Elevhälsan - Elevhälsan - Anna Nygren: Livsstilspedagog och grundare av www.unglivsstil.se Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Anna Nygren: Livsstilspedagog och grundare av www.unglivsstil.se

Anna skriver om hur livsstilen påverkar hur man mår och hur det går i skolan.
Postat 2020-10-27 14:28

Sommartid vs vintertid

Ett ämne som ligger mig extra varmt om hjärtat är hur vår inre kroppsklocka fungerar. Så lite som en timmes förskjutning påverkar oss. Något säkert många kände av  efter helgens omställning till normaltid.

 

Diskussionen om huruvida denna tidsomställning ska slopas är nu uppe på EU-nivå. Beslutet om man ska permanenta sommartid eller normaltid (vintertid) kommer man dock låta de enskilda medlemsländerna avgöra. Olika forum på nätet har nu översvämmats av kommentarer, argument och omröstningar för än det ena och än det andra.

 

Just nu verkar det som att det är en övervikt mot att permanenta sommartiden. Här hittar man argument som att man sparar energi, det är tryggare att vistas ute på kvällarna när det är ljust samt att det är så härligt med långa ljusa sommarkvällar. Man kan rada upp ännu fler argument av samma slag och vända och vrida på dem men det är inte lönt att lägga tid på. Argumentet för att hålla kvar vår normaltid, dvs vintertiden är så starkt och så viktigt för oss att motargumenten inte kommer i närheten.

 

Det viktigaste ljuset för oss människor är morgon- och förmiddagsljuset. När det första ljuset på morgonen träffar den överordnade kroppsklockan, supra chiasmatiska kärnan (SCN), ovanför synnervskorsningen är det en signal om starta dagen. SCN styr över en mängd olika funktioner i både kropp och hjärna. SCN skickar signaler med hjälp av hormoner och nervimpulser till olika delar av kroppen och hjärnan om vad klockan är och vad som ska göras vid olika tidpunkter. Tex utsöndring av tillväxthormon, när vi ska sova, aktiviteter i olika organ mm.  När alla de sakerna sker vid ”rätt” tid och i ett regelbundet mönster mår vi som bäst. När vi helt plötsligt ställer om klockan till sommartid eller utsätts för tex ett jetlag rubbas dygnsrytmen och vi riskerar att få för lite eller störd sömn vilket i sin tur kan leda till stress, depression, hjärt- kärlsjukdom mm.

 

”Med tanke på alla de hälsoproblem som har kopplats till en rubbad dygnsrytm tycker jag att det skulle vara katastrofalt om vi sätter ännu mer press på inre klockan genom att införa permanent sommartid.” Det säger sömnforskare Christian Benedict vid Uppsala universitet.

Med sommartid under vintern missar vi det viktiga morgonljuset. Vi behöver således permanenta normaltiden för att få till en dygnsrytm som gynnar vår hälsa på bästa sätt.

 

Hur skönt det än kan vara att njuta av en lång och ljus sommarkväll så är priset för högt då det har en negativ påverkan på vår fysiska och psykiska hälsa. Hoppas nu bara att våra politiker också förstår att basera sitt beslut på forskning och inte på känsloargument.

Läs mer om dygnsrytmen

Postat 2020-09-03 13:16

Gratis corona-material för elever i åk 6-gy

En del kommer att vara som vanligt i höst medan annat har förändrats, kanske för alltid…

 

Att corona-pandemin har drabbat oss alla, om än på olika sätt och olika mycket är helt klart. Även om barn och unga inte drabbas lika hårt av virusets framfart när det gäller de fysiska symptomen är de helt klart påverkade på många olika sätt.

 

I en studie från Uppsala universitet framgår att corona-pandemin påverkat den mentala hälsan hos unga. I studien såg man en ökning av både sömnproblem, ångest och depression. När allt vänds upp-och-ner blir det tufft för hjärnan, inte minst den hos barn och unga som fortfarande är under utveckling. Hjärnan vill ha det som det alltid har varit och den gillar inte alls förändringar, särskilt inte så omfattande och omvälvande som pandemin inneburit.

 

För att försöka handskas med och förstå en sån enorm förändring som en global pandemi behöver många barn och unga hjälp. Hjälp att få prata om vad som hänt, vad som händer och vad som kanske kommer att hända såväl som hur det påverkat och fortfarande påverkar dem. Att få en möjlighet att diskutera, reflektera och få känna igen sig i andras upplevelser är en viktig del av bearbetningen. Genom att bearbeta sina upplevelser får hjärnan en chans att förstå och hantera det nya. Det i sin tur gör att man kan minska stress, oro, ångest och sömnproblem.

 

För att underlätta det arbetet ute på skolorna har Ung Livsstil och Teamkoncept Education tagit fram ett corona-material för elever i årskurs 6 till gymnasiet. För att alla ska ha möjlighet att låta sina elever få ta del av materialet erbjuder vi det till Sveriges alla skolor helt utan kostnad. Det har möjliggjorts tack vare ett samarbete med Motus Vitae Foundation. Motus är en stiftelse som skapar förutsättningar för elevhälsans personal och pedagoger att främja fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga. 

