlitligt bedömningsunderlag, eftersom vi under processen samtalar med eleverna, ställer frågor och låter eleverna resonera kring sitt lärande. 

Trots att vi arbetar på distans är det viktigt att låta eleverna interagera med varandra och till exempel göra grupparbeten. Även vid grupparbeten är det av stort värde att arbeta processinriktat. Ett processinriktat arbetssätt säkerställer också att alla elever får möjlighet att komma till sin rätt samt att bedömningen blir rättssäker. Alla elever behöver inte få samma betyg på en gruppexamination – jag har många gånger satt olika betyg och det har varit möjligt eftersom jag som lärare varit en del av processen. 

Restuppgifter 

Nu när terminen börjar närma sig sitt slut är det många elever som kämpar på med en massa restuppgifter och kompletteringar. När det gäller restuppgifter finns det en stor risk att en del elever får så mycket att göra att det istället får konsekvensen att ingenting blir gjort – att ryggsäcken helt enkelt blir för tung. Det är viktigt att noggrant undersöka vad det är eleven missat och prioritera vad som är viktigast. Finns det något som vi kan stryka?  Kanske kan vi formulera en ny uppgift som mäter det som eleverna behöver ta igen? Kanske har eleven missat liknande mål i flera ämnen? Då kan tex flera lärare gå ihop och formulera en ämnesövergripande uppgift. Allt kanske inte är nödvändigt att ta igen, eleven kanske har visat kunskapen i något annat sammanhang. Enligt de allmänna råden kring betyg och betygsättning är det viktigt att ta hänsyn till all tillgänglig information, även det som eleven visat vid mer informella bedömningssituationer. 

Elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd har rätt till detta även under fjärr- och distansundervisning. Behovet av stöd kan dock komma att se annorlunda ut. I mitt förra inlägg skrev jag om anpassningar i det digitala klassrummet, det inlägget hittar du här: Anpassningar i det digitala klassrummet

Hösten 2018 skrev jag ett inlägg om Skolverkets allmänna råd om betyg och betygsättning inlägget hittar du här: Skolverkets allmänna råd om betyg och betygsättning – en bra vägledning för hur vi möter elever som riskerar att inte nå målen.

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ ) 😀Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.