I samarbete med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Skolsköterskans viktiga roll i en samlad kraft mot cancer – ny webbkurs

19 oktober, 2021

Cancer är en av de största folksjukdomarna. För att både kunna jobba förebyggande och ta hand om de familjer som drabbas behöver vi involvera elevhälsan. För att stötta skolsköterskan i sin viktiga roll erbjuder nu RCC Stockholm Gotland en webbkurs.

Webbutbildningen Barn och cancer-skolsköterskans roll vänder sig främst till skolsköterskor men vissa delar kan även passa andra roller i elevhälsoteamet. Den har två huvudspår och det första handlar om barn som kommer i kontakt med cancer, antingen att de drabbas själva eller någon i deras närhet. Bland annat berättar läkare på barnonkologen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus om symtom som kan vara tidiga tecken på barncancer att vara uppmärksam på.

”Varje år får ca 370 barn i Sverige och ungdomar en cancerdiagnos. Trots att vi kan bota 85 procent av barncancer är det ändå den vanligaste dödsorsaken hos barn i åldrarna 1-14 år. Vi vet inte orsaken till att barn får cancer och barncancer går heller inte att förebygga, men man kan vinna lite tid för vissa cancerdiagnoser om man upptäcker symtom i god tid, säger Jennie Jackson, kursansvarig och projektledare på RCC Stockholm Gotland.

Utrota livmoderhalscancer och motivera till hälsosamma levnadsvanor

Det andra spåret tar upp de senaste rönen inom de områden där man kan jobba med barn för att förebygga att cancer uppstår senare i livet. Nästan hälften av all vuxencancer kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor och nyttan av preventiva åtgärder är störst bland unga. Dit hör också HPV-vaccinering.

”Med HPV-vaccinering av flickor och pojkar kan vi i Sverige i stort sett utrota livmoderhalscancer men såklart möter varje skolsköterska en och annan vaccinmotståndare. Därför innehåller utbildningen den senaste forskningen om HPV, vaccinet och tips om hur man bemöter motstånd på ett konstruktivt sätt, säger Jennie Jackson.”

Kursen består av sex kapitel: alarmsymtom för barncancer, skolans roll för barn med cancer, barn som närstående, HPV-vaccin, hälsosamma levnadsvanor och motiverande samtal som samtalsmetod. De är 30-60 min långa och kan göras i egen takt. Innehållet är paketerat i filmer, quiz och interaktiva texter.

Läs mer om den kostnadsfria utbildningen

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland är ett av sex kunskapscentra som organiseras via SKR genom RCC i samverkan. Vi arbetar utifrån den nationella cancerstrategin och har i uppdrag är att utveckla och följa upp cancervården i sjukvårdsregionen. Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården, forskare, patienter och närstående och civilsamhället under parollen En samlad kraft mot cancer som synliggör alla som bidrar till arbetet.

Läs mer om om Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Kontakt: jennie.jackson@sll.se

Artikeln är framtagen i samarbete med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland