Aktuellt

”Vi gör fantastiska workshops utifrån Gudrun Löwendahl Björkmans föreläsningsfilm.”

3 maj, 2024

Vi blev nyfikna när vi på Elevhälsan.se fick ett mail med texten ovan och bad Gerd Henriksson, Barn och elevhälsochef i Västerviks kommun berätta mer om kommunens utvecklingsarbete som utgår från den inköpta föreläsningsfilmen om ”Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”. De hade planerat in åtta fördjupningstillfällen som skulle leda till spetskompetens i det specialpedagogiska nätverket.

Bakgrund och målsättning med utvecklingsarbetet

Under sommaren 2022 kom det nya allmänna råd gällande extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Västerviks kommun hade sedan tidigare uppmärksammat att det fanns utvecklingsbehov inom området för att öka kompetensen men också likvärdigheten.

Hösten 2022 genomfördes därför en utbildningssatsning för alla rektorer, speciallärare och specialpedagoger utifrån Skolverkets material ”Att organisera arbetet med de allmänna råden för extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”

Skolverkets material inspirerade till reflektion och dialog mellan rektorer samt skolornas speciallärare och specialpedagoger om vad arbetet med stödinsatser skulle innebära i just deras verksamheter. I samband med utvärderingen av utbildningsinsatsen så kom det ett önskemål från rektorerna. De ville att alla speciallärare och specialpedagoger skulle erbjudas en fördjupningsutbildning i syfte att:

  • Skapa en likvärdighet i kommunen gällande extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 
  • Skapa en gemensam kunskapsbas och en samsyn i arbetet i kommunens skolor.

Utifrån detta formulerades dessa mål inför fördjupningen:

  • Att alla enheter har kompetensen att utreda skolsituationen för ev. behov av särskilt stöd
  • Att kunna formulera åtgärdsprogram utifrån ett rättssäkert perspektiv för eleven
  • Att följa upp och utvärdera insatserna i åtgärdsprogrammet på ett likvärdigt sätt

Uppdraget för att utforma innehållet i fördjupningen fick elevhälsochef Gerd Henriksson och specialpedagog Helen Palmén inom kommunens Centrala barn och elevhälsa. Alla rektorer gav sedan förutsättningar för att specarna skulle kunna delta i fördjupningen. 

Inför fördjupningsutbildningen – Planering och inventering

Det första som gjordes var att leta efter material, som stämde överens med syfte och mål. Skolverkets material var en del, men det behövdes något mer. ”Via Elevhälsan.se såg vi en informationsfilm om Gudrun Löwendahl Björkmans material och fick chansen att se hela föreläsningsfilmen efteråt. Den gjorde att vi bestämde oss för att utgå från den, då den tog upp mycket av det som vi ringat in som utvecklingsområden i vår kommun.” säger Gerd. Därför gjordes också valet att köpa in föreläsningsfilmen till kommunen för att kunna använda den flexibelt och över en längre tid. 

Filmens indelning av innehållet med de olika delarna av USS (utredning särskilt stöd), passade också bra och gjorde att det kändes lättare att planera ett upplägg för fördjupningen. Filmens början med Ledning och stimulans var ett viktigt inslag med ett stort fokus på att synliggöra betydelsen av god undervisning och vikten av goda relationer.

Det första mötestillfället inleddes med att samla in speciallärarnas och specialpedagogernas förväntningar och behov utifrån profession.

Under fördjupningsarbetet – Steg för steg bearbetas i det specialpedagogiska nätverket

Inledningsvis låg fokus precis som i filmen på ledning och stimulans, vad kännetecknar en skolkultur som främjar kunskap, trygghet och trivsel med efterföljande reflektion tillsammans. Under nästa steg lästes Skolverkets stödmaterial, ”Utredning av en elevs behov av särskilt stöd”. Speciallärarna samt specialpedagogerna fick därefter fundera över och skriva ner utvecklingsområden på skolan/verksamheten gällande arbetet med utredning, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det blev utgångspunkten för deras arbete: Var är vi? De har sedan fått gå tillbaka till reflektioner och anteckningar under fördjupningens gång för att lägga till och komplettera utvecklingsområden. 

Gudrun Löwendahl Björkmans föreläsningsfilm användes under resterande träffar. Där gjordes valet att dela in filmen i avsnitt och efter varje avsnitt genomfördes olika workshops med frågeställningar kring det innehåll som togs upp. Olika strukturer och modeller från kooperativt lärande användes för att få aktiva, reflekterande och arbetande träffar. Fördjupningen har bestått av åtta tillfällen à två timmar där sju tillfällen har fokuserats på filmens innehåll som utgångspunkt.

Efter fördjupningsutbildningen – Samverkan med rektorerna inför implementering på skolorna

Efter avslutad fördjupning träffades speciallärarna och specialpedagogerna tillsammans med rektorerna under en eftermiddag. Rektorerna fick en bakgrund och inblick i fördjupningen vid en genomgång där det viktigaste innehållet sammanfattats. Sedan fick de sitta tillsammans skolvis och uppgiften var att presentera de olika momenten i arbetsgången: innan, under och efter utredningen av en elevs behov av särskilt stöd. De utgick från en PowerPoint som sammanställts med länkar till stödmaterial som finns på Skolverkets hemsida.

Därefter fick de tillsammans skriva en ”att-göra”-lista för att förbereda implementering av arbetet kring de allmänna råden, vilket ska utformas och genomföras på respektive skola med all personal. Detta arbete kommer att pågå under nästa läsår. I slutet av denna termin sker en uppföljande träff med deltagarna för att följa upp hur långt respektive skola har kommit och om de behöver ytterligare stöd för genomförandet på skolan.

Reflektioner om utvecklingsarbetet utifrån olika professioners perspektiv

Satsningen har fallit väl ut och innehållet har varit mycket givande för deltagarna i den specialpedagogiska gruppen enligt de utvärderingar som gjorts efter träffarna. Utifrån vad som framkommit då har ändringar gjorts när det gäller arbetsformer och här har även deltagarnas frågor fångats upp. Frågorna har varit och är underlag för fortsatt arbete. 

Vid uppföljningen av satsningen tillsammans med rektorerna fanns ett starkt önskemål att få ta del av en liknande fördjupning, men ur rektors perspektiv och roll. En sådan fördjupning skulle kunna ge mycket för det fortsatta arbetet på skolorna. Förslaget ligger i ”pipeline” och är inte riktigt beslutat ännu. 

Rektorerna uttrycker en vilja att vara insatta i utvecklingsarbetet.  Det går i linje med vad styrdokument och utvärderingar av olika satsningar visar. Rektors aktiva roll är avgörande för utfallet av allt utvecklingsarbete. Utvecklingssatsningen ingår i det systematiska kvalitetsarbetet, vilket också följs på förvaltningsnivå. 

Fortsättningsvis behöver nyanställda rektorer och personal ges möjligheten att ta del av filmföreläsningen och det samlade stödmaterialet. Detta som en del i introduktionen för nyanställda.

På kommunnivå utarbetas ett stödmaterial med länkar till Skolverkets hemsida och där används också material med inspiration från Gudruns e-böcker. Böckerna har inte ännu använts så mycket i fördjupningen utan är mer ett komplement för speciallärarna och specialpedagogerna. Materialet kommer kanske att användas mer ingående kommande läsår. Efter att läsårets arbete utvärderats kommer det beslutas hur fortsättningen ska se ut. 

Helen Palmén, Specialpedagog och Gerd Henriksson, Elevhälsochef

Länk till Gudruns föreläsningar