Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2019-12-06 11:14

Tack för min tid som Barn- och elevombud

BEO avskedstackning Klara strand Stockholm

Det här blir mitt sista blogginlägg. Efter årsskiftet går jag vidare mot nya utmaningar.

Som ett slags avslutning på min tid som BEO hade vi i veckan, den 4 december, ett seminarium. De som medverkade var bland annat universitetslektor Björn Johansson, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet (nr 5 från vänster), doktorand Maria Refors Legge, Barnrättscentrum och Institutionen för Utbildningsrätt, Stockholms universitet (nr 2 från vänster), verksamhetschef för grundskola Pär Olsson, Haninge kommun (nr 3 från vänster) samt ordförande Ebba Kock, Sveriges elevkårer (nr 4 från vänster). Temat för seminariet var barns och elevers rätt att gå i skolan utan att bli utsatta för kränkande behandling. Moderator Agnes Gidlund, kommunikatör på Skolinspektionen (nr 6 från vänster).

Jag tillträdde som Barn- och elevombud i juni 2012. Jag har alltså haft ämbetet i sju och ett halvt år. Att stå på barns och ungdomars sida när de blivit kränkta i skolan är ett viktigt och engagerande uppdrag. Lika angeläget har det känts att informera de som ansvarar för skolor om skollagens krav på nolltolerans mot kränkningar i skolan och vikten av ett förebyggande arbete. Det har varit fantastiska år, där jag fått möjlighet att träffa många intressanta, engagerade och trevliga människor.

Jag upplever att tonen och resonemangen kring kränkningar i skolan och Barn- och elevombudets uppdrag har förändrats under den här tiden. Fokus har svängt från elevernas rätt att inte bli kränkta till lärarnas arbetsmiljö. Jag tycker att det är djupt olyckligt att man ställer dessa två saker mot varandra. Viktigt att komma ihåg är att det är lärarnas arbetsgivare, skolhuvudmännen, som har ansvaret för skolpersonalens arbetsmiljö. Mitt uppdrag är att ta tillvara på elevernas rättigheter.

Bilden som emellanåt målats upp är att det råder en akut kris i svensk skola, med totalt kaos i klassrummen. Faktum är att de flesta skolor fungerar utmärkt och har ett mycket bra arbete för att förebygga och åtgärda kränkande behandling. Vad som är bekymrande är att det finns stora skillnader. Tryggheten och studieron är inte likvärdig, utan beror på i vilken skola man går. Det finns skolor där så många som 25 procent av eleverna känner sig otrygga. Det är självklart inte acceptabelt.

Ibland har det i debatten nästan låtit som att det är nödvändigt att tillåta viss kränkning för att upprätthålla ordning och studiero i klassrummen. Sanningen är ju den att ordning, studiero och en dräglig arbetsmiljö kommer till följd av ett medvetet förebyggande arbete som huvudmannen – den som ansvarar för skolan – måste ta ansvar för. Att inte arbeta förebyggande eller att inte sätta in stöd till de elever som behöver det kan leda till situationer som ingen vill ha, varken lärare eller elever. Att se mellan fingrarna på kränkningar som kan komma att uppstå i en sådan situation är ingen lösning.

Som jag skrev i mitt förra blogginlägg kommer barnkonventionen att bli lag i Sverige från årsskiftet. Min förhoppning är att det kommer att bidra till att barns rättigheter kommer att få ny aktualitet. Barn och unga har en absolut rätt att slippa utstå kränkningar i skolan. Jag önskar alla som arbetar med dessa frågor all lycka och framgång i arbetet för att främja den rätten!

Barnkonventionens dag BEO kränkningar Trygghet
Postat 2019-11-20 08:21

Barnkonventionens dag 30 år - arbetet fortsätter

Idag, den 20 november 2019, är det 30 år sedan FN:s generalförsamling antog konventionen om barnets rättigheter. Detta ska såklart både firas och uppmärksammas, men jag vill också ta tillfället i akt och mana till eftertanke och reflektion om vägen framåt.

Konventionen är en del av den internationella folkrätten. Det innebär att staterna som undertecknat konventionen är skyldiga att göra sitt yttersta för att följa konventionens artiklar och att arbeta för att den nationella rätten tillförsäkrar barnen de rättigheter som slås fast i konventionen. Det är 196 länder som har förbundit sig att följa konventionen. Sverige gjorde detta redan 1990. Den 1 januari 2020 blir konventionen dessutom svensk lag.

