Aktuellt

Resistensträning- Preventivt arbete med unga och alkohol

10 mars, 2023

Frågorna som alla vuxna vill ha svar på. Hur pratar vi med unga om alkohol? Hur får vi unga att inte dricka alkohol? Hur får vi ungdomar att stå emot grupptryck?

Svaret på dessa frågor har Anna Nygren från Prata om Alkohol. Hon är speciallärare och har lång erfarenhet av förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Prata Om Alkohols skolmaterial bygger på ”resistensträning”. 

Resistensträning innebär att man övar på att fatta så bra beslut som möjligt i svåra situationer, till exempel där alkohol är inblandat. Vi på elevhälsan har träffat Anna för att fråga lite mer om just resistensträning och hur man kan arbeta med det inom elevhälsan.

Hur arbetar man aktivt med resistensträning?

När man tränar på något t ex att jonglera eller åka skridskor kopplas ett antal hjärnceller samman till ett nätverk som behövs för det som ska utföras. Varje gång man tränar påverkas samma områden i hjärnans nätverk igen och kopplingarna mellan hjärncellerna förstärks varje gång detta sker. Ju starkare kopplingarna blir mellan de inblandade nätverken desto större utveckling får man i det man övar på. Detta gäller allt, både sådant man gör fysiskt och sådant som sker inne i huvudet så som tankar, att minnas etc. 

Har du några tips på hur detta kan användas av Elevhälsan? 

Genom att låta eleverna diskutera och reflektera över olika situationer, göra 4-hörnövningar eller rollspel skapar eleverna nya nätverk med hjärnceller som kan aktiveras när man hamnar i skarpt läge. Situationen behöver inte vara identisk med det man tränat på, det räcker att det liknar det man tagit upp under lektionerna. Att låta elever träna sig till alternativa lösningar för svåra situationer är något Prata om Alkohols expert Fred Nyberg även förordar. Fred Nyberg är professor e.m. i biologisk beroendeforskning.

Hur påbörjas arbetet med resistensträning?

Vi rekommenderar att man startar med Prata om Alkohols grundmetod. I grundmetoden börjar man med att kartlägga gruppen. Eleverna får svara på frågor och utifrån svaren får man klart för sig vilken erfarenhet gruppen har av alkohol. Vi har delat in det i tre grupper: De som aldrig druckit, många har provat och de som dricker regelbundet. För gruppen som aldrig provat och den där många har provat finns 4 övningar vardera. Övningarna handlar t ex om kamratskap, konsekvenser, självförtroende och grupptryck. Eleverna får sätta sig in i olika situationer och argumentera, diskutera och reflektera över olika sätta att hantera situationerna. Övningarna för gruppen som dricker regelbundet går ut på att informera andra om hur man kan ta ansvar för sitt drickande, minska sitt drickande eller avstå från att dricka alkohol. Samtliga övningar har enkla och tydliga handledningar, en tidsuppskattning och de är kopplade till kursplanerna. Metoden är vetenskapligt utvärderad och den vetenskapliga studien visar att metoden minskar sannolikheten för riskbeteende relaterade till alkohol och unga. När man gått igenom grundmetoden finns flera andra skolmaterial som också de bygger på resistensträning. 

Finns det några konkreta verktyg man kan använda sig av för att lära sig säga nej tack?

Mitt förslag är att man låter eleverna själva berätta om situationer de själva hamnat i eller hört att andra hamnat i och använda de för till exempel rollspel. Då får eleverna möjlighet att ta fram argument och prova de mot grupptryck och social press. 

Har ni tips på hur man kan skapa en trygg miljö i klassen eller kompisgänget för att kunna säga nej?

Det är mycket viktigt att sätta ihop grupper utifrån individerna i klassen man har. Här är klasslärarens eller mentorns kännedom om eleverna mycket värdefull. I mindre grupper brukar eleverna känna sig tryggare och då vågar de mer.

Ni skriver också om impulskontroll. Hur kan man träna upp den hos en tonåring? Finns det några verktyg för att arbeta just med detta?

Bristande impulskontroll är en del av tonårstiden vilken beror på den obalans som råder i tonårshjärnan. ”Reptilhjärnan” som står för drifter, begär och lust är fullt utvecklad medan pannloberna, som kan se konsekvenser, sätta stopp och hindra mindre bra beteende, inte är fullt mogen ännu. Det verktyg som passar bäst för att träna upp impulskontrollen är just resistensträning då det är ett sätt att ”tänka efter före”. Har man redan gått igenom en tänkt situation och har alternativa handlingssätt ökar chansen att man fattar bättre beslut i skarpt läge. Verktygen finns i alla våra material som är gratis för elevhälsan att använda. 

Hur får man hela skolan att arbeta med resistensträning?

Genom att inom olika ämnen ta upp sådant som är relevant, aktuellt och verkligt för eleverna och låta dem berätta om, diskutera, reflektera och träna på olika förhållningssätt. Det går alltid att hitta kopplingar till eleverna verklighet inom ramen av kursplanerna där detta kan göras. Görs det som ett samarbete mellan lärare och elevhälsan blir det ännu bättre!

Läs mer om Prata om alkohols material

Artikel skriven av Anna Nygren och Emmy Ottosson, redaktör Elevhälsan.