Elevhälsan - Vallentuna gymnasium en framgångsmodell! Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Vallentuna gymnasium en framgångsmodell!

Publicerad: 2007-11-06
Vallentuna gymnasium har c:a 660 elever. Vi har följande program: Bygg, fordon, handel, natur, samhälle (med bl.a. special media och beteendevetare) och individuella programmet. Skolan är indelad i arbetslag och använder tematisk läsning. Vallentuna ligger på gränsen mellan stad och land strax norr om Stockholm.

Vi anser att arbeta för ett gott kamratskap och mot mobbning är en av skolans viktigaste uppgifter. Ett respektfullt förhållningssätt och en humanistisk människosyn måste genomsyra arbetet.

 Vi anser att arbeta för ett gott kamratskap och mot mobbning är en av skolans viktigaste uppgifter. Ett respektfullt förhållningssätt och en humanistisk människosyn måste genomsyra arbetet. För att lyckas måste det ligga hög status i det tänkesättet. Det gäller både bland elever och personal. Man måste också ha många olika infallsvinklar.

Det vi arbetar med är bland annat:
• Kamratstödjarprojektet
• Skolans dag
• Värdegrundsgruppens temadagar
• Livskunskapen med Sex- och samlevnadskurs
• Elevvårdsarbetet
• Övrigt

Kamratstödjarprojektet


Läsåret 99/00 började vi samarbeta med organisationen friends och samtidigt ville ett par elever i sitt specialarbete starta ett kamratstödjarprojekt. Vilken otroligt bra tajming! Friends har sedan dess varje år via sina föreläsningar och utbildning av kamratstödjare hjälpt oss att hålla engagemanget levande.

Vi som jobbar särskilt mot mobbning är dels en grupp elever, som vi kallar kamratstödjare och dels representanter ur personalen, som vi kallar oldfriends.

Kamratstödjarna består av två elever i varje klass, om möjligt båda könen representerade. Deras uppgifter är att var ögon och öron, som friends uttrycker det, för att uppmärksamma tendenser till mobbning och utfrysning. Dom ska också uppmärksamma ensamma elever. Naturligtvis tillsammans med alla andra i klassen! Tillsammans med mentorn arbetar kamratstödjarna för ett gott samarbetsklimat i klassen. Dom väljs ut under senare delen av hösten i åk 1. Friends föreläser och väcker känslor, sedan diskuterar man i varje enskild klass. Eleverna genomför sedan en anonym omröstning och dom som får flest röster tillfrågas. Det är viktigt att klassen har förtroende för dem som väljs. De nyvalda kamratstödjarna får därefter en utbildningsdag och ingår sedan i organisationen

Oldfriends utgörs av två lärare från varje arbetslag, rektor, skolvärdinna, skolsköterska, en mattant ( lunchrasten är en jobbig situation för många) och kurator.

Kamratstödjarna träffas arbetslagsvis med de två lärarrepresentanterna på schemalagda tider några gånger per termin. Lärarna har ansvar för att mötena kommer till stånd. I anslutning till dessa möten träffas Oldfriendsgruppen och går igenom och försöker få en bild av hur elevernas skolsociala situation ser ut. Åtgärder och vem som ska göra vad diskuteras också.
Stormöten med alla kamratstödjare och Oldfriends har vi en till två gånger per termin. Då satsar vi på utbildning i form av rollspel och tips och idéer om hur man kan arbeta förebyggande mot mobbning i sin klass.

Dagen innan höstterminen startar brukar kamratstödjarna i åk 2 och 3 tillsammans med oldfriends smycka skolan. Morgonen därpå finns dom på plats för att välkomna våra nya elever. Vi har också levande musik i centralhallen.

Det är viktigt att vara lyhörd för nya idéer. Varje läsår kommer en ny grupp elever med sina tankar och önskemål. Det kan också tillkomma nya medlemmar i oldfriends. I höst prövade vi tex att göra omval av kamratstödjare i årskurs 2 och 3. De flesta valdes om men några nya tillkom.

Det ligger mer ansvar på lärarna att få till möten än vi tänkte från början. Vi har också mer och mer schemalagt verksamheten. Nu är det en integrerad del av organisationen!


Skolans Dag

Sedan ett antal år tillbaka anordnar vi Skolans dag ett par veckor in på terminen. Det var ursprungligen kamratstödjarnas förslag och projekt. Vi håller till på kommunens idrottsplats.


Vi har brännbollskarneval med utklädningstävling och mycket levande musik. Nytt för i år var en tipspromenad med friendsfrågor som några kamratstödjare ordnat tillsammans med skolans biblotekarie.
Vi är en arbetsgrupp som håller i Skolans Dag. Stort ansvar tar våra idrottslärare som båda är mycket engagerade i kamratstödjarverksamheten. Vår musiklärare ser till att elever står för musiken.

 

Värdegrundsgruppens temadagar

Värdegrundsgruppen startades genom att ett par elever skrev ett välformulerat upprop mot rasism, homofobi och främlingsfientlighet. Dom upplevde att klimatet var respektlöst och tyckte att vi borde diskutera mer värdegrundsfrågor på skolan. Värdegrundsgruppen består av elever och personal och arbetar bl.a. med att anordna en temadag varje termin med inriktning värdegrundsfrågor.