Tanken med barnkonventionen är att skapa ett samhälle som i alla sammanhang respekterar barnen. Den innehåller 54 artiklar som närmare beskriver barnens rättigheter i samhället. Sedan konventionens tillkomst har den varit ett mycket viktigt verktyg i arbetet för barns rättigheter världen över.

I arbetet med att tillförsäkra barn en trygg skolgång, fri från kränkande behandling, är barnkonventionen central. Skollagens 6 kapitel – som förbjuder kränkningar i skolan – grundar sig på flera av konventionens artiklar.

Artiklarna 19, 28 och 37 kan nämnas särskilt. Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med konventionen. Inget barn får utsättas för till exempel förnedrande behandling eller bestraffning. Barnen ska vidare skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp. I svensk skollag har detta kommit till uttryck bland annat genom att rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Åtgärden får dock endast vidtas om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. Skulle åtgärden inte anses proportionerlig är den därmed inte heller tillåten. Skollagen innehåller även ett tydligt förbud mot att huvudman eller personal utsätter ett barn eller en elev för kränkande behandling.

Arbetet med barnens rättigheter och deras ställning och status i samhället behöver, precis som många andra mänskliga rättigheter, ständigt bevakas och utvecklas. Arbetet fortsätter för att tillförsäkra våra barn den tillvaro och framtid de förtjänar.

Barnkonventionens dag Barns rättigheter
Postat 2019-09-16 13:47

Nollning med noll kränkningar

Skolstarten har passerat men spåren efter nollningarna kan hänga kvar länge. Traditionen att nya elever ska gå igenom nollningar är en företeelse som har sina rötter på universitet och högskolor. Tanken var att nyanlända studenter skulle lära känna varandra under lite lättsamma former. Genom åren har nollningarna spridit sig och de är numera vanliga på många gymnasieskolor.

Men en nollning är inte alltid en lättsam företeelse. Ofta innehåller initieringsriten inslag av pennalism och kränkningar av olika slag. Vissa elever försätts i svårhanterliga och obehagliga situationer som lämnar plågsamma erfarenheter.

Några skolor har förbjudit nollning. Ett förbud innebär tyvärr inte alltid att man går till botten med problematiken. Dessutom är det inte alltid en särskilt effektiv metod för att förhindra kränkningar. Nollningar arrangeras nämligen ofta utanför skoltid av eleverna själva. Att det sker utanför skoltid och utan skolans inblandning innebär inte att skolan står utan ansvar. Om det finns en koppling till skolans verksamhet har skolan ett ansvar, oavsett var och när kränkningar sker.

I grund och botten är nollningar en del av något större, nämligen elevernas relationer och beteenden gentemot varandra. Huvudmannen, den som är ansvarig för skolans verksamhet, är också ansvarig för att elever inte utsätts för kränkande behandling. Här råder nolltolerans.

Forskning visar tydligt att ett systematiskt arbete med rutiner och förhållningssätt som omfattar både personal och elever är grunden för att lyckas. Skolan måste också sätta sig in i elevernas vardag och relationer för att förstå i vilka sammanhang kränkningar kan uppstå. Det krävs ett långsiktigt arbete. Skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på. Eleverna måste självklart vara delaktiga. Hur beter vi oss mot varandra? Vad är ok och vad är inte? Och vad är ett övertramp? Och vad är en kränkning? Utifrån denna kartläggning ska skolan vidta åtgärder och lägga upp en plan. Den här planen ska alla berörda känna till: lärare, elever och vårdnadshavare. Alla måste veta vart de ska vända sig om en kränkning skulle ske. Anmälningar ska tas emot och hanteras lokalt. Huvudmannen har en skyldighet att utreda vad som skett.

På en skola som bedriver att bra arbete för att förebygga kränkningar kan nollningen bli just vad den var tänkt att vara: ett sätt att lära känna varandra och känna sig välkommen till sin nya skola - utan inslag av kränkningar.

kränkningar mobbning utfrysning
Postat 2019-06-24 09:44

Mobbning tar sällan sommarlov

Nu är det sommarlov! För de flesta elever är det en härlig och efterlängtad tid. För de som blir mobbade eller kränkta kan det vara skönt att slippa gå till skolan, men det behöver inte betyda att kränkningarna slutar. De kan många gånger fortsätta, till exempel på sociala medier. De elever som blir utsatta för isolering eller utfrysning i skolan får dessutom ofta tillbringa lovet i ensamhet. Mobbningen tar tyvärr sällan sommarlov.