 

Erbjudandet att ta del av corona-materialet gratis gäller för skolor som tecknar sig senast den 30/9. Prenumeration gäller tom den 30/12 2020. Här kan ni teckna er för er kostnadsfria prenumeration. Följ instruktionen och glöm inte att fylla i rabattkoden.

Postat 2020-03-18 09:20

Corona ger oss tid att ställa om från åtgärdande till förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete

I spåren av Corona-viruset har nu Sveriges gymnasieskolor stängt och all undervisning bedrivs på distans. Lärarna fortsätter att hålla lektioner om än på ett annorlunda sätt. Elevhälsans arbete är inte lika lätt att driva på distans och arbetsbördan kommer troligen att minska till dess att skolorna åter öppnar sina lokaler.

 

Detta kan visa sig vara ett ypperligt tillfälle att ställa om från elevhälsans åtgärdande arbete till det förebyggande och hälsofrämjande arbete som är vårt huvuduppdrag. Den elevhälsopersonal som fortfarande är på skolan har helt plötsligt mer tid över då både bokade och spontana elevbesök minskar och uteblir. Den personal som har milda symptom och kan jobba hemifrån.

 

Denna nyvunna tid kan man nu lägga på att planera höstens systematiska kvalitetsarbete och äntligen komma ifrån majoriteten av akututryckningarna. För att åstadkomma en positiv förändring för eleverna och att förebygga/främja att akuta händelser uppstår behöver elevhälsan en tydlig och välförankrad plan för elevhälsoarbetet.

 

All personal inom elevhälsan runt om i Sverige är väl medveten om att man ska jobba förebyggande och främjande men det är främst två saker som gör att vi inte kommit dit fullt ut ännu, trots att det lagstadgades redan 2010. Något som Skolinspektionen också uppmärksammat i sina rapporter.

  • För det första är tidsbristen ett hinder. Det åtgärdande arbetet har tagit allt för mycket tid och gör så fortfarande.
  • För det andra så erbjuds inga färdiga lösningar på hur man ska utföra det systematiska kvalitetsarbetet, bara att det ska göras och vad som ska göras.

Kanske befinner vi oss just nu i en tid där vi möta upp båda dessa behov.

 

Så vad innebär det då att jobba systematiskt?

Enligt Skollagen ska elevhälsan bidra till ett gott skolklimat och skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Skolan måste möta elevernas behov och tillgodose att eleverna är motiverade och har lust till lärande. För att säkerställa vilken typ av insatser som krävs behöver man mäta hur eleverna mår och hur de har det i skolan för att veta vilka insatser som elevhälsan behöver jobba vidare med i skolan.

 

Att kontinuerligt och systematiskt följa upp elevhälsans arbete är ett led i att ständigt utveckla elevhälsans arbete. Begreppen kontinuerligt och systematiskt innebär att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på långsiktig utveckling. Varje huvudman och varje skolenhet måste därför hitta sina former och rutiner för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är alltid densamma, att identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen. Eftersom skollagen lyfter fram att elevhälsan ska ”stödja elevens utveckling mot målen” innebär det att elevhälsan ska följa upp hur dess arbetsinsatser skapar förutsättningar för eleverna att uppfylla både skolans kunskaps- och värdegrundsmål. (Skolverket, Elevhälsans uppdrag sid.17)

 

Från och med den 27/3 släpper vi vår steg-för-steg-manual ”Systematiskt kvalitetsarbete för hälsa och lärande”. Materialet bygger på Skolinspektionens och Skolverkets rekommendationer om att planera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet utifrån elevernas frisk- och riskfaktorer, vara mål- och resultatstyrt, utvärderas och analyseras etc.

 

Utöver manualen får man tillgång till alla våra livsstilsmaterial för arbete och fördjupning inom olika livsstilsfrågor som t ex sömn, stress, skärmar, sociala medier, ANDT etc. Här finns bildspel, handledningar, övningar, testverktyg för lägeskoll mm. Det systematiska kvalitetsarbetet involverar all personal och alla elever. Arbetet genomförs av elevhälsan och lärarna tillsammans och man når alla elever, något som forskningen visat ger ett bättre resultat för både hälsa och lärande.

 

Ni som vill titta på hur materialet är uppbyggt mejlar till info (at) unglivsstil.se och ber om en endags-inloggning för SKHL. Vi kommer även att ha ett introduktionserbjudande under vårterminen och ett specialpris för medlemmar i elevhälsan.se.

 

Initialt finns materialet tillgängligt för gymnasiet men det kan med fördel även användas på högstadiet. Vi jobbar vidare med materialet för låg- och mellanstadiet under vårterminen. Det blir samma upplägg men de delar som används för t ex insatser/åtgärder ska målgruppsanpassas innan vi släpper dessa.

 

Om vi kan få till stånd ett systematiskt kvalitetsarbete på skolorna till höstterminens start kan vi bidra till att minska den psykisk ohälsan hos elever.

