Blogg

Stressade lärare och elever

16 mars, 2016

I juni 2015 kom en rapport från Skolinspektionen där man granskat 25 kommunala och fristående grundskolor med sammanlagt 3680 elever i årskurs sex till nio. Hälften av eleverna i de granskade skolorna uppgav att de hade mått dåligt eller varit oroade det senaste året. 38 procent angav stress med prov, läxor och otydliga förväntningar som orsak. Här är några kommentarer från eleverna:

  • Man måste kunna allting, man känner sig stressad när man inte förstår.
  • Vi är stressade över det nya betygssystemet, lärarna påminner varje dag om att allt vi gör handlar om betyg.
  • Lärarna tror att man snappar upp allting, och vi har prov i morgon. Kan vara att jag inte varit uppmärksam. Men lärarna ställer höga krav på oss, och jag har magkatarr på grund av stress.

Det verkar som vi lärare är en bidragande orsak till elevernas upplevda stress. Genom att ställa krav som eleverna upplever att de inte kan uppfylla eller som de inte ens förstår. Att belasta eleverna med för många prov och läxor ska enligt Skolinspektionen inte enbart ska ses som en hög arbetsbelastning utan också som ett tecken på ett eventuellt risktillstånd för att utveckla psykisk ohälsa. (Sid 16) Vi ska enligt Skolinspektionen ta elevernas signaler om att de mår dåligt, oroas eller upplever stress på största allvar eftersom det i förlängningen kan medföra risk för psykisk ohälsa.

Vi lärare ställer krav på våra elever. Vi konstruerar uppgifter för att kunna mäta kunskap. Vi ger dem läxor, prov och bryter emellanåt gränserna för det antal prov som ges per vecka. Vi informerar eleverna, gång efter gång, om betygskriterier, kursplaner och mål att uppnå för att de ska förstå hur deras kunskap ska mätas och vilka betyg de kan förvänta sig utifrån sina prestationer. Vi bedömer dem varje lektion, varje dag, varje termin för att till sist betygsätta dem.

Troligen finns det inte enda lärare därute i landet som gör allt detta för sitt eget höga nöjes skull. Nej lärare har vi blivit för att vi brinner för att hjälpa barn och unga till nya insikter, ny kunskap och till personlig utveckling. Vi tar vårt jobb på största allvar när det gäller att uppfylla vårt uppdrag enligt Regeringen, Skolverket och Skollagen. Om det vi gör genererar stress hos våra elever är det för att vi prioriterar styrdokumenten och att dessa ska uppfyllas. Vi gör det för att vi måste.

Eleverna upplever stress av de krav vi ställer på dem. Vi upplever stress av de krav vi har på oss i vårt uppdrag, vilket till och med kan begränsa oss i vår kunskapsförmedling. Eftersom Skolinspektionen nu identifierat symtomen hos eleverna och identifierat stress som en av orsakerna till den är det väl bara för Skolinspektionen att se till att Skolverket nu får den informationen. Informationen kan användas för att förändra vårt arbete så att det inte riskerar att resultera i stress hos eleverna, eller hos oss själva för den delen. Har Skolinspektionens rapport nått Skolverket och regeringen ännu? Vilka åtgärder har de i så fall tagit för att uppfylla Skolinspektionens påpekande om att det är skolans ansvar att se till att eleverna mår bra?

Skolan har ett ansvar för elevernas – barns hälsa och välmående. Elever ska inte behöva riskera att må dåligt eller oroas i sådan grad att hälsa och lärande påverkas negativt, utan att skolan ingriper. Därtill behöver skolan även arbeta för att sådana situationer inte ska uppstå. (sid 16)

Eftersom elevernas stress bland annat har sitt ursprung i våra styrdokument och det nya betygssystemet. Ett betygssystem som enligt Jonathan Newton manglar sönder en hel generation utom de allra, allra mest studiebegåvade och verbala. DN-åsikt, 10/12 -15

ligger orsakerna till den stress som identifierats av Skolinspektionen utanför skolans, lärarnas och elevernas kontroll är det inte möjligt för skolan att ta ansvar och arbeta för att förhindra att eleverna mår dåligt. Förändringarna och insatserna måste komma från Skolverket och regeringen. De behövs grundläggande och övergripande förändringar i den svenska skolan för att rädda både elever och lärare från att duka under av stress.

Den första mars 2016 kommer arbetsmiljöverkets nya regler om att arbetstagaren inte får ha en ohälsosam arbetsbelastning och att man ska ha möjlighet till återhämtning under arbetsdagen. Hoppas att man tänker sig att samma sak ska gälla våra elever. Om vi kunde göra skolan stressfri för både elever och lärare skulle det kunna bli en trivsam och attraktiv arbetsplats för alla.

Många skolor har valt att bjuda in Anna Nygren från Ung Livsstil för att ge konkreta råd och tips på hur man kan jobba med stressprevention och stressreduktion i klassrummet som en del i det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. Kursen Förebyggande och hälsofrämjande arbete ges även vid öppna kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer om det här.