I samarbete med Generation Pep

Sverige ska må bättre – en utbildning om barns och ungas hälsa

17 mars, 2023

För att öka kunskapen om sambandet mellan fysisk aktivitet respektive hälsosam mat och barns och ungas hälsa har Generation Pep tagit fram en kostnadsfri webbutbildning om hälsosamma levnadsvanor för barn och unga.

Enligt barnkonventionen, som är svensk lag sedan 2020, har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa.
Idag finns det dock skillnader i barns uppväxtvillkor som påverkar möjligheten att kunna leva ett
aktivt och hälsosamt liv. Dessa skillnader kan alla vara med och påverka på ett eller annat
sätt. Generation Pep har därför lanserat en kostnadsfri webbutbildning om barns och ungas hälsa
kopplat till fysisk aktivitet, hälsosam mat och beteendeförändringar.

Utbildningen riktar sig till dig som möter barn i din vardag, exempelvis inom ramen för elevhälsan,
såväl som i andra instanser där vuxna möter barn och unga. Målet är att erbjuda en lättillgänglig
basnivå av kunskap om barns och ungdomars hälsa kopplat till fysisk aktivitet och hälsosam mat
samt hur vuxna kan stötta barn till hälsosamma vanor, helt utan kostnad eller krav på förkunskaper.

Vi vill ge alla vuxna i Sverige förutsättningar att vara vägvisare. Oavsett om du möter barn i ditt arbete eller är en familjemedlem så ska du ha möjligheten att ta del av den kunskap som finns – helt kostnadsfritt

Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep. 

Idag är det få barn och ungdomar som rör sig enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för
fysisk aktivitet eller äter enligt Livsmedelverkets rekommendationer kopplat till grönsaker, frukt, fisk
och fullkorn. Pep-rapporten 2022 visat att endast 2 av 10 rör på sig tillräckligt och att endast 1 av 10
når kostråden. 

Att äta hälsosamt och att röra på sig varje dag har positiv inverkan på hur vi mår, och de vanor vi får
som barn behåller vi ofta upp i vuxen ålder. En unik arena som möter alla barn är skolan, där
elevhälsan har en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet.

Vi ser att mängden daglig fysisk aktivitet och matvanorna hos barn och ungdomar har ett samband med familjens ekonomi, där barn vars vårdnadshavare har en lägre inkomst och/eller utbildning i lägre utsträckning når rekommendationerna vare sig för fysisk aktivitet eller grönsaker, frukt, fisk och fullkorn. Här kan elevhälsan och skolan göra stor skillnad för att ge alla barn och unga mer jämlika förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor.

Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

Webbutbildningen är specifikt utformad för att kunna genomföras enskilt eller i grupp, med stort
fokus på tillgänglighet och flexibilitet. För att överföra kunskapen in i det dagliga arbetet ingår ett
diskussionsunderlag som stöd för att kartlägga nuläget och utforska utvecklingsmöjligheter.

Om utbildningen
Webbutbildningen är framtagen av den icke vinstdrivande organisationen Generation Pep och är
faktagranskad av forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet och Karolinska
Institutet. Utbildningen är helt kostnadsfri, tillgänglig online och tar ca 1 timme att genomföra.

Länk till utbildningen
Läs mer om Generation Pep

I samarbete med Generation Pep