Postat 2019-10-02 13:44

Hjärnan utvecklas genom relationer och socialt samspel

Vid konferensen Popcornhjärnan den 23/9 hade jag förmånen att lyssna till barnpsykiatriker Hassan Jaghoory. Han pratade om vad barn behöver och vad vi behöver ge dem och hjälpa dem med för att de ska kunna hantera livet och njuta av livet, som han uttryckte det.

 

Barn behöver utvecklas i tillsammans med sina föräldrar. Barnet ger uttryck för ett behov, föräldern tolkar och svarar på barnets behov och stegvis sker utvecklingen parallellt. För att barn, och ungdomar, ska utvecklas så att de ska kunna handskas med livet krävs alltså närvaro, umgänge, möten, att vara tillsammans ­– att ta sig tid.

 

Den del av hjärnan som mognar sist hos oss människor är pannloben. Den är mycket viktig för oss i det sociala samspelet med andra människor. Troligen påverkas utvecklingen av pannloben mer av vår omgivning än av våra gener. Att få den träning som krävs för att kunna umgås med andra, fungera i sociala sammanhang i skola, på jobb och fritid är alltså grundläggande och det krävs tid, mycket tid.

 

Hassan Jaghoory pratar om the Golden Age, åren mellan 13 och 23 där en sorts omprogamering sker i hjärnan inför vuxenlivet med social och emotionell utveckling i fokus. Här läggs grunden för hur hjärnan ska hantera vuxenlivet på alla olika plan enligt Jaghoory.

 

Jaghoory menar att när man ägnar sig åt överdrivet dataspelande och användande av sociala medier, youtube etc blir detta automatiserat för att hjärnan ska spara energi. Det innebär i sin tur att kopplingen mellan pannloben och limbiska systemet, känslocentera, minskar eller till och med upphör. Man blir dissocierad från sina känslor. Limbiska systemet reglerar olika stämningslägen och den sociala anpassningsförmågan. Obalans mellan limbiska systemet och andra områden i hjärnan ligger ofta bakom psykiska problem.

 

Kanske är det för att livet känns svårt och ogripbart som man flyr in i sina skärmar och slipper känna. Man hamnar då i en ond spiral där det blir ännu svårare att förstå och handskas med sina känslor eftersom man får mindre tid för umgänge vilket är vägen till att lära sig att handskas med sina känslor. 

 

Vad barn och unga behöver för att hantera livet och njuta av det är egentligen simpla och självklara saker så varför ser vi då denna ökning av barn och unga som mår dåligt? Under de tio senaste åren har antalet tio- till sjuttonåringar som fått psykofarmaka ökat med 100%. (AH 141). Under samma period har ungas sömnproblem ökat med 500%. Enligt Hassan Jaghoory är det inte bara den tid som skärmarna ”stjäl” från grundläggande behov som ger negativa effekter. Han säger att t ex dataspelande ger minskad vit hjärnsubstans och att de nätverk som skapas i hjärnan genom dataspelande inte har något värde för inlärning och i det verkliga livet.

 

  • Barn behöver sova och de behöver mycket sömn eftersom de växer och utvecklas.
  • Barn behöver tillräckligt med näring för både kroppen och hjärnan, särskilt viktigt eftersom de växer och utvecklas
  • Barn behöver röra på kroppen för att utveckla balans, kondition, bygg upp muskler och koordinationsförmåga. De ska inte sitta stilla mer än ca 25 minuter i sträck
  • Barn behöver mycket tid för att umgås med sina föräldrar, eller andra vuxna, samt med sina syskon och kamrater för att utveckla den sociala förmågan.
  • Barn behöver vila och återhämtning mellan pass av träning/inlärning för att kunna

skapa ny energi för att kunna träna igen. Vilan och återhämtningen är lika viktig som själva träningen.

 

För att hinna med det som krävs för att skapa förutsättningar att handskas med livet och att kunna njuta av livet finns det inte mycket tid att lägga på skärmar. Det är den enkla matematiken. Vi måste börja räkna baklänges. Först se till att de grundläggande behoven tillgodoses och den tid som blir över kan vi lägga på skärmar förutsatt att de:

  • inte sitter stilla mer än 25 minuter
  • att de stänger av mobil, dator och surfplatta 1-2 timmar innan de ska sova
  • att mobilen är avstängd på natten

 

 

Istället för att fastna i diskussionen om huruvida det är bra eller dåligt med skärmar, hur mycket tid som är lagom etc så bör fokus ligga på att ge barn och unga vad de behöver! Något vi kan bidra med från skolan är att sprida kunskap till både elever och föräldrar samt ge eleverna möjlighet att diskutera och resonera kring livsstil, hur man mår, vad som är ok, när och var man kan söka hjälp etc. samt vad man kan göra för att må så bra som möjligt.  Målet är som sagt att de ska lära sig att handskas med vuxenlivets utmaningar och kunna njuta av livet så mycket som möjligt. Inget kommer från luften, säger Jaghoory. Det ligger hårt arbete bakom att skapa individer som kan handskas med livet.

