Aktuellt

Hur kan vi arbeta med stödinsatser till elever?

4 oktober, 2023

Gudrun Löwendahl Björkman har skapat åtta förinspelade föreläsningar och författat olika e-böcker om hur vi kan arbeta med stödinsatser till elever. Gudrun är specialpedagog, utbildare och författare. Hon besvarar även frågor som expert här på Elevhälsan.se.

Vi var lite nyfikna på vad det är hon har gjort.

Hur kommer det sig att du har spelat in olika föreläsningar?

Elever har olika kunskaper, förutsättningar och behov. Detsamma gäller för personal, skolledning och huvudmän. Alla som jag möter vill verkligen göra rätt och ge elever, vårdnadshavare samt kollegor ett så bra stöd som det bara är möjligt. Kraven på vad skolan ska göra för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever är väldigt högt ställda. Vi ska ge ledning och stimulans, samt genomföra extra anpassningar och särskilt stöd av god kvalitet. En mängd olika bestämmelser har successivt ändrats under de senaste åren i våra styrdokument, vilka kan vara svåra att ha koll på för rektorer. Det har ändrats i skollagen, i våra förordningar och i Skolverkets olika allmänna råd. Ibland kan ändrade små detaljer i Skolverkets allmänna råd och stödmaterial medföra en onödig dokumentationsbörda ute på skolorna som kan undvikas. Även på skolor som har rektorer och personal med såväl gedigen teoretisk kompetens som god metodisk och praktisk förmåga, kan det vara svårt att bli profet i sitt eget land.  

Jag har därför författat e-böcker som jag har uppdaterat i nya versioner vartefter bestämmelser i styrdokumenten har ändrats. I e-böckerna går jag konkret och steg för steg igenom hur vi kan arbeta med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd mm. Eftersom vi vuxna, precis som eleverna, lär oss på olika sätt ville jag skapa mer visuell och auditiv information i form av förinspelade föreläsningar.  I föreläsningarna, precis som i e-böckerna, belyser jag bestämmelser i våra styrdokument och aktuell forskning. Jag ger också många konkreta exempel på hur vi praktiskt kan arbeta och dokumentera. 

Vad skiljer dina förinspelade föreläsningsfilmer från live föreläsningar?

Den största fördelen med filmerna, som skolor och huvudmän anger, är flexibiliteten. Många gånger beställer en rektor, specialpedagog, speciallärare eller annan profession en egen filmvisning först. Därefter kommer ofta en förfrågan och beställning som gäller en hel skola, kommun eller en fristående verksamhet.   

Vissa skolor väljer att ha tillgång till föreläsningsfilmen under två veckor. Då kan filmvisningen delas upp på två olika mötestillfällen. Likaså kan olika personalgrupper ta del av föreläsningen vid olika tillfällen när det passar verksamheten; Fritidshemspersonal och elevresurser kan behöva se filmen vid andra tider än lärarna. Likaså kan även studiehandledare, modersmålslärare och elevhälsopersonal som arbetar på flera skolor få möjlighet att ta del av samma föreläsning. De skolor som så önskar kan även få del av reflektions- och diskussionsfrågor samt elevcase. När personal och skolledning tar del av samma kompetensutveckling, ökar förutsättningarna för samsyn och mer effektiv samverkan. 

En del huvudmän och skolor väljer att i stället få behålla föreläsningsfilmerna. De kan då lägga upp föreläsningsfilmerna i de digitala plattformarna. Det möjliggör en ännu större flexibilitet. Rektorer kan genomföra kompetensutvecklingen precis när det passar den lokala skolan bäst. Utvecklingsarbetet kan också ske över en längre tidsperiod, där olika avsnitt i filmerna behandlas för att fördjupa och implementera arbetsprocesserna kring stödinsatser. 

När filmföreläsningen finns kvar i verksamheten kan personalen gå tillbaka och repetera specifika moment för att få konkret vägledning; ett exempel är när behov av särskilt stöd ska utredas och när åtgärdsprogram ska dokumenteras. Likaså kan nyanställd personal samt personal som har varit borta på grund av sjukdom eller föräldraledighet snabbt få konkret kompetensutveckling inom området. 

Finns det fler sätt att använda dina förinspelade föreläsningar? 

Ja, det finns många olika sätt. Det är bara fantasin som begränsar. Jag kan till exempel ”skräddarsy” föreläsningsfilmerna för de huvudmän och skolor som så önskar. Då känner personalen att föreläsningen specifikt är utarbetad för dem. 

