Elevhälsan - Elevhälsan - Anpassa skolan - podden



 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Anpassa skolan - podden

Välkommen till en ny intressant Podcast. Här får du lära dig konkreta tips hur du som lärare kan anpassa skolan för alla elever med funktionsvariation. Vi ger tips och råd kring anpassningar i klassrummet, bemötande, relationer, elever med psykisk ohälsa, undantagsbestämmelsen, problematisk skolfrånvaro, dokumentation etc. Vi släpper ett podavsnitt varannan vecka. Maila oss gärna med frågor: anpassaskolan@gmail.com.
Postat 2020-10-18 17:45

Tipsen vi aldrig fick när vi började som lärare. Del 1

Hej.

Nu är det dags för terminens första avsnitt!

Här kommer de tips och råd vi önskade att vi själva fått när vi började som lärare.
Del 1/2.

=> Kalender
=> Elevhälsan
=> Betygsättning
=> Skolans skelett
=> Förtroendekapital och fyrkantighet
=> Elever utanför mallen

Lyssna här -> Tipsen vi aldrig fick när vi började som lärare. Del 1

Vänliga hälsnigar

Cicci & Jimmy

Postat 2020-05-24 11:35

Vi önskar oss andra elever.

Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?
En fördjupad nylägesanalys av en gymnasieskola.

Vi sammanfattar rapporten från forskningsinstitutet Ifous (feb 2020).

Trots en treårig insats från Skolverket, Samverkan för bästa skola, så sjönk andelen elever med gymnasiexamen varje år på ett program på gymnasieskolan. Varför?

Utvecklingsområden utifrån analysen:
– Ansvar för elevens lärande och relationen till eleven.
– Synliggöra och kontinuerligt utveckla undervisningens kvalitet.
– Bedriva långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

Mest anmärkningsvärt enligt oss var att analysen visade att:
Man önskade i princip andra elever istället för att utgå från de elever man har.

Vi finns nu på https://www.patreon.com/anpassaskolan, om ni vill stötta oss där uppskattar vi det otroligt mycket. 

Vi kommer fortsätta våra diskussioner från avsnitten. Vi kommer även att bjuda på live-sändningar, där ni kommer kunna ställa frågor till oss eller vår gäst direkt. Hoppas det ska unna vara ett ställe där skolpersonal, vårdnadshavare och alla andra som har skolfrågor ska kunna få direkt kontakt med oss och andra patroner. 

Länk till rapporten:
www.ifous.se/app/uploads/2020/0…nulgesanalys-H.pdf

Avsnitt 28 -> https://anpassaskolan.com/podcast/

Vi hörs snart igen!

Cicci & Jimmy

Postat 2020-03-06 17:59

Nytt avsnitt! "fråga hur vi mår, inte hur det går"

Skolkurage -"Fråga hur vi mår, inte hur det går"

Vi sammanfattar en rapport från organisationen Maskrosbarn (2019)

En stor grupp av elever i skolan är gruppen som växer upp med föräldrar som har missbruk, psykisk ohälsa eller ett våldsamt beteende.
Det uppskattas att det är ca 5-6 elever i varje klass som lever i utsatta hemförhållanden. Dessa elever kan bli en riskgrupp om de inte får rätt stöttning.

Vi går igenom hur du som personal i skolan kan upptäcka, bemöta och hjälpa dessa elever.

Elevhälsans roll
Sekretess
Relationens betydelse
Samarbete med externa aktörer (socialtjänst, BUP, polis etc)
Överlämning mellan stadier
Feltolkningar av beteende och symtom
Ansvar och resurser

Utifrån rapporten ger vi er råd vad dessa elever vill ha av skolan.

Avsnitt 27->https://anpassaskolan.com/podcast/

Länkar:

vuxen.maskrosbarn.org/wp-content/upl…porten-här.pdf

https://vuxen.maskrosbarn.org/…/Lärarmaterial-för-att-upptä…

vuxen.maskrosbarn.org/wp-content/upl…askrosbarn.pdf

vuxen.maskrosbarn.org/offentlig-sekt…porter-bocker/

Postat 2020-01-06 01:11

Lärarstudentpodden och 2019.

Nytt år!

2019 var ett år där vi fick vara med och göra massor av saker som vi uppskattar och utvecklar oss. Vi fick besöka podcast, föreläsa och spela in nya avsnitt till vår podcast. Vi har lärt oss mycket och börjar året 2020 som bättre pedagoger än för ett år sedan. 

Under hösten 2019 fick vi uppdraget att föreläsa för lärarstudenter på Uppsala Universitet i ett samarbete med Lärarförbundet. Samtidigt passade vi på att gästa lärarförbundets studentpodcast och fortsatte diskussioner som vi berörde under föreläsningen. Vi pratar om.

”Hur kan man stärka sin relation till eleverna? Och hur hjälper man en elev som håller på gå in i väggen? Lärarstudentpodden åker till Uppsala Universitet för att träffa Cicci Agestrand och Jimmy Svensson, krafterna bakom podden Anpassa skolan. Programledare Maria Guthke.” -Lärarstudentpodden

Lyssna här -> Lararstudentpodden. Hur Skapar vi ett tryggt klassrum?

Är ni intresserade av en föreläsning hör av er här. ->https://anpassaskolan.com/boka/

Vi önskar er ett gott 2020!

ADHD anpassaskolan lärarstudentpodden skola skolaföralla skolförbättring skollagen skolnivå Specialpedagog specialpedagog specialpedagogisk insats specialpedagogisk kompetens stress stödstruktur särskilt stöd tillgängliga lärmiljöer Trygghet undervisning utanförskap utbildning
Postat 2019-12-06 17:26

Matteundervisningens framgångsmetoder

Hej!

I avsnitt 26 pratar vi om framgångsmetoder för undervisning i matematik. 

Om vad som fungerar bra utifrån forskning inom matematikundervisning.

Ska vi bara fokusera på färdighetsträning eller?
Hur kan du som mattelärare förändra din undervisning på ett enkelt sätt.
Färdighetsträning och kreativ matematik, vad funkar?
Vad är pseudodyskakyli?
Anpassningar i klassrummet.

Vi har även i detta avsnitt samarbete med det digitala hjälpmedlet Matteappen som finns för grundskolan.
Olika metoder för olika elever?
Hur du kan individanpassa din undervisning?
www.matteappen.se

Lärande i matematik
Avhandling av Yvonne Liljekvist. Karlstads universitet
Länk: www.diva-portal.se/smash/get/diva2…/FULLTEXT01.pdf

Lyssna på avsnittet här ->https://anpassaskolan.com/podcast/

Ses snart igen!

anpassaskolan anpassningar extra anpassningar lärare matematik undervisning undervsining
Postat 2019-09-22 10:43

Ny termin och vad bör du tänka på för att skapa trygghet och förutsägbarhet för alla elever?

Ny termin och vad bör du tänka på för att skapa trygghet och förutsägbarhet för alla elever?

Du kommer ha elever med psykisk ohälsa eller funktionsvariation i klassrummet. I detta avsnitt ger vi dig tips för hur du kan hjälpa dessa på enklast sätt och därigenom skapa trygghet för alla i ditt klassrum

I en vanlig klass kan du ha allt från elever med social problematik, ätstörning, social fobi, stark ångest, eller olika former av funktionsvariationer ex adhd eller autism.
Oavsett svårighet så kan du ha hjälp av att kunna lite knep.
Det är bra om du redan i början av ditt läsår har en plan för dessa situationer för de kommer uppstå förr eller senare.

Exempel och tips ur verkligen:

Elev vill alltid gå in tidigare i klassrummet och sitta på samma plats.
Elev kommer ofta/alltid för sent till dina lektioner.
Elev har ofta på sig luva/hörlurar i klassrummet.
Elev meddelar ofta att den har ont i magen och inte kan delta.
Elev tappar koncentrationen efter några minuter eller kommer inte igång alls.

Kom ihåg 3 saker:

1. Relationen

2. Fråga eleven/eleverna

3. Tydlig lektionsstruktur

Avsnitt 25 anpassaskolan.com/podcast/


Stödmallar:

https://specialpedagogpagymnasiet.blog

Postat 2019-06-15 22:34

Vad är differentierad undervisning egentligen?

Vi hjälper er att reda ut hur du kan differentiera din undervisning utifrån fem ledord:
-Tempo
-Nivå
-Omfång
-Metod
-Intresse

Om du designar dina lektioner utifrån dessa punkter skapar du delaktighet hos alla elever och du får en mer varierad undervisning som skapar lärmiljöer som fler kan delta i.

Att diskutera

1. Hur skapar du lärmiljöer för differentiering i klassrummet

2. Fundera över vilka utmaningar du har i en av dina klasser och hur du redan i planeringen skulle kunna förebygga dessa?

3. Vilka förändringar skulle du kunna göra i din undervisning som skulle gynna alla dina elever?

Lyssna här ->https://anpassaskolan.com/podcast/

Länkar:
specialpedagogen.blog/2018/01/21/dif…-reflektioner/

1larare.svedala.se/differentierad-…m-utgangspunkt/

www.gothiafortbildning.se/artiklar/sko…ktionsdesign

ADHD aktiva klassrum anpassaskolan betyg och betygssättning diagnoser elevhälsa elevärenden Lektionsdesign lärande npf NPF npf podcast
Postat 2019-05-18 09:34

Avsnitt 23 Trygghet, studiero och motivation, bästa tipsen från skolan.

Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation?

