Elevhälsan - Elevhälsan - Hanna Antonsson (Skolinspektionen) - Elever har rätt att känna sig trygga – även utanför skolan Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.

Elever har rätt att känna sig trygga – även utanför skolan

Mobbning är sällan något som enbart pågår innanför skolans väggar. Skolan har ett ansvar för att förebygga all kränkande behandling som har samband med skolans verksamhet. Det gäller oavsett om det sker i klassrummet, på bussen hem eller på Instagram.

Näthat är ett stort samhällsproblem som vi alla måste göra vårt bästa för att försöka motverka. Vår digitala verklighet gör också att mobbning bland elever sällan begränsar sig till skolgården. I allt fler anmälningar till BEO finns inslag av kränkningar på nätet. Skolan har ett tydligt ansvar enligt skollagen att förebygga och utreda alla kränkningar mellan elever – även utanför skolan.

Förra veckan publicerade Skolinspektionen en granskning av skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet. Resultatet är nedslående, även om det förekommer flera goda exempel på skolor som kommit långt. Skolorna ligger generellt efter i det förebyggande arbetet och har inte tillräcklig kunskap om de digitala miljöer där eleverna befinner sig för att kunna förebygga att kränkningar ska uppstå.

Det här behöver skolorna göra

Många skolor är bra på att ta hand om kränkningar när de väl har uppstått. För att ha en chans att minska näthatet måste dock det förebyggande arbetet prioriteras högre. Det handlar om att skapa förståelse för hur ont det kan göra, att också ord och bilder kan vara förödande. Det som tar vägen ut på nätet kan dessutom vara än mer sårande eftersom spridningen kan bli mycket stor.

Jag får ibland frågan om det inte är föräldrarnas ansvar vad eleverna gör på fritiden. Självklart har alla föräldrar ett ansvar för sina barns välmående och för vad barnen gör. Men oavsett om föräldrar tar det ansvaret eller inte måste skolorna leva upp till de skyldigheter som finns i skollagen. Mitt uppdrag som BEO är att ta tillvara elevers rättigheter och granska att skolorna följer de bestämmelser som finns kring kränkande behandling.

Ta reda på mer!

Skolans ansvar handlar inte om att följa och bevaka vad eleverna gör på sociala medier utan om att skaffa sig kunskap exempelvis om vilka kanaler eleverna använder och hur de fungerar. Genom att försöka upprätta tillitsfulla relationer till eleverna skapas ett klimat där de faktiskt vill och vågar berätta om sina erfarenheter på nätet.

Prata om normer och värderingar i elevernas vardag

I undervisningen diskuteras ofta normer i samhället och världen i stort, men det kopplas mycket sällan till elevernas vardag. När frågor kring exempelvis diskriminering och mänskliga rättigheter diskuteras är det viktigt att koppla det även till vad som händer i skolan. Ett effektivt sätt att komma till rätta med ett hårt och kränkande språkbruk är till exempel att arbeta med normkritik.

Inkludera nätet i planen mot kränkande behandling

I Skolinspektionens granskning uppgav en tredjedel av eleverna på de granskade skolorna att det förekommer kränkningar på nätet varje månad. Det borde därför vara en självklarhet att inkludera nätet i likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling. Viktigt att komma ihåg är också att elever som är utsatta för kränkningar på nätet nästan alltid också utsätts för kränkningar IRL.

Ny film om elevers rättigheter

Idag lanserar BEO en ny film för elever om rätten att känna sig trygg även utanför skolan. Vi vill öka kunskapen bland elever om att skolan måste hjälpa till när de får reda på att en elev blivit kränkt på nätet om kränkningen på något vis har en koppling till skolan. Vår uppmaning till alla elever är att prata med någon de litar på om de blir utsatta för kränkande kommentarer eller ryktesspridning på nätet. Anmäl mobbningen själv eller med hjälp av någon vuxen till ansvariga på skolan. Om det inte hjälper går det att anmäla till oss på BEO.  

Min förhoppning är att en ökad kunskap om skolans ansvar hos både skolpersonal, skolansvariga och elever kan bidra till att stoppa det näthat som idag tycks ta allt större plats. Nätet erbjuder fantastiska möjligheter till underhållning, kunskap och för sociala kontakter. Låt inte hat och kränkningar smutsa ner och förgifta det.

Inlagt 2016-11-25 09:56 av Hanna Antonsson (Skolinspektionen)| Läst 57038 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

självkänsla  utsatthet  anpassningar  
Hitta fler föreläsare här