Blogg

Livsstilskunskap för ensamkommande

16 mars, 2017

35 369 ensamkommande barn ansökte om asyl i Sverige under 2015, drygt 30 000 av dem beviljades också asyl. Vi står för en del nya utmaningar nu när vi ska ge dem den utbildning de har rätt till. Det kan vara svårigheter att få tag på utbildad personal, att kartlägga elevernas kunskaper, att motivera eleverna att komma till skolan, brist på resurser mm.

För att tillgodogöra sig utbildning krävs att man har en solid grund att stå på. Den grunden byggs av tillgodosedda behov. God sömn, rörelse, återhämtning, bra mat etc. Ju stabilare bas man har desto stadigare står man. När de grundläggande behoven negligerats genom sömnbrist, bristande kost- och motionsvanor, stress mm blir grunden instabil om man trillar lätt av. Gruppen nyanlända och ensamkommande har i större utsträckning instabila grunder att stå på. Det i sin tur gör att de har det extra svårt att ta till sig undervisningen i skolan.

Skolverket, migrationsverket, Skolinspektionen och SKL erbjuder utbildning, tips och råd för skolpersonal om hur man ska jobba med nyanlända och ensamkommande elever i klassrummet. Ännu finns dock inget material för eleverna eller kurser, tips och råd för personalen om hur man kan jobba med dessa ungdomars livsstil och hur bristande livsstil påverkar både hälsan och inlärningen.

Ung Livsstil får många förfrågningar om material för ensamkommande om livsstil. Vi är nu därför i färd med att ta fram ett sådant material och skulle behöva hjälp av er. Genom att få kännedom om hur behoven ser ut i skolorna kan vi bättre anpassa materialet så att det möter de behov ni ser i era verksamheter. Vi skulle vara tacksamma om du ville bidra genom att svara på en enkät med tio frågor. Du som svarar på enkäten kan vara med i utlottningen av boken Så funkar det! -sömn, stress och lite annat. 

Här kommer du till enkäten

För att delta i utlottningen mejlar du till info@unglivsstil och skriver din mejladress samt ”Jag vill delta i utlottningen av boken”. Vinnarna kommer att meddelas via mejl. Sista dagen för att delta i utlottningen är 31/3. 

Vill du bidra med tankar, tips och idéer om materialet får du gärna skriva ner det i ett mejl och skicka till info@unglivsstil.se.

www.unglivsstil.se