Blogg

Specialpedagog: Ett varierat och mångfacetterat yrke

17 maj, 2020

Att vara specialpedagog innebär att du har ett varierat och mångfacetterat yrke. Åsikterna och kunskaperna om vad en specialpedagog arbetar med går isär. Det är inte ovanligt att det finns en bild av att specialpedagogen är den som sitter och arbetar med enskilda elever dagarna igenom. Att specialpedagogen driver skolutveckling och arbetar mot organisation är inte självklart. Jag tycker att det är viktigt att poängtera att specialpedagog är en specialisering, som kräver en grundutbildning och en specialiseringsutbildning.

Hur bör då specialpedagogens rollbeskrivning utformas?  Vi behöver utgå från det som står i vår examensförordning och anpassa det utifrån de behov som finns på vår skolan. Specialpedagogen arbetar på skolnivå, gruppnivå och individnivå och arbetsuppgifter är främjande, förebyggande och åtgärdande. Specialpedagogen är en del av elevhälsan och elevhälsans arbete.

I slutet av varje läsår är det av vikt att utvärdera det som varit och att blicka framåt. Det är viktigt att se över sitt arbete och fundera på hur arbetet ska läggas upp det kommande året. Nedan tänkte jag beskriva några av de arbetsuppgifter som jag haft under läsåret 19/20. 

Tillsammans med rektor leder jag den pedagogiska ledningsgruppen som består av skolans förstelärare. Den pedagogiska ledningsgruppen har ett skolutvecklande uppdrag. Fokus för det här läsåret har varit hur vi kan differentiera undervisningen och skapa goda stödstrukturer. Som en del i detta har vi läst och diskuterat Helena Wallbergs bok ”Lektionsdesign – en handbok”. Vill du läsa om hur jag som specialpedagog arbetat tillsammans med skolans förstelärare så kan du göra det här: Kollegialt lärande – Ett samarbete mellan specialpedagog och förstelärare

Under året har jag lagt ett stort fokus på att utveckla och implementera olika stödstrukturer i form av stödmallar. Jag har i följande inlägg skrivit om vårt arbete med att ha tillgängliga mallar uppsatta i alla klassrum. Vill du lära med om detta kan du göra det här: Nytt läsår, nya möjligheter – Tillgängliga mallar i alla klassrum

I mina arbetsuppgifter ingår att säkerställa att våra rutiner kring extra anpassningar och särskilt stöd, frånvaro och elevuppföljning efterlevs. Jag ansvarar för överlämningar från tidigare skola och jag håller i genomförandet av screening av våra elever i åk 1. Jag har i ett tidigare inlägg berättat om hur vi genomför screening i åk 1. Inlägget hittar du här: Kartläggaren – en smidig och lätt screening. Jag arbeta med fortbildning och handledning av lärare inom det specialpedagogiska fältet. Nytt för i år är att jag fungerat som handledare för nyexaminerade lärare. 

Jag genomför lektionsobservationer utifrån olika perspektiv och detta sker på såväl på skolnivå som gruppnivå och ibland individnivå. Detta är något som jag fortsatt att göra även under vårens fjärrundervisningen, vilket varit väldigt lärorikt. Jag har i ett tidigare inlägg lyft hur jag arbetar med lektionsobservationer. Inlägget hittar du här: Lektionsobservation – ett värderande verktyg som kräver ödmjukhet.

Var fjärde vecka har vi avstämningsmöte kring respektive klass. Då träffar jag, tillsammans med programchef, klassens mentorer, för att gå igenom hur det går för klassen. Vi tittar på hur gruppen fungerar, hur närvaron ser ut och följer upp elevers anpassningar, måluppfyllelse etc. Under dessa avstämningar tittar vi på såväl grupp som individ och vi diskuterar åtgärder – fyra veckor senare följer vi upp, utvärderar osv.

Jag träffar alla undervisande lärare kring en klass under våra klasskonferenser som leds av mig som specialpedagog och skolans kurator. Varje klasskonferens är 60 minuter och består av tre delar:

  • Grupp: Beskrivning av gruppen utifrån frisk- och riskfaktorer.
  • Individ: Uppmärksamma elevers anpassningar och behov.
  • Formulera en handlingsplan för gruppen. Planerar HUR vi ska arbeta med gruppen utifrån en gemensam bas.

Under klasskonferenserna ligger tonvikten på gruppen, men även individer lyfts. Vill du läsa om våra klasskonferenser så kan du göra det här: Under klasskonferensen formuleras en gemensam bas i syfte att öka delaktigheten.

Jag arbetar också en del med studieteknik och jag träffar såväl klasser som enskilda individer. Jag har tidigare skrivit ett inlägg om studieteknik. Inlägget hittar du här: Att arbeta med studieteknik – En del i elevhälsans förebyggande och främjande uppdrag.

Tillsammans med lärarna gör jag de pedagogiska utredningarna. Jag håller i kartläggningsmöte, där jag träffar de lärare som undervisar eleven som vi utreder. Jag har tidigare skrivit ett inlägg om kartläggningsmöten. Inlägget hittar du här: Kartläggningsmöte – en del av den pedagogiska utredningen. Jag gör en del läs- och skrivutredningar och i följande inlägg kan du läsa om det: En enkel läs- och skrivutredning – som en del av den pedagogiska utredningen.

Som en del av vår handlingsplan för att främja närvaro, har vi något som vi kallar för skolplaneringsmöte, i syfte att tidigt utreda orsakerna till en elevs frånvaro. Vid dessa skolplaneringsmöten deltar någon från elevhälsan. Jag har i ett tidigare inlägg lyft vikten av att arbeta närvarofrämjande. Inlägget hittar du här: Vikten av att främja närvaro i syfte att minska andelen elever med problematisk skolfrånvaro.

Tidigare i år blev jag intervjuad om mitt arbete i Anna och Philips lärarpodcast, vill du lyssna när jag berättar kan du göra det här: Avsnitt 252: ”Ökad delaktighet genom fokus på behoven i varje enskild grupp”.

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ ) 😀

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.