Värdegrundsgruppens arbete stärktes när vi under några år utsattes för en kampanj från Sverigedemokraterna, sedermera nationaldemokraterna. Det blev mycket turbulens men väckte också ett stort engagemang med bl.a. en solidaritetsmanifestation, helt elevinitierad. Samtidigt upplevde en del elever att de blev tystade fast vi försökte vara öppna för diskussion. Det är en svår balanskonst att både reagera mot fördömande och odemokratiska åsikter men samtidigt inte marginalisera dem som uttrycker dem. Vi tror att man måste våga ta diskussionerna.

Några exempel på tema: Riv skolans inre murar, Samedag och Demokrati lokalt och globalt.


Livskunskapen och sex och samlevnadskursen

Redan när skolan startade för 21 år sedan var skolledningen positiv till Sex- och samlevnadsundervisning. Men det var först när sex och samlevnadsarbetet gick från att vara elevvårdens angelägenhet till att lärarna började vara med som det tog fart. Det är nog vår upplevelse som elevvårdare att det arbete man gör måste förankras i den pedagogiska vardagen för att få genomslagskraft.

Sedan många år samarbetar sex och samlevnadsgruppen på skolan tätt med Ungdomsmottagningen, Svenska kyrkan, RFSL och Ungdomens Hus (Nova) som drivs av fritidsförvaltningen i Vallentuna.
Den modell vi har utarbetat finns sedan ett år tillbaka beskriven i Röda tråden (Lafas, Landstinget förebygger aids, metodhandbok i Sexualitet och samlevnad).

Sedan några år tillbaka ingår Sex och samlevnadskursen (10p) i en 50 poängskurs i Livskunskap som alla elever har i årskurs ett eller två. Det ligger ett stort värde i att ha livskunskapen som ett eget ämne. Det ger en tyngd och en helhestsyn på människan som underlättar i det förebyggande arbetet mot mobbning.


Elevvårdsarbetet

Elevvårdsgruppen på vår skola består av skolsköterska, SYV, specialpedagog, skolvärdinna, rektor och kurator.
Vi ser det som vår främsta uppgift att stärka elevernas självkänsla. Naturligtvis i nära samarbete med mentorerna och de övriga lärarna. Kan vi skapa goda möten och relationer till enskilda elever har vi möjlighet att påverka deras roll i gruppen.
Vi arbetar tillsammans med skolvärdinnan en hel del med samtalsgrupper. T.ex. har vi varje vecka på individuella programmet något eleverna har valt att kalla "pratbubblan".

I början av hösten har vi ett inskolningsprogram klassvis med de nya eleverna. Vi träffas några timmar och gör bl.a. en del övningar som syftar till att stärka gemenskapen och gruppkänslan.

Som vi nämnt finns en skolvärdinna på gymnasiet. Hon är en mycket viktig person och rör sig ute bland eleverna på raster men hon är också en länk till elevernas fritid eftersom hon jobbar som fältare i kommunen.

Dessutom ger skolsköterskan eleverna taktil massage, som har en bevisad förebyggande effekt vad gäller våld och stress.


Det pedagogiska arbetet

Det allra viktigaste arbetet mot mobbning sker i det dagliga mötet mellan lärare och elev. Respektfullt förhållningssätt och engagemang från lärarens sida är oerhört viktigt. Vi är imponerad av många lärare på vår skola.


Övrigt

Elevdemokratin är självklart viktig.

Vilken möjlighet personalen har att påverka sin arbetssituation är viktig och hur vi som arbetar förhåller oss till och respekterar varandra.

Alla personalgrupper på skolan är viktiga. Säkert är det massor med medmänsklighet som visas och pågår utan att vi ser det. Tyvärr också motsatsen. Kanske är det i det lilla som det stora sker.

Vi tänker på när en av våra städare hängde en blomma om halsen på en av våra studenter innan han sprang ut. Han var en ensam och olycklig person . Så lycklig han blev när han fick sin blomma! Det visade sig att hon uppmärksammat honom genom åren.
Vi tänker också på ett par av våra vaktmästare som då och då gör oss uppmärksamma på elever som inte verkar må bra.

Den fysiska miljön är viktig. Det var den yttre miljön eleverna ville lägga pengarna på, när Vallentuna gymnasium vann pris för årets friendsskola på gymnasienivå 2006.

Föräldrarna och deras förhållningssätt i de här frågorna är naturligtvis oerhört betydelsefullt. Där skulle vi också kunna utveckla samarbetet.

Vi vill också nämna att Vallentuna skolor har ett nätverk mot mobbning. Personer från olika skolor träffas regelbundet för att inspirera varandra och får också fortbildning. I princip alla skolor i Vallentuna samarbetar med friends

Naturligtvis har vi en handlingsplan för hur vi hanterar mobbning när det ändå förekommer.
Vi har också en trivselbroschyr som ligger ute på olika ställen i skolan. I den står det hur vi arbetar och namnen på kamratstödjarna och oldfriends.

Vi tror att de flesta trivs på vår skola. Målet är naturligtvis att alla ska känna sig trygga. Så vi måste fortsätta att på alla sätt samarbeta och stötta dom goda krafterna. Att ha ledningen med är en förutsättning.
Och vi måste alla ständigt påminnas om och reflektera över hur vi förhåller oss till varandra!

 


annonser

Föreläsare

Ämnen

handledning  förskola  utbildning  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se