Aktuellt

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska av Gudrun Löwendahl Björkman

27 september, 2021

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska –
Åtgärder till stöd för nyanlända, extra anpassningar och särskilt stöd (2021)

Hur kommer det sig att du har författat denna utskriftsbara e-bok?

Under de senaste 11 åren har det successivt skett flera olika förändringar i skollagen, skolförordningen och gymnasieförordningen när det gäller stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska. Detta har medfört att jag ofta får frågor kring vad som gäller och hur man bör eller kan tänka samt dokumentera dessa stödinsatser. Det är lätt hänt att blanda ihop olika begrepp som till exempel prioriterad timplan, anpassad timplan och anpassad studiegång. Samtidigt förväntas vi kunna dokumentera de olika stödformerna juridiskt korrekt. Ett annat exempel är att många tycker det är svårt att veta när studiehandledning på modersmålet räknas som ledning och stimulans, åtgärd till stöd för nyanlända, extra anpassning eller som en form av särskilt stöd. Många undrar även om vi kan göra mer kortfattade och enkla utredningar av elevers behov av särskilt stöd, när det finns många elever på skolan som endast är i behov av mer varaktig studiehandledning på modersmålet.

Vilken typ av stöd kan läsaren få i denna e-bok?

Här förtydligas och konkretiseras de olika stödformer som kan bli aktuella för elever med annat modersmål än svenska. Såväl riktlinjer och bestämmelser, som framgångsfaktorer och aktuell forskning tas upp.

Varje stödform beskrivs och konkretiseras i ett eget kapitel; Ledning och stimulans, Åtgärder till stöd för nyanlända elever, extra anpassningar och särskilt stöd. Studiehandledning på modersmålet eller elevens starkaste skolspråk har fått ett eget kapitel.

Utöver detta så finns fyra olika elevexempel på utredningar av elevers behov av särskilt stöd samt åtgärdsprogram. Ett beskriver en enkel och kortfattad utredning av särskilt stöd där eleven i årskurs 2 enbart är i behov av mer varaktig studiehandledning. Det andra exemplet är en grundlig utredning för en elev i årskurs 4 som uppvisar mer komplexa svårigheter. Det tredje exemplet handlar om en nyanländ elev med svensk skolstart först i högstadiet. Denna elev visar sig vara i behov av tre stödformer; fortsatta åtgärder till stöd för nyanländ, särskilt stöd samt extra anpassningar. Här finns även en bilaga med ”Individuell studieplan – grundskolans senare år”. Det fjärde exemplet beskriver en nyanländ elev som började svensk skola i årskurs 8 och nu går på gymnasieskolans språkintroduktion. Även denna elev visar sig vara i behov av de tre olika stödformerna. I slutet av den utskriftsbara e-boken finns även olika blanketter som kan underlätta arbetet.

Hur har du säkerställt att elevexemplen i e-boken ”håller måttet”?

Jag utgår helt från våra styrdokument samt aktuell forskning och rapporter. Utöver detta har fler än 20 yrkesverksamma inom grundskola och gymnasieskola granskat e-boken. Jag har fått värdefull respons från ansvariga inom modersmåls- och studiehandledningsenheter, svenska som andraspråkslärare, modersmålslärare, studiehandledare, lärare inom förberedelseklasser och inom språkintroduktion, förstelärare inom området, samt specialpedagoger och speciallärare med uppdrag på skolor där många elever har annat modersmål än svenska.

Är det någonting mer som du vill tillägga?

Missa inte mitt och Elevhälsans webbinarium, du hittar det uppe till höger eller genom att klicka här!

Ett antal personer som har läst e-boken har uttryckt att det vore önskvärt att all personal som kommer i kontakt med elever med annat modersmål än svenska skulle läsa den.

På min webbplats www.GLBatgardsprogram.com kan man vill läsa mer om mina olika e-böcker och utbildningsinsatser.

Intervju av Johannes Innala