 

I maj lanserade vi våra material Pubertet och Tonårshurmör och hormoner.  Syftet med materialen är just att eleverna ska få förståelse för vad som händer i deras kroppar och hjärnor under den omvälvande tonårstiden. De får en chans att resonera och diskutera viktiga frågor i grupp/klass och de får de även reda på vad de behöver för att det ska må så bra som möjligt och för att det ska gå så bra som möjligt för dem i skolan. Vill ni titta på våra material är det bara att skriva ”endagsinlogg” samt vilket datum det passar er att logga in.

Postat 2019-05-28 06:30

Skärmar, försämrad inlärningsförmåga och förvirring i känslorna

I januari i år skrev jag ett blogginlägg på elevhälsan.se om popcornhjärnan. Det inlägget har haft över 100 000 läsare så intresset för hur hjärnan påverkas av skärmar verkar stort varför jag nu går lite djupare in i ämnet.

 

Vår hjärna är plastisk, dvs förändringsbar. För varje sak vi gör, varje minne vi tar fram, varje tanke vi tänker så utvecklas hjärnan och byggs om. Vi utvecklar vår förståelse för världen, oss själva och för andra. För att bygga kunskap krävs att man kan sätta saker i ett sammanhang, associera och knyta ihop trådarna till en väv. Ett bra exempel är att läsa en bok. Det ger oss bitar, sekvenser som leder vidare och det ger mening, ett sammanhang. Det är vad Susan Greenfield, hjärnforskare vid Oxford University, kallar ”movement of the brain”. När man googlar eller använda appar får man brottstycken och bitar av information utan koppling till varandra och det ger liten eller ingen förståelse.

 

Detta hoppande och poppande som skärmar, googlande och appar ger är mer fragmenterad uppmärksamhet som bidrar till ett kortare fokusspann. Man kan också se en ökad risktagning hos barn och unga med mycket skärmtid. I tonåren har man en ökad utsöndring av dopamin vilket minskar aktiviteten i pannloben; den del av hjärnan som ska tänka klart, analysera och säga stopp när vi är på väg att göra något tokigt. Extra problematiskt blir detta då tonåringarnas pannlober ännu ej är fullt utvecklade (mogna).

 

Med en fragmenterad uppmärksamhet och kortare fokusspann är det svårt att sitta stilla i skolan och fokusera på en sak i taget, vilket är vad som förväntas av eleverna. När de inte kan uppfylla detta är risken inte bara att de missar utveckling och utbildning utan också att vuxenvärlden känner ett behov av att diagnostisera detta avvikande beteende och kanske till och med medicinera det. Det är inte möjligt att med säkerhet säga att den ökade förskrivningen av ADHD-medicin är kopplad till ett ökat antal unga med ADHD eller att man är bättre på att ställa diagnos idag. Kanske skulle en del av dessa barn ha ordinerats skärmfri tid istället för Ritalin?

 

Att mötas IRL eller AFK (in real life , away from keybord) istället för i t ex sociala medier eller via datorspel påverkar oss på olika sätt. I verkliga möten tolkar vi tillgänglig information från alla våra fem sinnen med medan vi får förlita oss till syn och eventuellt hörsel när vi umgås i den tvådimensionella världen. Det vi kommunicerar med ord är ca 10% av kommunikationen. Om vi bara använder tangentbordet missar vi kroppsspråket som står för ca 55% och rösten som är ca 35% av kommunikationen. Det som också går förlorat är information vi tar in via ögon och näsa; små förändringar i pupillerna och signaler vi får från feromoner. Vi missar också kroppskontakten, ett handslag, en hand på axeln eller en kram.

 

För att den unga hjärnan ska utvecklas behöver den uppleva och träna i verkliga livet. Att möta andra, se det sociala spelet, tolka människors beteenden och avsikter. Det ger kunskap om hur man ska bete sig, vilka konsekvenser olika beteenden kan få osv. Det är nödvändigt för att bli duktig på att umgås, att vara människa. Våra barn och unga är lite av en försöksgeneration. Vi vet att deras hjärnor förändras men vi vet inte ännu vad det kommer att innebära.

 

Den 23/9 har du möjlighet att få veta mer om hur hjärnan påverkas av skärmar samt hur det i sin tur påverkar inlärningsförmågan och känslolivet. Konferensen Popcornhjärnan kan vara den viktigaste och mest aktuella konferensen hösten 2019. Läs mer och boka din plats här.

Medlemmar i elevhalsan.se kan boka sin plats med boka-tidigt-rabatt till och med den 30/6. Är ni fler än tre personer från samma skola/arbetsplats kan ytterligare rabatt erhållas. Mejla för en prisuppgift. Ange elevhälsan.se vid bokning. 

digital stress elevhälsa elevhälsan frisk och riskfaktorer förebyggande och hälsofrämjande föreläsningar hjärnan hjärnan i skolan hälsa inlärning lärande Psykisk hälsa Psykisk ohälsa psykiskohalsa Skärmar
Postat 2019-04-08 16:26

Psykisk hälsa på schemat?

