I samarbete med Föreningen Norden

Varje barns rätt till utbildning och information ur ett folkhälsoperspektiv

22 september, 2022

Hälsoparlamentet är en metod med tillhörande gratis material för skolor som vill jobba hållbart och hälsofrämjande utifrån en hela-skolan-ansats. Metoden är beprövad och utvecklad tillsammans med skolpersonal, elever samt experter och ger högstadie- och gymnasieelever verktyg för att själva påverka nio hälsofrämjande områden i skolan.

Hälsa, delaktighet och lärande hör ihop. Forskning visar ett dubbelriktat samband mellan en god hälsa och goda studieresultat. En avslutad skolgång med fullständiga slutbetyg är den mest avgörande skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa senare i livet. Samtidigt leder en hög grad av delaktighet hos eleverna till en ökad självkänsla samt bättre lärande.

Genom Hälsoparlamentet får skolor verktyg för att främja elevernas hälsa och delaktighet och jobba med de övergripande uppdragen. I metoden är elever och personal tillsammans delaktiga via olika steg i det hälsofrämjande arbetet, via enkäter, övningar och utvärderingar. Metoden ges stöd av ett material som ger inspiration samt mer djupgående arbetsområden. Skolor får stora möjligheter att anpassa innehållet efter behov och förutsättningar.

De nio hälsofrämjande områdena som eleverna jobbar utifrån är framtagna baserat på aktuell forskning och är: Fysisk hälsa – Delaktighet – Elevhälsa – Värderingar och regler – Goda relationer – Miljö – Hanterbar och meningsfull undervisning – Psykisk hälsa – Studiero.

Metoden finns enligt två alternativ: alternativ 1 riktar sig i första hand till högstadiet, där eleverna arbetar steg för steg i ett lugnare tempo med tre hälsofrämjande områden under ett läsår. Alternativ 2 riktar sig främst till gymnasiet och ger större utrymme till elevernas delaktighet och egna initiativ, genom att varje klass röstar fram det hälsofrämjande området de vill arbeta med under en termin.

Hälsoparlamentet utgår ifrån skolans systematiska kvalitetsarbete och är upplagd utifrån de följande stegen:

 1. Skolpersonalen introduceras till arbetet
 2. Eleverna introduceras till Hälsoparlamentet och de nio hälsofrämjande områdena
 3. Enkätundersökning för elever
 4. Planera – demokrati i praktiken: arbetsgrupper för olika aktiviteter som stärker det utvalda hälsofrämjande området
 5. Genomförande av hälsofrämjande aktiviteter på individ-, klass- och skolnivå
 6. Utvärdering och nästa steg

Allt material är framtaget för att skolpersonal ska självständigt kunna följa metoden med:

 • Lärarhandledning för alternativ 1 och 2
 • Instruktionsfilmer för personal och elever
 • PowerPoint-presentationer med färdiga manus
 • Digital verktygslåda med expertfilmer och övningar på individ-, klass- och skolnivå för varje hälsofrämjande område
 • Fördjupningssida med nyttiga länkar och vidare läsning för de nio hälsofrämjande områdena
 • Metodbank som stöd till metodens demokratiska processer

Läs mer om metoden och ta del av det kostnadsfria materialet här!

I samarbete med Föreningen Norden