Blir du utsatt för kränkningar på nätet under sommarlovet rekommenderar jag att du tar upp det med någon vuxen på skolan när skolan börjar igen. Skolan har ett ansvar att utreda och åtgärda kränkningar som sker till exempel på nätet om de har kopplingar till skolan. Vill du fråga om råd hur du ska agera kan du också kontakta BEO vardagar mellan kl. 9–12:00 på 08-58 60 80 00 eller mejla till beo@skolinspektionen.se.

Nästa vecka ska jag vara i med i Almedalen. På Barnrättstorget kommer jag att hålla ett seminarium om vad lärare får och inte får göra i klassrummet för att upprätthålla trygghet och studiero. Seminariet hålls måndagen den 1 juli kl. 16:10. Jag hoppas att vi ses där!

Postat 2019-06-03 12:37

Alltför många elever känner sig otrygga i skolan

Jag sitter vid mitt skrivbord och läser anmälningar och vittnesmål från föräldrar och elever. Efter en intensiv debatt under våren finns det lite tid att reflektera över den vision som visar riktningen för BEO:s arbete.

I vårt land har barnen skolplikt. Det ska vi vara stolta över. Men med plikt för barn följer vuxnas ansvar. Varje skola måste vara en trygg miljö för varje enskilt barn. När jag läser de ärenden som hamnar på mitt skrivbord, blir jag övertygad om att alla skolledare inte alltid tar det ansvaret. Många gör det, men inte alla. De elever och föräldrar som hör av sig till mig känner oro.

Det är ovanligt att vi får in anmälningar som helt saknar grund. De anmälningar som kommer in till oss innehåller ofta allvarliga uppgifter om elever som blivit kränkta, både av andra elever och av skolpersonal.

Dagligen kontaktas BEO av förtvivlade föräldrar som berättar att deras barn utsätts för kränkande behandling av sina jämnåriga kamrater. Föräldrar som känner sig maktlösa över att tvingas skicka iväg sina barn till en skolmiljö som bryter ned dem. Ibland har det gått så långt att det finns oro för självmord. ”Mitt barn orkar inte mer och säger att hen vill dö”. Det kan röra sig om barn och elever som under lång tid utsatts av sina klasskamrater både fysiskt, verbalt och psykiskt. Barn och elever som dagligen får motta slag och sparkar av andra elever. Många gånger är det två eller fler som ger sig på en ensam elev, tar stryptag, säger elaka saker som att eleven är värdelös, att ingen tycker om hen och som exkluderas ur alla sociala sammanhang. Hur otroligt det än låter så får vi också berättat för oss exempel där de vuxna i skolan på ett tydligt sätt har gått över gränsen för vad som är tillåtet mot en elev eller ett barn. Det kan vara verbala kränkningar, som att någon säger att en elev är en idiot inför dennes klasskamrater, men även fysiska kränkningar så som slag eller andra fysiska ingripanden.

För första gången på länge kom det under 2018 in något färre anmälningar om kränkande behandling än året innan. Men fortfarande är det alldeles för många elever som känner sig otrygga i skolan och som utsätts för saker som ingen ska behöva stå ut med. I Skolinspektionens skolenkät från höstterminen 2018 uppger var sjunde elev i årskurs nio att de inte känner sig trygga i skolan. Var sjätte elev i årskurs nio uppger att de är rädda för andra elever och lika många uppger att de är rädda för personal på skolan. Alla barn och elever har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från kränkande behandling. Arbetet med att förebygga och åtgärda kränkningar och ge dem som ändå utsätts upprättelse är en viktig uppgift. Låt ingen få er att tro annat!

 

Postat 2019-03-05 11:59

Diskussionen i media har gett en felaktig bild - nu förtydligar vi

Under senare tid har det florerat uppgifter i media om ett antal beslut där BEO framställt krav om skadestånd mot skolhuvudmän med anledning av anmälningar om att skolpersonal kränkt elever.

Ärendena har varit svåra att kommentera utifrån hur de beskrivits i media. Nu har vi på BEO lyckats identifiera två av ärendena och kan konstatera att besluten i flera avseenden är direkt felaktigt återgivna.

Det ena fallet, som det refererats till i bland annat Norrköpings Tidningar och DN Debatt, gäller ett ärende när BEO framställt krav om skadestånd mot Malmö kommun. Det beskrivs som att ”Eleven lyftes ut ur klassrummet av en lärare på grund av att eleven skapat kaos och otrygghet i klassrummet”.