Aldrig har det förebyggande arbetet varit viktigare. Våra elever rör sig för lite, äter för onyttigt, sover för lite och spenderar allt mer tid framför skärmar, något som återigen bekräftas av bland annat Pep-rapporten 2019 samt Anders Hansens bok ”Skärmhjärnan”. Man ser skillnader mellan pojkar och flickor samt mellan olika socioekonomiska grupper. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och är därmed skyldig att se till att samma möjligheter till god fysisk och psykisk hälsa ges till alla individer och grupper, oberoende av vilka möjligheter och resurser hemmet kan ge.

 

Oavsett om man tror på de rapporter som visar att den psykiska ohälsan ökar hos barn och unga eller om det är kraftigt överdrivet, något som Anette Wickström och Sofia Kvist Lindholm forskningsrapport visar, så är många barn och unga som behöver hjälp med sin livsstil. Om detta kan det väl inte råda något tvivel längre. Det spelar ingen roll om barn och unga söker sig till BUP på grund av psykisk ohälsa eller bristande livsstil. Har de tagit det steget så behöver de hjälp.  

”Om vi ska kunna vända och stoppa tillströmningen till BUP, då måste vi komma in tidigare och just jobba med livsstilen…” Det säger Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare SKL, i en intervju med SVT den 5/3 2019. –Att jobba förebyggande med livsstilsfrågor kan minska upplevelsen av ångest och depression, det visar forskningen, säger hon.

 

När våra elever får klart för sig hur viktigt det är att tillgodose de grundläggande behoven och vad det faktiskt innebär i antal timmar i sängen, med fysisk aktivitet och med skärmar samt vad och hur mycket man ska äta och dricka ökar deras chanser att göra bra val.

 

Genom de val man gör bygger man sig en grund att stå på. Ju stabilare den är desto bättre mår man och desto bättre går det i skolan. Huvudansvaret för detta byggande ligger på vårdnadshavarna men skolan har som sagt ett kompensatoriskt ansvar att ta hand, stötta och hjälpa dem i vars hem detta brister.

 

Det här bygget kräver att man varje dag tar flertalet beslut. När man ska kliva upp, när man ska gå och lägga sig, hur mycket och när man ska röra på kroppen, vad och när man ska äta och hur mycket tid man ska ägna åt skärmar. Det är ett ständigt pågående arbete. Elever som svajar hit och dit kommer inte att få med sig lika mycket av det som förmedlas i skolan. Det är först när eleverna står stabilt som de kan tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Genom att hjälpa dem till stadiga, stabila fundament att stå på har de möjlighet att nå de uppsatta kunskapsmålen. Då ökar elevernas chanser till både psykisk och fysisk hälsa och även till framtida möjligheter inom både studier och arbete. Det är lätt att tänka att det kompensatoriska arbetet med elevernas förebyggande psykiska och fysiska hälsa helt ska vila på elevhälsan men så är inte fallet. Detta är något som all personal på skolan behöver jobba med. Det finns till och med inskrivet i de övergripande målen för både grund- och gymnasieskolan. 

 

 

Den 14/5 anordnar Elevhälsan.se en inspirationsdag om psykisk hälsa. Där kommer några av experterna att prata om hur man kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande mot bättre psykisk hälsa. Jag är en av experterna som fått äran att bli inbjuden att prata om detta viktiga arbete. Jag kommer bl a att prata om hur det förebyggande arbetet i klassrummet kan se ut. Läs mer om dagen och boka er plats här. 

Hoppas vi ses! :) 

Postat 2019-01-10 08:00

Popcornhjärna

Begreppet popcornhjärna, som nu börjar figurera i medierna, beskrivs bland annat i en artikel i Österbottens tidning. Där förklarar psykiatrikern och barnpsykoterapeuten Hassan Jaghoory vid Åbo Akademi vad som händer när man hoppar mellan olika aktiviteter vid skärmen och i snabbt tempo växlar fokus. När hjärnan stimuleras på det sättet blir det en belastning för uppmärksamhet och koncentration. ”Hjärnan poppar omkring i tusen tankar hit och dit”, säger Jaghoory. Han beskriver den nya tekniken som en tsunami för ungdomars hjärnor där många klarar sig väldigt bra men en del drunknar i flödet.

 

Att låta hjärnan matas av intryck via skärmar aktiverar belöningssystemet utan någon egentlig ansträngning och det tycker hjärnan är toppen. Vårt belöningssystem är till för att ge oss belöningar i form av dopamin när vi gör något som säkrar vår överlevnad, t ex sover, hittar mat, fortplantar oss. Precis som droger och alkohol kan enkla snabba belöningar från skärmen skapa ett beroende. Man vill bara ha mer men kickarna ger inte längre samma effekt så man ökar ”dosen” för att få samma sköna dopamindusch.

