Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2015-06-16 07:30

Arbetet med elevhälsa måste få högsta prioritet hos huvudmännen

Det är tid för skolavslutning, en dag som många elever gläds över och som de sett fram emot länge. Långt ifrån alla elever känner dock så. Många elever i Sverige har inte varit i skolan på flera veckor, eller rentav flera månader. För dem finns knappt någon skolgång att avsluta.

 

Under våren har Skolinspektionen fokuserat på hur ansvariga för skolan arbetar med elever som har omfattande frånvaro. Det har då framkommit att skolorna och deras huvudmän inte alltid gör tillräckligt för att försöka få tillbaka dessa elever till skolan.

 

Skolfrånvaro kan vara ett svårt problem för skolor att lösa. Orsakerna till att eleven inte kommer till skolan skiljer sig åt. Det kan exempelvis handla om mobbning och trakasserier eller att eleven inte fått det särskilda stöd han eller hon behöver. Det kan också bero på faktorer som är relaterade till familjen eller en kombination av flera olika problem. Oavsett orsak till frånvaron handlar det om barn och unga som far väldigt illa. De flesta vill gå i skolan – men klarar av olika anledningar inte av det. Det skapar ett stort lidande både för barnen och för deras föräldrar som ofta kämpar hårt för att få barnet att gå till skolan.

 

Huvudmännen måste jobba hårdare med dessa frågor. Olika kompetenser måste samverka för att hitta lösningar som passar varje enskild elev. Några viktiga aktörer är skolans pedagoger - och inte minst elevhälsan. Självklart ska föräldrar se till att barnet fullgör sin skolplikt - men skolan har ett ansvar att anpassa undervisningen så att alla elever kan och vill delta.

 

Skolan måste tidigt reagera vid omfattande frånvaro - ju längre tid som går, desto värre blir situationen. För att skolan ska kunna arbeta förebyggande och fånga upp dessa elever är det avgörande att elevhälsoarbetet fungerar bra. I mars i år skrev jag ett blogginlägg om att Skolinspektionen granskar elevhälsans arbete i grundskolans årskurs 6-9. För drygt två veckor sedan presenterades slutrapporten och det är ganska nedslående läsning. Den pekar tydligt på att elevhälsan inte motsvarar elevernas behov.

 

Elever som mår dåligt eller känner oro träffar sällan en skolpsykolog. Tillgången till elevhälsa är ofta otillräcklig i de skolor som granskats. Psykolog befinner sig sällan i skolan och eleverna känner inte alltid till elevhälsans uppdrag och funktion. Exempelvis uppger endast 48 procent av eleverna, i en skola som enligt rektorn har skolpsykolog anställd på heltid, att de har tillgång till skolpsykolog. I intervjuer med Skolinspektionen säger elever: ”Har vi en skolpsykolog?! Det visste inte jag.”

 

Resultaten av rapporten är, att döma av kommentarer i bloggar och sociala medier, kända för dem som jobbar inom elevhälsan.

 

Ett steg för att uppnå en förbättring är att rektor och pedagogisk personal använder elevhälsans olika kompetenser i större utsträckning. Det psykologiska perspektivet behöver finnas med i alla led i elevhälsoarbetet. I en tid där psykisk ohälsa är ett aktuellt och växande samhällsproblem känns det angeläget att arbetet med elevhälsa får högsta prioritet hos huvudmännen.

 

Psykisk ohälsa ökar risken för att misslyckas i skolan. Elever ska inte behöva må dåligt eller oroas i sådan grad att hälsa och lärande påverkas negativt utan att skolan ingriper!

Läs mer:

annonser

Föreläsare

Ämnen

LSS/Personlig assistans  när ett barn far illa  samverkan  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se