De korrekta omständigheterna i ärendet är följande:

Skolinspektionen fann för det första att eleven vid flera tillfällen hade utsatts för kränkande behandling av en anställd vid skolan, inte av en legitimerad lärare. När ärendet överlämnades till BEO för bedömning av skadestånd fann BEO, i likhet med Skolinspektionen, att eleven blivit utsatt för fysisk kränkande behandling av den anställde vid tre tillfällen. I samband med detta framställde BEO ett skadeståndsanspråk om 25 000 kr för elevens räkning. I ärendet fanns mycket riktigt uppgifter om att eleven stört ordningen. Vid samtliga av dessa tre tillfällen konstaterades dock att elevens ordningsstörande beteende inte varit av sådan grad att det varit befogat för den anställde att ingripa fysiskt mot eleven på det sätt han gjorde.

Det andra fallet, ”Carina”, har bland annat Sydsvenskan skrivit om. I artiklarna finns uppgifter om att BEO fattat beslut om att kräva en kommun på skadestånd om 15 000 kr med anledning av att läraren lyft ut en störande elev ur ett klassrum.

De korrekta omständigheterna i detta ärende är följande:

I anmälan återgavs bland annat tre specifika händelser som hade inträffat under en månads tid, där en och samma lärare utsatt eleven för kränkande behandling. Eleven var 11 år gammal. BEO fann att eleven hade utsatts för kränkande behandling vid två av dessa tre tillfällen. Den kränkning som media refererar till förefaller vara den kränkning som BEO inte bedömde att det fanns tillräckliga bevis för. Vid de två tillfällena där BEO bedömde att läraren kränkt eleven hade följande hänt: Efter en ordväxling hade eleven börjat gå bort från läraren. Läraren tog då tag i luvan på elevens tröja och drog eleven baklänges så att tröjan drogs mot elevens hals med smärta som följd. Vid det andra tillfället hade läraren gått fram till eleven för att få denne att lägga ner ett föremål i sin skolbänk. I samband med detta fällde läraren elevens bänklock uppåt och nedåt så att eleven rev sig på handen. Läraren tog sedan tag i elevens axlar eller armar och drog i eleven bakifrån, medan eleven satt på en stol, för att på så sätt få eleven att lämna klassrummet. En fritidsledare som var i klassrummet och såg vad som hände tog därefter över situationen och ledde ut eleven ur klassrummet. BEO ansåg med hänvisning till Högsta Domstolens avgörande NJA 2009 s. 776 bland annat att läraren vid de två tillfällena hade överskridit gränsen för vad som är ett tillåtet ingrepp mot eleven i de aktuella situationerna.

Det är viktigt att komma ihåg att vi i Sverige har en stor och professionell lärarkår. Förra året krävde BEO skadestånd av huvudmän i färre än 20 fall på grund av att legitimerade lärare utsatt elever för kränkningar. Oftast kan en legitimerad lärare hantera ordning och reda i klassrummen. Men undantagen måste tas på allvar, för både elevernas och lärarkårens bästa.

Jag välkomnar en diskussion om de villkor som gäller för både lärare och elever, men diskussionerna måste grunda sig på korrekta fakta.

Postat 2019-02-22 11:34

BEO står på både elevernas och lärarnas sida

Om lärare sägs upp av sina arbetsgivare för att de blivit anmälda till Barn- och elevombudet är det ett problem som måste åtgärdas. Men att frånta elever deras rätt att slippa bli kränkta är knappast rätt väg att gå. Det skulle stå i direkt strid med barnkonventionen, skriver BEO Caroline Dyrefors Grufman i Lärarnas tidning idag.

Lärare sägs upp eller pressas till att lämna sina tjänster till följd av anmälningar som görs till Barn- och elevombudet (BEO). Den uppfattningen kan man få när man lyssnar på Roger Haddad (L) och läser i media om otrygghet i skolan. Av artiklarna kan man få intrycket att BEO har som uppdrag att driva processer mot lärare för att dessa ska ha utsatt elever för kränkningar. Inget kan vara mer missvisande.

Vi har skolplikt i Sverige. Alla barn ska gå i skolan och alla har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkningar. BEO:s uppdrag är att ta tillvara barns och elevers rättigheter genom att se till att förskolor och skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling.

I en pressad situation kan en lärare agera olämpligt, det vill säga utöver de befogenheter läraren har enligt lagstiftning och praxis. Det kan leda till att en elev kränks. Om en sådan situation blir anmäld kan det leda till två olika prövningar:

Den ena är om lärarens agerande visar att hen är olämplig som lärare. Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) tar då ställning till om det finns skäl att utdela en varning eller dra in legitimationen.