I Specialpedagogiska skolmyndighetens barnpanelsrapport berättar 31 elever om hur de upplever sin skolvardag. Rapporten sammanfattar elever med funktionsnedsättningar i åldern 10 till 18 år som alla går i grundskolan.
Rapporten förmedlar det de beskriver om vad som fungerar bra i skolan och vad de tycker är jobbigt eller svårt.

Eleverna lyfter fram hur viktigt det är att vuxna finns där elev­erna är. De ser behov av att det finns vuxna att prata med och att det finns vuxna som reagerar och agerar när någon blir utsatt eller kränkt. De berättar även om lärare som inte räcker till för alla och om rädsla för att lämnas utanför eller att bli mobbade.

FRÄMJANDE FAKTORER
Trygghet:
närvarande och tillgängliga vuxna som man kan prata med
• tryggare raster med olika aktiviteter, där vuxna finns med,
även för de äldre eleverna
• vuxna som agerar när en elev är utsatt eller kränkt
• tillåtande klimat i klassen, det ska vara okej att ställa
”dumma” frågor
• att bli sedd, att oftare få höra vad man kan och bli erkänd för
den man är
• att på olika sätt skapa gemenskap och tolerans i skolan.

Studiero:
• lugn och ro i klassrummet
• att läraren kan förklara uppgiften tydligt
• kortare arbetspass och möjlighet till rörelse
• att det är bra med exibla lösningar av era rum och mindre grupper
• att läraren kan vara bestämd och säga ifrån när det är stökigt i klassrummet.

Motivation:
• när lärare har tid att förklara
• när eleven förstår vad hen ska göra och varför
• att jobba med en kompis
• att det finns fler lärare i klassen
• att skolan har utvecklat verksamheter dit elever kan gå och få
individuell hjälp
• att prov fördelas på olika veckor och att lärare samverkar
sinsemellan.

Avsnitt 23 lyssna här --> https://anpassaskolan.com/podcast/

Länkar:

Seminariet:
https://www.youtube.com/watch?v=WxSm3JxeMhM

ADHD anpassaskolan npf skolaföralla
Postat 2019-04-17 19:59

Avsnitt 22 Reflektioner kring läraryrket.

Nytt avsnitt är ute!

Vi pratar om egna erfarenheter att vara lärare, både utmaningarna och varför vi valt yrket.
Vi pratar om uppdraget, krav och svårigheter samt det som ger oss energi.

Vad är det som är svårast och roligast med att vara lärare?

Vad gör att du väljer att bli lärare och varför fortsätter du att vara lärare?

Hur skapar du förtroende hos dina elever, kollegor, vårdnadshavare och ledning?

Lärarens uppdrag och ansvar
Lärarens vardag
Lärarens utmaningar
Lärarens effekt för elever
Lärarens belöning

På återhörande.

Äntligen nytt avsnitt!!!

Glad Påsk!

Lyssna här-->Avsnitt 22 Reflektioner kring läraryrket.

ADHD elevhälsa elevhälsan extra anpassningar klassrum kollegialt lärande ledarskapskompassen lyhörda lärare lärande NPF npf npf podcast skola specialpedagog specialpedagogik
Postat 2019-03-05 20:00

Avsnitt 21. Vi hjälper dig med tips kring betyg och bedömning utifrån Skolverkets "Allmänna råd"

Jippie! Nytt avsnitt ute idag!!!!!

Vi hjälper att reda ut det viktigaste inom betyg och bedömning enligt nya allmänna råden från Skolverket (HT2018).

Vad tar vi med oss från de nya allmänna råden?

1. Allsidig bedömning inte ensidig.
2. Betygsbeteckningar på enskilda prov och uppgifter kan ha negativ inverkan på elever.
3. Matriser kan ha en negativa inverkan på elevers kunskapsinhämtning och utveckling.
4. För att skapa samsyn och sambedömning behöver skolan avsätta tid.
5. Resultaten på Nationella prov ska ge särskild ikr vid bedömning.
6. Undantagsbestämmelsen (Pysparagrafen). Tillämpas endast vid betygsättning. (Lyssna på avsnitt 3).

Länkar.

Allmänna råden: https://www.skolverket.se/a-o/landningssidor-a-o/betyg

Webbkurs på Skolverket:
https://www.skolverket.se/…/betygssattning-arskurs-7-9-gymn…

Viktigt för elevhälsan:
https://specialpedagogen.blog/…/allmanna-rad-om-betyg-och-…/
https://specialpedagogpagymnasiet.blog/…/skolverkets-allma…/

Positiv feedback:
https://skolvarlden.se/…/larare-hyllar-skolverkets-nya-rad-…

Negativ kritik:
https://johankant.wordpress.com/…/11/02/allmanna-rad-vad-n…/

Nationella prov och avvikelser från slutbetyg:

https://lararnastidning.se/skolverket-vill-reglera-betygsa…/

Lyssna på avsnittet här --> https://anpassaskolan.com/podcast/

 

annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk ohälsa  lärarhälsa  samverkan elevhälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se