Vissa huvudmän visar och bearbetar först filmen med rektorer och biträdande rektorer, som in sin tur sedan arbetar vidare med föreläsningen inom sina verksamheter. I andra kommuner kan det vara nätverk som först ser och bearbetar föreläsningen. Några är exempel är specialpedagogiska nätverk, samt nätverk för personal inom anpassade grundskolan. En del huvudmän eller skolor samt enskilda personer väljer att köpa in en eller flera av mina e-böcker som hör till de specifika föreläsningarna. Då kan en mer djupgående process skapas i form av bok- och filmcirkel. Jag kan även lyssna in de lokala förutsättningarna för att ge förslag på hur kompetensutvecklingsinsatser kan läggas upp. 

Det är också möjligt att boka mig för digitala stunder där deltagarnas frågor och funderingar kan besvaras, samt olika dilemman kan lyftas. 


Många verksamheter behöver skära ner på kompetensutvecklingsinsatser – Hur tänker du kring detta? 

Ja, det ekonomiska läget försvårar på olika sätt. Det blir dels ”tajtare i pengabörsen” för olika fortbildningsinsatser men det blir också svårare att få sätta in vikarier när personal är borta på konferenser och utbildningar. 

Jag är glad över att ni på Elevhälsan.se delar min önskan att kunna ge en god ekonomisk rabatt. Det är därför som vi har sänkt kostnaden till 500 kr exklusive moms för er som bokar enskilda filmvisningar, samt att vi utöver detta ger rabatt vid fler än fyra deltagare Vid skol- och kommunbeställningar anpassar vi självklart priset i ännu högre grad. (se faktarutan längst ner). Dessa filmföreläsningar skapar även bättre förutsättningar för fortbildning på små skolor och/eller skolor som geografiskt ligger långt från konferens- och utbildningsorter. För de fristående skolorna, som inte får dra av momsen, erbjuder vi samma kostnader men momsfritt. Jag ger även rabatt på mina e-böcker utifrån samma policy. 

Eftersom beställarna har tillgång till filmföreläsningarna under två veckor alternativ har köpt loss föreläsningarna, kan personalen se de olika filmavsnitten när det passar verksamheten och den enskilda personalen. Därigenom minimeras behovet av att sätta in vikarier vilket både är gynnsamt för elever och för ekonomin. 

Vad handlar dina förinspelade föreläsningsfilmer om?

Den första fokuserar på ”Ledning och stimulans, samt extra anpassningar”. Den andra visar hur ”Fler elever kan lyckas i skolan med Lgr22 och övriga förändringar”. Sedan har jag tre filmer som belyser ”Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” för olika skolformer; grundskolan, anpassade grundskolan samt för gymnasieskolan. En film fokuserar på ”Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska” riktat till obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Filmen ”Särskilt ingripande former av särskilt stöd” är en fördjupning som riktar sig till de obligatoriska skolformerna. Den sista filmen handlar om barn och elevers övergångar. Jag har skapat ”smakprov” (trailers) som berättar mer om innehållet i filmerna. De finns på www.elevhalsan.se/utbildningar/ 

Vad kan vi få information om i dina e-böcker?

De ger konkret vägledning i hur vi kan främja goda lärmiljöer, förebygga svårigheter samt göra extra anpassningar och ge särskilt stöd. Fyra e-böcker riktar sig specifikt till varsin skolform; Vägledning för grundskolan (2022) /anpassade grundskolan (2023)/  gymnasieskolan (2017) respektive vuxenutbildningen (2017). En e-bok fokuserar på stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska inom de obligatoriska skolformerna samt gymnasiet (2022). Utöver dessa finns ”15 skolor och elever i behov av särskilt stöd” (2022) samt e-boken ”Hälsofrämjande skolutveckling” (2017). Det finns mycket mer information om e-böckerna på min hemsida www.GLBatgardsprogram.com 

Generösa rabatter för att möta er ekonomiskt tuffa situation

Filmföreläsning – Tillgång under 2 veckor – Beställs på www.elevhalsan.se/utbildningar/
50% rabatt vid 10-19 deltagare dvs 2500 kr för 10 deltagare
55% rabatt vid 20-29 deltagare dvs 4500 kr för 20 deltagare
60% rabatt vid 30-39 deltagare dvs 6000 kr för 30 deltagare
65% rabatt vid 40-100 deltagare dvs 8000 kr för 40 deltagare
Samma rabatt ges på mina e-böcker – Beställs på www.GLBatgardsprogram.com

Köpa loss filmföreläsning – Beställs på www.elevhalsan.se/utbildningar/
Ex. små och medelstora kommuner – en film 25 000 kr och två filmer 40 000 kr.

*Alla priser är exkl. moms.
Fristående skolor som inte får dra av moms erbjuds samma priser inkl. moms.