Den andra formen av prövning är om personalen gått utöver sin tillsynsplikt och eleven blivit kränkt på grund av personalens agerande. Då kan BEO under vissa förutsättningar kräva skadestånd av skolhuvudmannen för elevens räkning. I dessa fall är det alltså kommunen eller den som ansvarar för en fristående skola som har ansvaret i förhållande till eleven. Inte läraren.

De svenska reglerna om skolhuvudmannens ansvar att upprätthålla trygghet och studiero utan att kränka barn och elever bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). I barnkonventionen artikel 28 föreskrivs nämligen att konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med konventionen.

I BEO:s uppdrag ingår också den viktiga uppgiften att ta initiativ till och medverka i utbildnings- och informationsverksamhet som rör skolhuvudmannens ansvar att motverka kränkande behandling och förebygga kaotiska tillstånd i klassrummen. En lärare borde aldrig behöva hantera en situation som går överstyr.

Vissa skolhuvudmän har tyvärr svaga kunskaper om vad lagstiftningen säger gällande kränkningar. Många gånger är både läraren och eleven offer för att den som ansvarar för verksamheten inte har gjort vad som krävs.

Alla elever, också de stökiga, har rätt till en trygg skola med god arbetsro. Elever som behöver särskilt stöd eller anpassad undervisning har rätt att få det. Lärare måste ges förutsättningar, verktyg och kunskap i hur de ska agera för att upprätthålla ordning i klassrummet, inom ramen för sin tillsynsplikt och därmed utan att kränka.

Detta är huvudmannens ansvar. Barn- och elevombudet står på elevernas och därmed också lärarnas sida.

Postat 2018-12-10 16:33

BEO på Mänskliga rättighetsdagarna - vad säger lagen om fasthållningar av utåtagerande elever?

I mitten av november medverkade jag på Mänskliga rättighetsdagarna i Stockholm. Temat för konferensen var ”ett liv fritt från våld” och BEO anordnade ett seminarium med rubriken Fasthållningar av utåtagerande elever – vad säger lagen och vad finns det för alternativ?

De senaste åren har flera fall uppmärksammats där skolpersonal har hållit fast utåtagerande elever. Att som barn bli fasthållen av en vuxen kan vara mycket traumatiskt, i vissa fall är det rentav farligt. Enligt skollagen och praxis har personalen en skyldighet att ingripa när en elev på ett allvarligt sätt stör ordningen eller utgör en risk för sig själv eller andra. Samtidigt får vuxna i skolan aldrig kränka en elev. När vi på BEO utreder anmälningar där skolpersonal har hållit fast ett barn eller en elev ställs dessa två intressen mot varandra. Det handlar ofta om svåra avvägningar i mycket laddade situationer. Jag tycker därför att det är angeläget att den här frågan lyfts.

Seminariet inleddes med en kortare föreläsning, där jag gick igenom vilka ramar lagstiftningen sätter för den här typen av ingripanden. Jag hade därefter bjudit in Annica Kosner som är psykolog och specialist på lågaffektivt bemötande, Annica Nilsson på Riksförbundet Attention och Linnéa Holmberg speciallärare på Videskolan i Uppsala kommun till paneldiskussion, för att få del av deras tankar och erfarenheter från de verksamheter de arbetar i.

Syftet med diskussionen var att se framåt och prata om konstruktiva arbetssätt för att undvika svåra situationer där elever blir utåtagerande. Vi pratade bland annat om vad som händer i kroppen på en person som blir fasthållen. Annica Kosner berättade om förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Linnéa Holmberg gav flera exempel på situationer då man på Videskolan kunnat avleda och förhindra utåtagerande elevers utbrott med just denna metod. Vi pratade även om att stödet till elever som har särskilda behov måste fungera och utvärderas kontinuerligt.

Fasthållningar av elever ska i möjligaste mån undvikas och kan enbart motiveras i absolut akuta situationer. Seminariet gjorde det tydligt för mig att skolor och skolhuvudmän behöver mer kunskap om hur man kan jobba med alternativa förhållningssätt och att personalen behöver ges rätt förutsättningar att kunna bemöta och hantera utåtagerande elever utan att hamna i våldsamma situationer. Alla elever, oavsett diagnos eller särskilda behov, har nämligen rätt till en skolmiljö fri från våld.

