Elevhälsan - ACT- Acceptance and Commitment Therapy/training Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


ACT- Acceptance and Commitment Therapy/training

Publicerad: 2007-11-13
Att den psykiska ohälsan har ökat hos våra elever är redan känt, men vad kan vi göra åt den? Det var frågan då "Nätverket gymnasieskolsköterskor i Stockholms kranskommuner" träffades på en konferens i Mariefred i sept 2007.
Inbjuden till konferensen var psykolog Fredrik Livheim som berättade utifrån sin psykologiexamensuppsats 2004 - han har genomfört en studie där gymnasieelever fick utbildning i stresshantering.
De ungdomar som fått träning hade lägre ångestnivå och hanterade stress bättre än de elever som inte fått det.
Resultaten stod fast två år efter studien.

ACT är en metod som används för att förebygga psykiska problem.
ACT har börjat erbjudas ungdomar i gymnasiekolan.

Fredrik Livheims Pykologexamensuppsats, 20p som han skrev
VT 2004, 

Acceptance and Committment Therapy i skolan- att hantera stress en randomiserad, kontrollerad studie. 

Läs sammanfattningen

230 elever på två olika gymnasieskolor placerades slumpmässigt i antingen ACT-behandlings- (n=116) eller kontrollgrupp (n=114). Målet med behandlingen var att  öka elevernas förmåga att hantera skolrelaterad stress, samt förebygga och minska psykisk ohälsa. Behandlingen gavs vid två tillfällen med en veckas mellanrum och ett tredje tillfälle tre veckor senare. I ACT-behandlingsgruppen sågs efter behandlingen signifikanta minskningar av ångestnivå, samt signifikant bättre funktion inom det som eleverna rapporterat som sitt största problemområde. I linje med hypotesen så berodde förändringar i behandlingsgruppen på att eleverna accepterade, snarare än försökte förändra eller undvika oönskade tankar och känslor eller ta bort stressfyllda element i skolmiljön. Diskussionen behandlar vikten av preventiva insatser i skolan för att minska akut stress och förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Läs hela uppsatsen: Acceptance and Committment Therapy i skolan- att hantera stress en randomiserad, kontrollerad studie.  ladda ner som pdf-fil (571 kB) öppnas i nytt fönster

Att metoden fungerar visade en tvåårsuppföljning av interventionsbehandlingen
som gjordes av Carola Jakobsson och Jennifer Wellin, psykologexamensuppsats 20 p  Vt 2006,

ACT Stress i skolan, en tvåårsuppföljning av interventionsbehandlingen

Läs sammanfattningen

Syftet med studien var att undersöka hur stor positiv effekt en nio timmars ACT-intervention hade på en interventionsgrupp, jämfört med en kontrollgrupp, när det gäller förbättringar avseende ett flertal variabler såsom upplevd stress, ångest, självförtroende, kognitivt processande, allmän psykisk hälsa, depressiva tendenser, subjektivt välmående, psykologisk flexibilitet, medveten närvaro och att leva sitt liv i enlighet med sina värderingar. Mätpunkterna för jämförelserna var förmätningen, eftermätningen och tvåårsuppföljningen. Studien omfattade 150 deltagare och var en tvåårsuppföljning av studien ACT- stress i skolan (Livheim, 2004). Deltagarna i studien söktes upp och fick fylla i stort sett samma mätinstrument som ingick i ursprungsstudiens för- och eftermätning. 75 procent av deltagarna svarade. Analyserna visade tre signifikanta interaktionseffekter, grupp gånger tid, där interventionsgruppen hade förbättrat sig mer än kontrollgruppen. Detta gällde psykologisk flexibilitet, kognitivt processande och stress och ångest. När det gäller allmän psykisk hälsa noterades en stark tendens till förmån för interventionsgruppen som antydde att de förbättrats mer. För över hälften av mätinstrumenten noterades signifikanta effekter av tid för båda grupperna.

Läs hela uppsatsen ACT stress i skolan, en två års uppföljning  ladda ner som pdf-fil (600kB) öppnas i nytt fönster 

Här kan du läsa mer om utbildning i metoden

 En studie där ungdomar på gymnasieskolor i Uppsala tränats i stresshantering visar att de ungdomar som fått träning hade lägre ångestnivå och hanterade stress bättre än de elever som inte fått det. Resultaten stod fast två år efter studien. Läs mer från Länstidningen (ladda ner pdf fil, 192 Kb) öppnas i nytt fönster

Mer informatiom om utbildningen kan du få direkt av fredrik.livheim@sot.stockholm.se  

Läs mer på webbplatsen www.livskompassen.se

 

Läs mer på folkhälsoinstitutets hemsida (Öppnas i nytt fönster)


annonser

Föreläsare

Ämnen

hälsa  Psykisk hälsa  sömn  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se