Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen



 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2014-03-24 12:00

Ingen gråzon när lärare släpade ut elev

Häromdagen landade en dom från Lunds tingsrätt. Så snart jag hade läst den sa jag att jag inte var nöjd med domen och kommer att överklaga. Det sa jag också i de nyhetsmedier där jag medverkade.

 

Händelsen som det handlar om inträffade 2008 då en lärare i Höörs kommun bryskt drog ut en elev från ett klassrum. Jag menar att eleven utsattes för kränkande behandling genom att läraren utövade ett sådant våld mot eleven i samband med händelsen. Därför har Barn- och elevombudet stämt Höörs kommun på 15 000 kronor i skadestånd. För att förtydliga. Eleven gick vid tillfället i årskurs 6 och hade en funktionsnedsättning.


Efter mina uttalanden har jag fått en del mail och också kunnat avläsa reaktioner i sociala medier. Många uttalar stöd. Men det finns också de som hurrar över domstolens beslut och säger att det är bra att det nu blir tydligt vad en lärare får göra. Jag blir bestört över flera av reaktionerna som så varmt välkomnat hårdare tag.

 

Jag tycker det är problematiskt att ”diskussionen” i så hög grad handlar om läraren. Skadeståndskravet är riktat mot huvudmannen. Och man kan undra vilket stöd läraren har haft för att klara den här typen av situationer. Och vilket stöd eleven har haft för att ta till sig av undervisningen.


Jag är medveten om att alla lärare kan hamna i svåra situationer när det gäller att upprätthålla tryggheten och studieron i ett klassrum. Vissa kanske också känner osäkerhet om vad man får och kan göra. Men det våld som läraren riktade mot eleven ligger inte i någon gråzon där det är oklart vad en lärare får och inte får göra. Som vuxen i skolan har man fullt ansvar för att upprätthålla trygghet och studiero, utan att kränka elever eller använda övervåld. Det är min uppfattning.

 

Caroline Dyrefors Grufman

Postat 2014-03-11 11:50

Skollagen kräver att skolpersonalen agerar mot kränkande behandling

Som Barn- och elevombudet (BEO) är mitt främsta verktyg för att stoppa kränkningar i skolan skollagens sjätte kapitel. Därför tänkte jag skriva om vad lagen kräver att skolhuvudmännen ska göra för att förebygga och stoppa mobbning och kränkande behandling.

 

När forskare har undersökt varför det förekommer mindre mobbning och kränkningar på vissa skolor har de kunnat se att på de skolorna visar rektorn tydligt att det inte är acceptabelt med kränkningar. Hon eller han ser också till att de vuxna på skolan förstår hur viktigt det är att ingripa när de får reda på att en elev känner sig utsatt för kränkningar. Jag är till exempel övertygad om att alla som jobbar inom elevhälsan har mycket stor betydelse för hur en skola lyckas i sitt uppdrag att förhindra kränkande behandling.

 

Enligt skollagen har all personal på skolan en skyldighet att anmäla till rektor när de får veta att någon känner sig utsatt för kränkande behandling. Rektor har i sin tur en skyldighet att skyndsamt anmäla detta vidare till skolans huvudman. Anledningen är förstås att huvudmannen ska få en överblick och kunna sätta in åtgärder. Huvudmannen har därför ett ansvar att så snabbt som möjligt se till att det som hänt utreds och att det inte händer igen.

 

Men det räcker inte. Skolorna har också ansvar för att förebygga att mobbning alls uppstår. Varje år ska skolan upprätta en plan mot kränkande behandling. Den ska bland annat klargöra vilka problem som finns, vad skolan ska göra för att lösa problemen och vem som ska göra vad. Huvudmannen ska dessutom ta reda på om det är något som rektorn behöver för att kunna jobba för nolltolerans.

 

När vi på BEO utreder kränkningar som anmälts till oss är det tyvärr ganska vanligt att vi måste konstatera att skolan inte följer lagen. Skolpersonal låter till exempel bli att anmäla till rektorn och rektorn låter bli att anmäla till huvudmannen. Tyvärr ser vi ganska ofta också i våra ärenden att det saknas en plan mot kränkande behandling som konkret beskriver problem och åtgärder. Jag vågar påstå att på de skolorna har man mycket sämre möjligheter att lyckas med att få kränkningar att upphöra.

 

Mitt uppdrag som Barn- och elevombudet är att utreda anmälningar om kränkande behandling mot barn och elever. När jag ser att arbetet mot kränkningar brister på en skola kan jag kräva att skolan rättar till bristerna. Jag kan också i vissa fall kräva skadestånd av skolhuvudmannen.

 

Alla barn och elever har rätt att slippa bli kränkta av andra elever och av vuxna i skolan. Det spelar ingen roll om man som vuxen tycker att det rör sig om en bagatell. Om en elev upplever att hon eller han blir kränkt ska det alltid rapporteras och utredas. När detta inte räcker finns jag och mina kollegor på BEO till för att undersöka om skolan gjort tillräckligt. I det arbetet är skollagens krav den yttersta garanten för att få kränkningar att upphöra.

 

Det vore intressant att höra hur ni som arbetar inom elevhälsan ser på er roll i arbetet mot kränkningar i skolan. Lämna gärna en kommentar här nedan eller skriv direkt till mig.

 

Läs mer
I Skolverkets allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” kan du läsa mer om hur skolorna ska arbeta för att leva upp till skollagens förbud mot kränkande behandling.

 

Caroline Dyrefors Grufman

annonser

Föreläsare

Ämnen

Trygghet  Servicebemötande  Konflikthantering  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se