Aktuellt Elevhälsoveckan 2023

Vinnaren av Årets Elevhälsoförbättrare

25 september, 2023

Vi vill stolt presentera årets elevhälsoförbättrare och vinnare av 10 000 kr, Amela Zivkovic!

Amela Zivkovic arbetar som verksamhetschef för barn och elevhälsa och är enhetschef för centrala elevhälsan. 

Hej Amela!

Hur ser din bakgrund ut?

Jag är i grunden jurist. Jag kom till Sverige som 30-åring och började som lärare, sen blev jag biträdande rektor, sen rektor och nu är jag verksamhetschef. Det har säkert påverkat mitt sätt att tänka eftersom det är mycket juridik i mitt arbete idag också då mitt arbete går ut på att se efter barns och vårdnadshavares rättigheter. 

Vad är det som engagerar dig mest med elevhälsoarbete?

Det som engagerar mig mest är att hitta vägen till barnens bästa. Det är intressant att hitta vad som faktiskt är barnens bästa. Allt handlar om att säkra barnens rätt till en utbildning och en miljö där de får utvecklas. Det är helheten som är utmanande. Vi måste arbeta med gemensamma krafter och göra vårt jobb så bra som möjligt. 

Hur kändes det när du vann årets Elevhälsoförbättrare

Jag var förvånad. Vi alla jobbar och gör så gott som vi kan för barnen. Det är svårt att smälta att det vi arbetar med är ett vinnande koncept. Men också bekräftelse på att man gör något rätt. 

Berätta om ditt arbete

Intentionen i mitt arbete sedan jag tillträdde som verksamhetschef var att skapa hållbara strukturer och arbetssätt där lärare, arbetslag och elevhälsoteam ser eleven i ett större helhetsperspektiv. En av strategierna var att koppla elevhälsoarbete till hela skolans gemensamma uppdrag och alla aktiviteter på skolan. Ytterligare en strategi var att skapa en organisation där barn och elevhälsans arbete och det
pedagogiska arbetet stärker varandra kring hälsa och lärande vilka är utbildningens högst prioriterade mål.


De hållbara strukturerna har skapats genom ett systematiskt arbete, kontinuerliga uppföljningar genom analyser, centrala elevhälsans undersökningar av olika delar av verksamheten, dialoger mellan huvudman, rektorer, personal, och nätverksträffar för elevhälsans olika professioner. Detta för att skapa förståelse för de uppsatta målen samt hela tiden sträva efter att förbättra verksamheternas elevhälsoarbete som i sin tur ska bidra till barnens och elevernas optimala utveckling, lärande och delaktighet.


Utvecklingsarbetet i Lessebo kommun har haft fokus på att utvecklat hela stödkedjan av främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för att bidra till ökad hälsa och välbefinnande hos våra barn och elever. Vi har skapat förutsättningar för att kunna synkronisera ett tvärprofessionellt arbete genom distribuerat ledarskap för att elevhälsopersonal ska kunna kopplas ihop med en pedagogiska personalen i det dagliga arbetet.


Vi har även skapat en fungerande styrkedja där huvudmannen har rutiner för att kontinuerligt följa upp hur elevhälsoarbetet fungerar på enheterna för att kunna stötta samt vidta nödvändiga åtgärder om det finns brister.


Elevhälsoarbete i Lessebo kommun är inte en isolerad ö utan är en del i ett helhetsperspektiv inom barn och utbildningsförvaltningens vision och verksamhetsidé. Det här priset är en bekräftelse på det stora engagemanget hos alla anställda. Detta är ett tillsammansarbete där alla professioner bidrar till att
utveckla verksamheterna som i sin tur bidrar till välbefinnande och lärande hos våra barn och elever i Lessebo kommun.

Tillsammans arbete är  möjligt i Lessebo kommun tack vare: en lyhörd nämnd,  en barn- och utbildningschef som motiverar och  ger  friutrymme till sina medarbetare, centrala elevhälsans tydliga fokus på att arbeta på rektors uppdrag, komplettera och höja kompetens hos all personal,  rektorernas ihärdighet att utveckla sin verksamhet, elevhälsopersonalens tydliga fokus på elevens välbefinnande samt tack vare all personal som i sitt vardagliga arbete strävar efter att möta varje enskild elev utifrån dess individuella förutsättningar.

Amela arbetar utifrån en systematiskt arbetssätt och har lyckats ringa in alla nivåer. Hon har på ett strukturerat sätt skapat ett ansvar för hela skolan att arbeta med elevhälsa genom att stötta samtliga professioner i olika led. Hon har även fått vårdnadshavare att bli engagerade och sätt dessa som en resurs för att utveckla elevhälsoarbetet i kommunen.

Cem Celepli Atci, Allbry


Utöver ett väl organiserat elevhälsoarbete med gränsytor mot både Socialtjänst och Hälso- och sjukvård, beskrivs Amela Zivcovic som den som har skapat förutsättningar för att rektorer tryggt ska kunna leda elevhälsoarbetet lokalt men också att arbetet följs upp systematiskt för att identifiera behov av insatser, förändringar i rutiner och processer och planering. Här presenteras flera mätbara förbättringar och granskningar som visar mycket goda resultat. Hon har också varit drivande i det regionala arbetet för att skapa samarbetsytor och stödmaterial för att vid behov kunna samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Kronobergslän inom processen Barnens bästa gäller! Sammanfattningsvis arbetar man i team och nätverk tillsammans med och kring eleverna på ett strukturerat och målinriktat sätt, samt upprätthåller viktiga samarbetsytor med kringliggande verksamheter som har barnens bästa i fokus, vilket gett mycket positiva resultat i uppföljningar och mätningar.

Gudrun Söderlind, CompuGroup Medical Sverige

Årets jurymedlemmar 

  • Anna Nygren, expert på Elevhälsan.se
  • Cem Celepli Atci, kurator och grundare Allbry
  • Gudrun Söderlind. Produktägare PMO Elevhälsa, CGM Sverige
  • Anna Karlsson, marknadschef Norden, No Isolation
  • Johannes Innala, ansvarig på Elevhälsan.se
  • Per Hazelius, projektledare ”Prata om alkohol”

Årets Elevhälsoförbättrare är en utmärkelse som syftar till att stärka elevhälsan genom att visa på goda exempel som inspirerat och gör skillnad. Den nominerade personen eller enheten ska verka inom elevhälsan på ett sådant vis att det har lett till en märkbar förbättring av elevhälsans arbete. Det kan till exempel vara en person som är nyskapande i sitt sätt att nå ut till elever och personal, som skapar nya förutsättningar för elevhälsan att verka, eller som är en inspiratör utöver det vanliga. Helt enkelt en person som sprider inspiration i sitt arbete på ett föredömligt sätt.