Aktuellt Elevhälsoveckan 2023

Vinnarna av ”Årets elevhälsoförbättrare” utsedda

3 oktober, 2022

Nu är årets vinnare av ”Årets Elvevhälsoförbättrare” utsedda. Juryn hade en väldigt svår uppgift att välja en vinnare bland alla bra bidrag som kom in.

Årets vinnare blev Åsa Bankert och Malin Jisander Centrala barn- och elevhälsan i Lomma kommun. De får priset för att ha skapat egna elevmaterial som tagit dem från ett åtgärdande till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. De erhåller förutom äran 10 000 kr i förstapris.

Elevhälsan.se vill med utmärkelsen stärka elevhälsan genom att visa på goda exempel. Exempel som inspirerat och gör skillnad.

Juryns nominering
”Lomma kommun har gått från ett åtgärdande till ett förbyggande och hälsofrämjande arbetssätt med hjälp av HOPP (omtanke och Promotion för Psykisk hälsa). Hopp är en satsning baserad på forskning och evidens om vad som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Med hjälp a digitala läroresor behandlas viktiga och aktuella frågor, som är centrala för unga idag och eleverna får verktyg för situationer när livet känns tufft. Att arbetssättet har haft avsedd effekt syns i de positiva resultaten i elevutvärderingarna. Därför har juryn beslutat att priset ska gå till arkitekterna bakom HOPP: Malin Jisander och Åsa Bakert i Lomma kommun.”

Vinnarna Malin Jisander, specialpedagog och Åsa Bankert, psykolog Lomma kommun

Kort om metoden

Hösten 2020 sjösatte Åsa Bankert, psykolog och Malin Jisander, specialpedagog, tillsammans med skolsköterskor och kuratorer i Centrala barn- och elevhälsan i Lomma kommun sin hälsofrämjande insats HOPP (hälsa, omtanke, promotion för psykisk hälsa). HOPP är ett digitalt lektionsmaterial för årskurs 1, 3 och 5 som togs fram efter larmrapporter om bland annat skolrelaterad stress. Materialet är kommunövergripande och syftar till att förstärka främjande faktorer och identifiera elevernas behov och öka kunskapen om vad som får oss att må bra samt hur man hantera livets berg- och dalbana. Lektionernas teman är styrka, vänlighet, relation samt tacksamhet och mindset. 

I september 2022 fick samtliga elever i årskurs 6-9 i Lomma kommun chansen att börja jobba med den läroresan DU ÄR VIKTIG. Läroresan är en webbapp som gör materialet tillgängligt för eleverna när de vill och behöver. Webbappen ger eleverna möjlighet lära känna sig själva bättre, reflektera kring livsfrågor och ta del av strategier som ökar elevernas motståndskraft för att de bättre ska kunna handskas med motgångar i livet. Här finns fyra områden som alla baserade  aktuell forskning samt på elevröster, både nationella och från Lomma kommun: Ta hand om dig – om känslor och tankar; Plugga smart – så lär du dig snabbast och bäst; Satsa på relationer som får dig att må bra; Om kroppen, chill och knoppen. Här finns också länkar till platser man som ung kan ha behov av att vända sig till. Webbappen används också av skolsköterskor och kuratorer i mötena med elever och  av lärarna i undervisningen. 

Innan HOPP startade i Lomma kommun gjordes intervjuer med elever i årskurs 5. De fick svara på vad de kan göra för att öka sitt välbefinnande och var de kan lära sig om det. Under våren 2022 gjorde man uppföljande intervjuer där det framkom att eleverna nu tänkte mer på vad de kan göra för sin mentala hälsa då det tidigare främst handlat om strategier för ökad fysisk hälsa. En av eleverna kommenterar läroresan så här: 

”Jag tycker det var ett bra och smart sätt för folk att kunna lära sig om stress och annat och sedan med hjälp av detta hitta en lösning till sina egna problem.” (Citatet är om ”Läroresan Du är viktig”)

Både rektorer, pedagoger och elevhälsan på skolorna har varit bollplank under skapandet av HOPP. Pedagogerna går en utbildning i lektionsmaterialet, positiv psykologi och hälsofrämjande synsätt. Övrig personal får lyssna till en föreläsning i samma ämne. Pedagogerna i årskurs 1, 3 och 5 är med under lektionerna som integreras i den ordinarie undervisningen och är förankrade i läroplanen. Själva lektionerna genomförs av skolsköterska och kurator på skolan och pedagogerna är med och stöttar dem samt fångar upp vad eleverna tycker är viktigt i stunden. 

I Lomma kommun har man gått från åtgärdande till hälsofrämjande arbete och man kan på så sätt minska insatser för att lindra psykisk ohälsa och i stället fokusera på det friska. Den största vinsten tycker de är att ett hälsofrämjande perspektiv skapar ett mer positivt och gladare sammanhang att befinna sig i. De ser också att arbetet ger ringar på vattnet vilket lyfter verksamheten på alla nivåer. 

I Lomma kommun fortsätter man sitt hälsofrämjande arbete med att kontinuerligt utvärdera för att ständigt förbättras och utvecklas. Man är lyhörd för elevernas och pedagogernas feedback och håller sig uppdaterade med hjälp av den senaste forskningen. Ambitionen är att HOPP ska genomsyra hela verksamheten och utveckla mötet mellan pedagogik och psykologi. De ser att Läroresan gör att man kommer närmare eleverna och vad som är viktigt för den enskilde eleven här och nu. Det fortsatta arbetet innebär att lyssna in och förankra de fördelar webbappen ger och systematiskt implementera och kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla är 

Vi gratulerar till priset som årets elevhälsoförbättrare och önskar lycka till i det fortsatta förebyggande arbetet!

Juryn bestod av

 • Anna Nygren, expert på Elevhälsan.se
 • Cem Celepli Atci, kurator och grundare Allbry
 • Gudrun Söderlind. Produktägare PMO, CGM Sverige
 • Johanna Dovander, marknadschef norden No Isolation
 • Johannes Innala, ansvarig på Elevhälsan.se
 • Karolina Dahlbeck Nobel, ansvarig samarbeten och utveckling alkoholkonsumtion och hälsa Systembolaget
 • Per Hazelius, projektledare Prata om alkohol

Vi vill med veckan:

 • Lyfta fram och inspirera alla eldsjälar ute i skolans värld som arbetar med att främja ungas välmående genom att instifta ett nytt pris/stipendium
 • Visa att elevhälsa är hela skolans ansvar
 • Att investera i en god elevhälsa ska vara ett självklart val för alla skolor, huvudmän och kommuner
 • Inspirera till ett övergripande, strukturerat och kontinuerligt arbete där hela skolan arbetar tillsammans
 • Varje år genomföra en undersökning för att ge en bild av elevhälsoläget och visa vilka förutsättningar och brister som finns

Våra Samarbetspartners