Blogg

Så kan du minska behovet av extra anpassningar

18 april, 2023

Debatten kring extra anpassningar är hård, en aning polariserad och yrkesgrupper ställs emot varandra. Den hårda debatten i olika sociala forum gör mig bekymrad (en fråga som jag vill återkomma till – men det är inte vad detta inlägg handlar om). Lärare, specialpedagoger, elevhälsa behöver fundera tillsammans – inte ge varandra direktiv om vad den andre borde göra. Vi har ju alla det gemensamt att vi vill elevernas bästa – låt oss mötas där.

Det är inte helt ovanligt att en lärare i gymnasiet eller högstadiet undervisar upp till 100–150 elever i veckan. Om antalet elever med extra anpassningar dessutom är stort, blir det orimligt att ha koll på allt. Om en hög andel i en grupp har stödinsatser i form av extra anpassningar, behöver vi fundera om vi i vår planering tagit hänsyn till de olika behov som finns i gruppen.

I planeringsarbetet kan följande frågeställningar vara en utgångspunkt:

  • Vilka behov finns i gruppen och hur tar jag hänsyn till dessa? 
  • Vilka elever behöver ledning, dvs goda stödstrukturer? 
  • Vilka elever behöver vi stimulera och utmana?

Vi behöver analysera vilka behov som finns i undervisningsgruppen och utifrån analysen lägga grunden till undervisningen. Här kan vi med fördel arbeta tillsammans – lärare, specialpedagog, elevhälsa etc. Jag har tidigare lyft hur vi gjort detta under våra klasskonferenser. Syftet med dessa konferenser var att formulera en handlingsplan för varje klass utifrån de behov som fanns i gruppen. Under klasskonferensen planerade vi för hur vi skulle arbeta för att möta de olika behov som fanns. Vi formulerade bland annat en gemensam bas – saker som vi bör göra för alla – eftersom det ökar tillgängligheten. Arbetssättet har med tiden vuxit fram, men den ursprungliga orsaken var att få ner antalet extra anpassningar till en hanterbar nivå.

Nedan kommer en lista några punkter som är viktiga för att öka tillgängligheten och minska behovet av särlösningar på individnivå:

Planera undervisningen utifrån behov: Vilka behov finns i gruppen och hur tar jag hänsyn till dessa? 

Digitala verktyg: Så långt det är möjligt bör alla elever ha tillgång digitala verktyg, så som exempelvis läs- och skrivverktyg. För att öka tillgängligheten och för att inte förstärka hjälpmedelsbegreppet bör undervisning i digitala verktyg och digitala hjälpmedel vara en naturlig och självklar del för alla elever.  

Stödstrukturer: Vi behöver bygga goda stödstrukturer kring våra elever, ett strukturerat undervisningsstöd. Vi kan exempelvis skapa stödstruktur genom att tillhandahålla olika analys-, skriv- och planeringsmallar, men också genom att undervisningen organiseras på så sätt att elevernas självständighet successivt ökar. Modellen för stegvis ökat eget ansvar är ett exempel på stödstruktur som innebär:

  • Steg 1: Läraren beskriver strategin samt när och hur den ska användas.
  • Steg 2: Läraren modellerar strategin, exempelvis under gemensam läsning av text.
  • Steg 3: Eleverna pröva strategin tillsammans med läraren.
  • Steg 4: Eleverna prövar strategin i mindre grupper.
  • Steg 5: Eleverna arbetar med strategin självständigt.

Arbeta med studiestrategier: Ett aktivt arbeta med studiestrategier rusta elever med en välfylld verktygslåda, vilket ger eleverna goda förutsättningar att nå målen i utbildningen. Hur vi arbetar med strategier bör finnas med i planeringen och vara en naturlig och självklar del av planeringen. Vill du få tips om hur du kan arbeta med studiestrategier så kan du läsa mer i vår bok Studiestrategier i gymnasiet . I maj kommer även boken Studiestrategier i högstadiet.

Så i planeringsarbete, lägg lite extra fokus på vad gruppen behöver – även om det kanske tar en del tid i anspråk så kommer det på sikt att vara tidsbesparande.

Ha det fint,

Diana, specialpedagog på gymnasiet


Är du intresserad av att lära dig mer om studiestrategier? Då vill jag tipsa om följande två webbinarium:

25 april: Studiestrategier: Gymnasiet och vuxenutbildning

25 maj Studiestrategier: Högstadiet

Är du intresserad av att boka mig som föreläsare? Här kan du läsa mer vad jag kan erbjuda: Föreläsning och workshop

Om du är intresserad av mitt material så finns det tillgängligt här: Mitt material


Blogg: https://specialpedagogpagymnasiet.blog/

Hemsida: https://www.studiestrategier.se/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet 

För att få direkta uppdateringar gilla Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år. Jag har även startat en facebookgrupp som heter Vi specialpedagoger och speciallärare – Grupp för kollegialt lärande. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och speciallärare.

#specialpedagogpågymnasiet #specialpedagog #specialpedagogik #specialpedagogerna #specialpedagogentipsar #specialneededucator #gymnasieskolan #skola #gymnasium #pedagogisktmaterial #studiestrategier #studiestrategiergymnasiet #naturochkultur #naturochkulturskola