 

Det känns också toppen för hjärnan när man kan få belöningskickar utan ansträngning eftersom hjärnan helst inte vill slösa med energi. Skillnaden mellan den passiva skärmbelöningen och den mentala ansträngning som krävs för att t ex lära sig något i skolan blir desto större och risken är att barn och unga upplever allt som inte ger snabba kickar som tråkigt, jobbigt och ointressant.

 

Att hoppa mellan olika saker på skärmen skapar hjärnstress. Vi är olika tåliga och rustade för att handskas med stress, en del klarar det bättre och andra sämre. Mycket skärmtid kan innebära en ökad risk för depression vilket bl a Jean Twenge, San Diego University, påvisar i sin sammanställning av enkäter från en halv miljon amerikanska tonåringar. Hon såg ett samband mellan skärmtid och depression, självmordstankar och självmord hos tonåringar. Tidigare forskning inom området visar att personer som spenderar mindre tid vid skärmar tenderar att vara lyckligare och mindre ensamma.

 

 

Åren från födseln upp till 3 års ålder samt för ungdomar mellan 13 och 23 benämns som ”Golden time” och dessa perioder är mycket viktiga för hjärnans utveckling. För lite sömn eller för mycket passiv skärmtid kan till och med hämma hjärnans utveckling. Att lära sig sociala koder, empati och att handskas med känslor är en del av utvecklingen och det krävs att man interagerar med andra människor för att lära sig att umgås med andra. I samma takt som skärmtiden ökar minskar tiden för social samvaro och det kan öka risken för att man får svårare att förstå och handskas med sina och andras känslor samt att den empatiska förmågan minskar. En ond cirkel kan skapas där man får svårt att fungera med andra och då istället väljer mer tid vid skärm där man kan gömma sig.

 

Den nya tekniken kan både tillföra, störa och förstöra och det gäller att vi lär oss och våra barn när den gör vad. Man behöver även ha en förståelse för att vi lever i ett modernt och högteknologiskt samhälle men att vår hjärna inte utvecklats i samma takt. Vår hjärna är i princip identisk med hjärnan hos en Cro Magnonmänniskas, dvs någon som levde för ca 40 000 år sedan. Om vi jämför vad våra förfäders hjärnor utsattes för gällande intryck med hur en vanlig dag ser ut 2019 är det lättare att förstå varför våra hjärnor ibland blir överbelastade och framför allt varför det kan bli tufft för våra barns och ungas hjärnor som inte är färdigutvecklade.

 

Genom att anamma lite mer av våra förfäders livsstil kanske vi kan öka den psykiska hälsan. Naturen har en lugnande och återhämtande effekt på hjärnan. Särskilt hippocampus, som står för bland annat minne och inlärning, mår bra av t ex en skogspromenad. Att sova när det är natt och vara vaken när det är dag ger stabilitet för dygnsrytmen och kroppsklockan vilket ger vinster både för den fysiska och den psykiska hälsan. Cro Magnongmänniskan hade inga skärmar utan var högst närvarande i nuet, de levde IRL och deras överlevnad hängde på att lära sig att läsa av andra människor. 

Sluta poppa - börja chilla! Det gillar hjärnan :) 

http://unglivsstil.se/ungdomar/skarmar/depression-och-skarmar/

http://unglivsstil.se/ungdomar/hjarnan/hjarnvila/

http://unglivsstil.se/ungdomar/hjarnan/hjarnans-utveckling/? 

allmänna råd elevhälsa elevhälsan frisk och riskfaktorer förebyggande arbete förebyggande och hälsofrämjande hjärnan i skolan hälsa hälsofrämjande arbete hälsofrämjande och förebyggande Psykisk hälsa Psykisk ohälsa psykiskohalsa Psykologisk motståndskraft självmord skola sömn
Postat 2018-08-21 17:42

Ökad förskrivning av ångestdämpande läkemedel till barn och unga

Under perioden 2006-2013 ökade förskrivningen av ångestdämpande läkemedel till barn och unga med 22%. Ca 100 000 barn och unga mellan 0 och 24 år ges benzodiazepiner och liknande medel och en tredjedel av dem använder dessa medlen i mer än sex månader. Detta är i strid med både nationella och internationella rekommendationer. Rekommendationen är att medlen ska ges till vuxna och helst bara mellan två och fyra veckor. Detta då preparaten är beroendeframkallande och kan ge allvarliga biverkningar som t ex glömska och mardrömmar.

 

Anna Sidorchuk, epidemiolog vid barn- och ungdomspsykiatriska forskningsenheten på Karolinska institutet, menar att det är alarmerande och att den skadliga förskrivningen borde undvikas.

