Blogg

Klasskonferens: Att formulera en gemensam bas utifrån ett salutogent perspektiv

11 oktober, 2020

I detta inlägg (och i mina två senaste inlägg) skriver jag om vikten av att skapa en struktur för att uppmärksamma och identifiera behov, formulera stödåtgärder och följa upp och utvärdera stödåtgärder. Genom strukturerade samtal får vi pusselbitar som vi kan använda i det främjande och förebyggande arbetet.

På den gymnasieskolan där jag arbetar träffas vi i olika sammanhang i syfte att följa våra olika klasser. Kring varje klass träffas vi, i lite olika konstellationer och forum, ca 11-12 gånger under ett läsår:

I detta inlägg kommer jag att beskriva klasskonferenser.

Jag träffar alla undervisande lärare kring en klass under våra klasskonferenser, som leds av mig som specialpedagog och skolans kurator. Kring varje klass träffas vi två gånger per läsår och varje konferens är 60 minuter. Klasskonferensen består av tre delar:

1. Grupp: Frisk- och riskfaktorer

2. Formulera en handlingsplan för gruppen. Planerar HUR vi ska arbeta med gruppen utifrån en gemensam bas.

3. Individ: Uppmärksamma anpassningar och behov

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är namnlc3b6s-teckning-8-e1573569687147.jpg
Klasskonferens är 60 minuter och består av tre delar: Grupp, individ och att formulera en handlingsplan

Vi börjar alla klasskonferenser med att titta på gruppen som helhet i syfte att beskriva gruppens frisk-/ framgångsfaktorer och riskfaktorer/ svårigheter. Konferensen inleds med att jag sammanfattar vad vi pratade om vid senaste klasskonferensen, visar senaste handlingsplanen, lyfter måluppfyllelsen och närvaro utifrån ett grupperspektiv.

Därefter tittar vi på gruppen utifrån frisk- och riskfaktorer. Vi arbetar med rundor för att alla ska komma till tals och vi börjar alltid med friskfaktorer. Blir vi medvetna om vad som fungerar väl i gruppen blir det också lättare att arbeta med gruppens riskfaktorerna. Vi pratar därefter om vilket gemensamt förhållningssätt som vi bör ha gentemot gruppen. Efter det formulerar vi en handlingsplan för gruppen, vi planerar HUR vi ska arbeta med gruppen utifrån en gemensam bas. Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om att utgå från en gemensam bas, inlägget hittar du här: Stödjande strukturer som ökar delaktigheten och minskar behovet av extra anpassningar.

I handlingsplanen lyfter vi det som vi tror kan vara gynnsamt för alla elever, men kanske helt avgörande för om huruvida en del elever ska nå målen.

Exempel på handlingar är (viktigt att inte ha förmåga handlingar för varje klass – fokusera på några saker så att det blir genomförbart):

  • Tydlig struktur på alla lektioner: Vad ska jag göra? Varför ska jag göra det? Var ska jag vara? Vem ska jag vara med? När ska jag göra det? Hur ska jag göra det? Hur länge ska jag göra det? Med extra fokus på: Vad händer sedan?
  • Tydliga roller och instruktioner vid grupparbeten
  • Check-lisa till alla instruktioner
  • Utgå från A-nivå, för att ytterligare höja klassens resultat
  • Arbeta med att öka studieron genom tydlighet i när lektionen börjar med fokus på: Rutiner och ritualer och återkoppling från föregående lektion
  • Implementera anteckningsmall och arbeta för att eleverna ska bli förtrogna med mallen
  • Blanda eleverna i olika grupper och arbeta med gruppstärkande övningar

De individer som vi lyfter gör vi utifrån att vi tex behöver uppmärksamma behov och anpassningar eller för att ställa frågor kring bemötande/behov. Under klasskonferensen är fokus på gruppen till skillnad mot klassavstämningen där huvudsakliga fokus är på individ även om vi också tittar på gruppen.

När fokus ligger på grupp minskar risken att vi hanterar elever som individproblem och att vi då lättare ser att problem uppstår i lärmiljön. Att lyfta blicken och flytta fokus till grupp, till det som fungerar och bygga utifrån det som fungerar är viktig uppgift. 

/Diana, Specialpedagog på gymansiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ ) 😀

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.