Elevhälsan - Artiklar Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Artiklar

- Forskning
- Boktips
- App-tips

Unga brottsoffer behöver bli sedda

Sömnsvårigheter, hämndtankar och en bristande tilltro till vuxenvärlden. Det är vanliga reaktioner hos ungdomar som utsatts
för brott. I Tyresö finns sedan några år tillbaka ett program som syftar till att ge unga brottsutsatta stöd och upprättelse.
– En tanke som tidigt intresserade oss var att vi tyckte oss se
ett samband mellan gärningsmannaskap och egen utsatthet,
säger Eva Sten, brottsoffersamordnare i Tyresö.  Läs mer


Kunskap om sig själv ger trygghet

Vi underskattar vad små barn vet och tänker om sitt funktionshinder, säger Christina Renlund.  Läs mer


Hedersrelaterat våld

Ungdomsmottagningarnas arbete mot hedersrelaterat våld.
Ett kompetens - och metodutvecklingsprojekt i Stockholms län.

Frågan om så kallat hedersrelaterat våld samt om olika värderingar, synsätt och traditioner i förhållande till sexualitet och samlevnad har aktualiserats på ungdomsmottagningarna under de senaste åren. Dels genom att de ungdomar som kommer på besök i mottagningarna har olika bakgrund.
Dels genom att flickor, och även en del pojkar, har sökt hjälp för att hantera konflikter och handskas med familjens och omgivningens fördomar och hot relaterade till deras sexualitet.  Läs mer


Skolan nyttjas i jakt på bidragsfusk

Svenska Dagbladet och flera andra tidningar publicerade i somras, 6 juli en intressant artikel om att; Skolan nyttjas i jakt på bidragsfusk
Vi tyckte att nyheten var så intressant så här nedan kan du läsa utdrag ur tidningsartikeln.
Skolsköterskor kan hamna i ett dilemma när försäkringskassan utreder bidragsfuskande föräldrar. Lagen tvingar skolhälsovården att lämna ut journalförda uppgifter som barnen lämnat i förtroende.  Läs mer


Motiverande samtal MI, en metod för att stimulera elever till förändring

Motiverande samtal (eng Motivational Interviewing MI) lämpar sig väl för skolhälsovården och erfarenheterna från de många utbildningar som hållits runt om i landet på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut sedan 2006 är mycket goda.

MI är en empatisk, förändringsinriktad, patientcentrerad samtalsmetodik som strävar att öka klientens egen inre motivation till beteendeförändring genom att lägga stor vikt vid att utforska och lösa ambivalens. Behandlaren lyssnar, försöker förstå klientens perspektiv och väntar sig att klienten ska hitta sina egna svar och fatta egna beslut. MI används idag främst för att hjälpa människor att ändra livsstil. Metoden utvecklades ursprungligen i rådgivningsarbete med människor med alkoholberoende. Motiverande samtal till exempel i professionella samtal om skadligt bruk av alkohol, illegala droger, tobaksbruk, skadligt spelande, sexuellt riskbeteende samt för att främja ökad fysisk aktivitet och goda kostvanor och motverka övervikt. Men metoden passar egentligen alltid när man vill stimulera en annan person att ändra sitt beteende utan att väcka motstånd hos henne/honom.  Läs mer


Sommarlov

Äntligen sommarlov! Nu blir det lugnare på hemsidan en tid då de flesta är på semester.

Efter det första informationsbrevet veckan efter påsk så är vi nu 479 medlemmar på hemsidan. Till hösten hoppas vi på ännu fler! Tillsammans bygger vi den bästa hemsidan i Sverige för alla oss som brinner för elevhälsofrågor.  Läs mer


Motiverande samtal

Motiverande samtal är en samtalsmetod för att hjälpa människor att vilja förändra problematiska beteenden och få tilltro till sin förmåga att klara att genomföra förändringen.
Motiverande samtal (engelska Motivational Interviewing, MI) utvecklades som metod på 1980-talet av psykologerna Bill Miller (USA) och Stephen Rollnick (Storbritannien) för att hjälpa lågt motiverade patienter med alkohol- och drogproblem att komma vidare till en förändring.  Läs mer


Webbaserad elevenkät

Barn och unga är en viktig målgrupp men ofta saknas bra hälsodata över denna målgrupp. Samtidigt har skolsköterskorna stor kunskap om hur barn och unga lever och mår men saknar ett verktyg som underlättar för dem att nå ut med denna kunskap. En möjlig väg att ta tillvara denna kunskap är om skolhälsovården skulle använda ett bestämt urval av frågor i sina hälsoenkäter samt ett webbaserat system som kan sammanställa svaren från enkäten.

Detta projekt syftar till att utveckla och testa ett frågeformulär samt ett webbaserat system för insamling av hälsodata. Insamlingen utgår elevhälsoenkäten som eleven fått fylla i inför hälsosamtalet.

På denna sida kan du ta del av arbetet med att utforma elevhälsoenkäten.  Läs mer


Var går gränsen

Nytt skolmaterial om sexuella trakasserier
Var går gränsen? är en skolhandledning som ställer de viktiga frågorna om oss själva, om våra relationer till andra och om den miljö och det samhälle vi lever i. Handledningen innehåller fakta, berättelser, frågeställningar, övningar och diskussionsunderlag för temaarbeten om jämställdhet, kroppslig och själslig integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott. Temaarbeten som i förlängningen kan leda till en mer jämställd skolmiljö befriad från sexuella trakasserier och andra kränkande handlingar.  Läs mer


Mia Törnblom Skandia mentorprojekt

Mia arbetar med ett mentorprojekt på Skandia.
På Skandia har varje medarbetare möjlighet att vara mentor åt en ung person, adepten, i ett år. De ses två timmar i månaden och lägger upp sina möten efter vad de kommer överens om att det är viktigt att prata om. Adepten är en ungdom som står utanför arbetslivet och som är rekryterad via en kommun. Fokus för Skandias mentorprogram ligger på personlig utveckling för både mentorn och adepten. Både mentorn och adepten går på respektive skräddarsydda kurser i personlig ledarskapsutveckling under tiden programmet pågår. Hittills har 200 medarbetare varit mentorer under en fyraårsåperiod.  Läs mer


Sida: Första Föreg. 1 ... 54 55 56 57 58 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

åtgärdsprogram  hälsofrämjande och förebyggande  tillgängliga lärmiljöer  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se