ADHD Barns rättigheter behov och insatser förebyggande arbete klassrum kränkningar skollagen
Postat 2018-09-28 14:57

Vi måste lyfta upp elevernas trygghet på agendan igen

De senaste fem åren har antalet anmälningar om kränkande behandling till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen ökat varje år. I år ser vi ett trendbrott. Skolinspektionens halvårssiffror visar en minskning av inkomna anmälningar med sju procent jämfört med motsvarande period 2017.

Jag skulle önska att den här minskningen avspeglade en förbättrad situation för eleverna i svenska skolor, dvs. att kränkningarna minskat, att skolhuvudmännens medvetenhet ökat och att det förebyggande arbetet gett resultat.

Tyvärr har jag skäl att tro att sifforna beror på andra saker.

Exempelvis uppger var sjunde elev i årskurs 9 att de inte känner sig trygga i skolan i Skolinspektionens senaste skolenkät, vilket är en ökning sedan den föregående enkäten. Även för årskurs 5 och för andra året på gymnasiet har andelen elever som i skolenkäten uppger att de inte känner sig trygga i skolan ökat. Vi vet också sedan tidigare att mörkertalet vad gäller kränkningar är stort. Många barn och elever berättar varken för skolpersonalen, vårdnadshavare eller för oss om sin utsatthet i skolan. Rapporter från exempelvis Friends, Bris och Folkhälsomyndigheten ger också intrycket av att minskningen av antalet anmälningar inte nödvändigtvis beror på minskade kränkningar.

Under den senaste tiden har frågor om elevernas trygghet inte legat särskilt högt på agendan i den allmänna debatten. Jag har förut påtalat att vi ofta ser ett tydligt samband mellan antalet anmälningar till oss och frekvensen av frågornas uppmärksamhet i media. Vi måste gemensamt lyfta upp elevernas trygghet på agendan igen. Om anmälningarna fortsätter att minska vill jag också gärna kunna se att siffrorna stöds av vittnesmålen från skolan. Våra barn och elever förtjänar en trygg skolgång.

Postat 2018-08-28 10:01

Många utsatta elever berättar inte för vuxna i skolan

Just nu återvänder Sveriges alla elever till skolan. För de allra flesta väntar ett spännande och lärorikt läsår där man känner sig trygg med sina lärare och klasskompisar. Men vi vet att alla inte ser fram emot att komma tillbaka från sommarlovet. För en del elever innebär skolstarten också att komma tillbaka till vardag med kränkningar och trakasserier.

De flesta barn och unga som blir utsatta för kränkningar berättar inte om det för någon vuxen. I den senaste rapporten från Friends framgår det att två av tre utsatta elever i årskurs 3-9 inte har berättat för någon vuxen i skolan. Av samma rapport framgår också att var femte utsatt elev inte har berättat om kränkningarna för någon alls, varken en kompis eller en vuxen i skolan eller hemma.

Det kan vara väldigt svårt för en elev att berätta om sina upplevelser av mobbning och kränkningar. För att våga berätta krävs att man litar på den vuxna. Jag har många gånger lyft vikten av att skapa tillitsfulla relationer mellan skolpersonal och elever. Det är extra viktigt för de elever som inte känner att de vågar berätta för någon förälder eller annan vuxen utanför skolan. En förutsättning för att kunna stoppa mobbningen är såklart att skolan känner till den.

Alla vuxna har ett ansvar för att vara tillgängliga och lyssna om barnen vill berätta. Vi måste också bli bättre på att fånga upp signaler på att något kan vara fel. Elever som blir utsatt för kränkande behandling mår ofta väldigt dåligt och kan ha svårt att lita på att någon kommer att tro på vad de har att berätta. Det är därför extra viktigt att alla vi vuxna tar oss tid att lyssna när någon väl tar mod till sig att berätta.

Personalen i skolan kan inte vara närvarande överallt och hela tiden. Men det är viktigt att inte glömma bort att kränkningar mellan elever oftast sker utanför klassrummen. I anmälningarna till BEO ser vi att kränkningarna ofta sker mellan lektionerna eller efter lektionernas slut, dvs. när eleverna har friare tid och insynen från vuxenvärlden är mindre. Att på olika sätt arbeta med den lektionsfria tiden i skolan kan ha stor betydelse för elevernas trygghet i skolan. Det kan handla om att öka närvaron av vuxna, eller att, tillsammans med eleverna, se över var de otrygga platserna finns.

 

 

annonser

Föreläsare

Ämnen

tillgängliga lärmiljöer  Psykisk ohälsa  samverkan elevhälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se