Elevhälsoveckan 2023 I samarbete med Allbry

Skolan har ett stort ansvar att förebygga psykisk ohälsa

5 maj, 2023

Skolans ansvar att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga är stort. Idag står skolmisslyckanden för den enskilt vanligaste orsaken till utvecklande av psykiska besvär och drygt 15% av alla Sveriges grundskoleelever saknar fullständiga betyg. 

Särskilt dåligt mår flickor och kvinnor, men den psykiska ohälsan ökar hos alla kön och i alla åldrar. Till trots att antalet självmord i Sverige i sin helhet långsamt minskar ökar självmårdsantalet hos barn och unga. Barn och ungdomsspykriatrin går samtidigt på knäna och har tagit emot drygt tredubbelt så många under perioden 2006-2019, vari mindre hälften av alla sökande får hjälp i tid.

Skolan har ett stort ansvar att förebygga psykisk ohälsa. Det ligger i skolans uppgift att främja elevernas psykiska hälsa såväl som att skapa goda miljöer som gynnar lärandet. I skollagen beträffad ska samtliga elever i förskolan, grundskolan samt gymnasieskolan ha tillgång till skolans medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Hur tillgången ska se finns det idag ingen reglering för utan bestäms av varje huvudman. Med detta i åtanke vittnar både skolkuratorer och ett stort antal elever om att man upplever att elevhälsan brister och att stöd saknas. 

När det psykosociala stödet i skolan är begränsat och barn- och ungdomspsykiatrin haltar har det samhälleliga skyddsnätet brustit och tillgången till psykosocialt stöd för alla förlorat sin jämlikhetsprincip. 

Allbry vill skapa en brygga mellan elev, lärare, elevhälsa, rektor och skolchef. När den befintliga elevhälsan inte räcker till finns Allbry där som ett kompletterande stöd. 

Elevhälsoarbetets utformning har sedan 1980-talet, i stort, stagnerat. Även om skolan i sin helhet gått digitaliseringen till mötes, ser elevhälsans arbete likadant ut. Och, till trots att både elever och elevhälsopersonal vittnar om att elevhälsan brister främjas idag inte moderna metoder som kan tillgängliggöra stödet och avlasta elevhälsopersonalen. Vidare bör vi också ha i åtanke att alla elever som saknar stöd från skolan inte hör hemma på barn- och ungdomsspykriatrin. Fungerar det skolsociala arbetet och om eleverna får hjälp tid genom motiverande stödsamtal och preventiva åtgärder, kan våra barn och unga på sikt gå en ljusare framtid till mötes.  

Genom att skapa en brygga mellan skolans instanser och elever, skapar vi förutsättningar för tidiga åtgärder. Allbry vill digitalisera elevhälsan för att på så sätt tillgodose fler elever med det stöd eleverna själva saknar. 

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa er att digitalt tillgängliggöra er elevhälsa? Hör av dig till oss!

Artikeln är en del av Elevhälsoveckan 2023 och skriven av Cecilia Gustafsson, Kommunikatör på Allbry och Cem Celepli Atci, VD och grundare Allbry.

Glöm inte nominera Årets Elevhälsoförbättrare

I samarbete med Allbry