 

Amygdala, den lilla mandelformade strukturen i hjärnans inre, spelar en stor roll för känslor som rädsla, ängslan och oro. Ångest, rädsla och oro förknippas med tillgången av serotonin i amygdala. Serotonin är en av många olika  kemiska budbärare (signalämne/neurotransmittor) som krävs för att hjärnans celler ska kunna kommunicera. Med så kallade SSRI-preparat ökas tillgången på serotonin i Amygdala, något som kan ge minskad ångest. Detta är inte alltid fallet då man i senare forskning även sett att höga nivåer av serotonin kan ge upphov till ångest. Om det senare är fallet skulle SSRI-preparat kunna förvärra symptomen av ångest. http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2015/07/Overaktivt-presynaptiskt-serotoninsystem-vid-social-fobi/

 

Neuropsykolog Åke Pålshammar beskriver hur SSRI fungerar. SSRI står för Selective Seretonin Reuptake Inhibition. Genom dessa preparat kan man få serotoninmolekylerna att stanna kvar längre i synapsklyftan (överföringen mellan två hjärnceller). De får därmed en längre verkan. Problematiskt är dock att serotonin har andra effekter på hjärnan och man påverkar inte bara känsloläget genom användning av SSRI. I en växande hjärna blir det än mer komplicerat pga.utvecklingsförändringar och ändrad känslighet under hjärnans mognad.

 

Rekommendationen för personer under 18 år är att främst ge behandling, inte läkemedel. Ångesttillstånd kan ses som en överaktiv amygdala. Genom t ex KBT kan man minska aktiviteten i amygdala och då minskar även ångest, rädsla och oro. Att jobba förebyggande och hälsofrämjande är en viktig del i att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga. Vi behöver ge mer utrymme i skolan för att förmedla kunskap om och verktyg för psykisk hälsa. Att få lära sig om hur kroppen och hjärnan fungerar, vad man själv kan göra, hur och var man söker tidigt hjälp är nödvändigt om vi ska vända ohälsotalen hos våra elever. Särskilt viktigt idag då vi ser att stressen hos eleverna ökar, mer tid läggs på skärmar och tiden till det tas från bl a sömn och rörelse. Riktlinjerna om att öka användning av digitala verktyg i skolan kräver att vi hittar nya vägar för att inte ytterligare spä på den psykiska ohälsan.

 

 

Under en heldag i oktober finns möjlighet att höra mer om bland annat amygdala, stress, skärmar samt hur man kan jobba förebyggande för ökad psykisk hälsa hos elever i en digital värld. Ordinarie pris för konferensdagen Skärmar, stress och hälsa är 2790 kronor men som medlem i elevhälsan.se gäller boka-tidigt-priset 1990 kr ända fram till och med den 21/9. Ange elevhalsan.se i er anmälan så får ni rabatten. Moms tillkommer. Läs mer om programmet och föreläsarna

 

 

 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7014963

 

Postat 2018-01-01 18:25

Skärmar, stress och återhämtning

Våra elever spenderar allt mer tid med mobil, surfplatta och dator, inte minst i skolan. Skärmarna är en del av elevernas vardag och de är här för att stanna.

Det finns naturligtvis fördelar med detta; att utjämna skillnader i digital kompetens mellan pojkar och flickor samt mellan elever med olika bakgrund, och hemförhållanden, en förändrad syn på kunskap, utveckling av kritiskt tänkande, anpassning till arbetslivet mm.

Det kan dock bli många timmar framför dator, surfplatta och mobil och antalet timmar med skärm i skolan ska dessutom läggas ihop med elevernas skärmtid utanför skolan. När skärmtiden ökar blir också frågorna fler om vilken påverkan skärmarna kan ha. Många efterlyser också forskning kring vad det ökade skärmbruket kan ha för effekter på elevernas hälsa och skolresultat.

Skolan ska vila på vetenskaplig grund men än en gång känns den forskning man vänder sig till när det gäller skärmanvändning ensidig. Det finns flera studier och rapporter som stöder tanken på en-till-en i skolan men vad säger forskningen om eventuella risker och negativa konsekvenser av den ökade skärmtiden?

Mari Hysing och hennes forskarkollegor har tittat närmare på relationen mellan skärmar och sömn. I sin studie Sleep and use of electronic divices in adolescensce: results from a large population based study kom man fram till att det finns ett negativt samband mellan mycket skärmtid och lång insomningstid och förkortad sovtid. I sin slutsats skriver Hysing: Use of electronic divices is frequent in adolescence, during the day as well as at bedtime. The results demonstrate a negative relation between use of technology and sleep, suggesting that recommendations on healthy media use could include restrictions on electronic divices.

Någon som kopplat skärmtid till psykisk ohälsa är Jean Twenge, San Diego University. Hon och hennes kollegor har granskat enkäter med frågor om depressionssymptom från över en halv miljon tonåringar. Tre, fyra eller fem timmar skärmtid per dag ökar risken signifikant för självmordsförsök, tankar på självmord och allvarlig depression enligt Twenge.

Sara Thomée, Sahlgrenska intstitutionen Göteborg, forskar kring IKT (informations- och kommunikationsteknik) kopplat till stress, sömnproblem och depression. Hennes avhandling från 2012 visar att intensivt användande av skärmar kan kopplas till både stress, sömnproblem och psykisk ohälsa. –En slutsats är att det förebyggande folkhälsoarbetet även bör ge råd för hälsosam teknikanvändning, säger forskaren Sara Thomée.  

