Blogg

Ökad måluppfyllelse och självständighet

23 oktober, 2023

Av de elever som gick ut åk 9 i våras så saknade drygt 17 900 elever behörighet att söka nationellt program på gymnasiet, det motsvarar cirka 15% av alla elever. I sin rapport konstaterar Skolverket att föräldrarnas utbildningsnivå påverkar stort. Drygt 90% av eleverna vars föräldrar hade eftergymnasial utbildning var behöriga till något nationellt program i gymnasieskolan – jämfört med drygt  75% av eleverna vars föräldrar hade högst gymnasieutbildning. Oavsett hur elever kategoriseras, exempelvis utifrån kön, migrationsbakgrund, har föräldrars utbildningsnivå stor betydelse för resultaten (Skolverket, 2023). Det är en oroande siffra som visar på behovet av att stärka elevernas studieförmåga och självständighet.

Att elever slutföra grundskolan och gymnasiet är viktigt för att både kunna studera vidare och för att kunna söka ett arbete. Om alla elever ska ges goda förutsättningar under sin utbildning och nå målen, behöver vi främja elevernas förmåga att hantera olika studiestrategier i undervisningen. Ett aktivt arbete med studiestrategier gynnar alla elevers studieresultat och gör utbildningen mer jämlik.

I detta blogginlägg kommer jag att lyfta några tips som är centrala när vi ska implementera studiestrategier i undervisningen.

1. Tydliga och realistiska mål

En viktig del i att öka måluppfyllelsen är att träna eleverna i att formulera mål och realistiska utmaningar. Om målet ska bli hanterbart behöver det vara tydligt och möjligt att bryta ner i delmål. Genom att träna eleverna i att formulera sina mål kan motivationen till lärandet öka. En modell att använda sig av vid målformuleringen är SMARTa-mål, som erbjuder en struktur för att formulera mål och delmål.

SMARTa-mål innebär att målet är:

  • SPECIFIKT: Formulera ett tydligt och specifikt mål. Vad vill jag uppnå?
  • MÄTBART: Hur kontrollerar jag att jag är på rätt väg?
  • ATTRAKTIVT: Varför vill du genomföra det? Vad vill du ska ske?
  • REALISTISKT: Sätt upp ett mål som är rimligt att lyckas med. Tänk på att formulera mål utifrån dina förutsättningar.
  • TIDSATT: När ska målet respektive delmålen vara uppnådda?

Genom att arbeta med SMARTa-mål som modell får eleverna en tydlig stödstruktur och stöd med att dela upp målet i kortare etapper.

2. Planera och organisera sitt arbete:

För att kunna ta ansvar för sina studier behöver eleverna även vara aktiva i sitt lärande genom att planera och organisera sina arbetsuppgifter. Genom att träna eleverna i att planera och organisera, lär de sig att hantera sin tid vilket leder till minskad stress. När eleverna ska lära sig att planera kan de behöva stöd, men allt eftersom eleverna blir mer självständiga, kan vi stegvis öka elevernas egna ansvar. Att arbeta med planering på gruppnivå är en fördel, då vi tillsammans kan resonera kring hur lång tid olika moment kan tänkas ta.

3. Visa olika studiestrategier:

Genom att visa eleverna olika studiestrategier för att exempelvis anteckna, analysera, läsa, skriva osv ger vi eleverna möjlighet att kunna välja studiestrategier som passar just deras lärande.

I båda böckerna Studiestrategier i högstadiet och Studiestrategier i gymnasiet finns en mängd olika övningar som syftar till att träna elevers studiestrategier. Övningarna är i sig oberoende ämne och varje övning innehåller en steg-för-steg-instruktion eftersom tanken är att det ska vara lätt att komma igång.

Nedan ser är ett exempel från boken Studiestrategier i högstadiet som handlar om att anteckna och sammanställa information. Här lyfts fem olika metoder för att anteckna, med olika svårighetsgrader, för att ge eleverna möjlighet att pröva olika anteckningsstrategier.

4. Självreglerat lärande:

Självreglerat lärande innebär att eleverna är aktiva genom att sätta upp mål, planera, styra och reglera sig själv, genomföra och utvärdera sitt lärande. Att utveckla elevernas förmåga till självreglerat lärande är avgörande för deras självständighet. Genom att träna eleverna i att sätta realistiska mål, övervaka sin egen inlärning och använda studiestrategier för att lösa uppgifter kan de ta ansvar för sitt lärande och bli allt mer självständiga.

De tre självregleringsfaserna: Planera – Genomföra – Utvärdera är en viktig utgångspunkt i arbetet med studiestrategier och ligger som grund för själva handboksdelen i de båda böckerna kring studiestrategier.

Vill du läsa mer om självregleing så kan du läsa mer i följande blogginlägg: Att främja elevers självreglerande lärande.

Hur vi ska arbeta med studiestrategier behöver finnas med i planeringen och vara en central del av planeringen. Strategier i lärandet är något som vi upprätthåller tillsammans i lärandet och inte något som enbart lärs ut vid ett tillfälle, eller under en kortare period. Genom att investera i studiestrategier kan vi rusta eleverna de verktyg de behöver för att nå sin fulla potential. 

Ha det fint,

Diana, specialpedagog på gymnasiet

.

Är du intresserad av att lära dig mer om studiestrategier? Då vill jag tipsa om följande webbinarium: 9/11 2023 Studiestrategier i högstadiet

Är du intresserad av att boka mig som föreläsare? Här kan du läsa mer vad jag kan erbjuda: Föreläsning och workshop

Här kan du läsa mer om mina böcker kring studiestrategier:

Studiestrategier i högstadiet

Studiestrategier i gymnasiet

Om du är intresserad av mitt material så finns det tillgängligt här: Webbutik

#Studiestrategier

#Studiestrategierihögstadiet

#Studiestrategierigymnasiet

#Gymnaiset

#Högstadiet

#Grundskolan

…………………………………………………………

Blogg: https://specialpedagogpagymnasiet.blog/

Hemsida: https://www.studiestrategier.se/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet & studie.strategier

För att få direkta uppdateringar gilla Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/