 Att sömn och skolresultat hänger ihop såg också Cristian Benedict i sin studie från 2014.  20 000 högstadie- och gymnasieelever ingick i studien och Benedict såg ett starkt samband mellan att sova sju, eller färre än sju timmar, per natt och att ha underkänt i ett eller flera ämnen. I sin sammanfattning skriver han: Our findings indicate that reports of sleep disturbance and short sleep duration are linked to academic failure in adolescents.

Med införandet av en-till-en behöver skolan tillgodose elevernas behov av återhämtning för att kompensera den ökade skärmtiden. Eleverna behöver dessutom få kunskap om hur skärmarna påverkar hur de mår och hur det går för dem i skolan. Skärmarna i sig är inte farliga, det är när skärmtiden går ut över de grundläggande behoven som de negativa konsekvenserna visar sig. Skärmar kan tillföra, störa eller förstöra, det gäller att lära sig när de gör vad och hur man ska förhålla sig till dem för att må så bra som möjligt och för att det ska gå så bra som möjligt i skolan.

Eftersom detta är ett så angeläget och aktuellt ämne anordnar Ung Livsstil en konferens om skärmar, stress och återhämtning. Här får deltagarna vetenskapliga fakta om skärmar, stress och skolresultat samt konkreta och handfasta tips och verktyg för att kunna erbjuda eleverna återhämtning och balans. Detta som ett led i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan.

Läs mer om föreläsarna, innehållet och boka-tidigt-rabatten.  

Postat 2017-11-05 10:52

Lyckade skolresultat är en framgångsfaktor

Att lyckas i skolan ökar chanserna för fortsatta studier och arbete. Det förbättrar även möjligheterna för psykisk och fysik hälsa. Att hjälpa eleverna att lyckas i skolan är således en viktig uppgift för oss som jobbar med barn och unga.

 

Utmaningen är nog idag ännu större än tidigare då vi ska konkurrera med så mycket annat som eleverna föredrar framför undervisning. Youtube, messenger, snapchat mm pockar ständigt på elevernas uppmärksamhet. Det verkar som att det alltid finns något annat som är mer intressant än det som händer på svensk- matte- eller samhällskunskapslektionen. Det är också oftast mobilen eleverna vänder sig till när de upplever att det som sker i klassrummet är otydligt eller för svårt för dem. När risken att misslyckas finns kommer inte hjärnan att tilldela den energi som krävs för fokus och koncentration. Uppgiften väljs bort och man ägnar sig i stället åt något man behärskar, t ex mobilen. Motivationen sjunker, engagemanget uteblir och därmed även lyckade skolresultat.

 

Genom att vända sig till psykologi- och hjärnforskningen kan man förstå mekanismerna bakom motivation, engagemang och inre driv. Vilka strukturer och processer är inblandade och vilka individuella skillnader kan man se? Vad kan påverka förmågan till inlärning, fokus och minne och hur kan man öka elevernas motivation? Här finns mycket att hämta om man vill öka elevernas chanserna till måluppfyllelse i skolan.

 

Intresset för att ta in neurovetenskapen i skolan har glädjande nog ökat. Allt fler, både lärare, elevhälsans personal och elever, vill förstå hur inlärning går till inne i hjärnan. Med den kunskapen får vi nya verktyg att jobba med i skolan, både när det gäller pedagogik, individualisering och måluppfyllelse. Hur vi lär ut i skolan ska vila på vetenskaplig grund och genom att ta in neurovetenskapen i skolan förbättras förutsättningarna för att eleverna ska nå målen.

 

Kan feedback hjälpa oss att få mer motiverade och engagerade elever? Var sitter motivationen och vad kan öka den? Hur hänger känslor och drivkrafter ihop och hur kan man nå alla individer i klassrummet? Det och många andra frågor kommer att avhandlas under en skolkonferens den 8 januari i Uppsala. Fyra föreläsare är inbjudna att prata kring sina expertområden; Åke Pålshammar, Alva Appelgren, Beppe Singer och Magnus Blixt.

 

Konferensen vänder sig till skolpersonal som är intresserad av att få mer kunskap samt nya verktyg och metoder för att öka engagemanget och motivationen hos eleverna.

 

För elevhälsans medlemmar, samt för personal på de skolor ni jobbar, erbjuds ni att delta till rabatterat pris. Skicka ett mejl för att få en prisuppgift, ange ”elevhälsan.se”. i meddelandefältet. Erbjudandet gäller till och med den 25/11, efter det bokar ni till ordinarie pris.

 

I priset ingår heldagskonferensen med lunch och fika. Läs mer om programmets innehåll och lyssna på när föreläsarna själva berättar om sina föreläsningar.

 

Varmt välkomna!

hjärnan i skolan lärande skola
annonser

Föreläsare

Ämnen

hälsofrämjande och förebyggande  extra anpassningar  tillgängliga lärmiljöer  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se